Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kołbacz

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kołbacz

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-05-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kołbacz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Czarnowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Floriana 10

1.5.2.) Miejscowość: Stare Czarnowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-106

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jjendrzejczak@stareczarnowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stareczarnowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kołbacz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ceddde9e-c1f4-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00069638/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-31 14:34

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016262/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej DN 200 wraz z przepompownią ścieków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznychdla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.2.2021.JJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 136111,11 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem tej przepompowni, zlokalizowanej na terenie działek nr: 11/10, 11/16, 16, 10, 9/16, 19 obręb Kołbacz wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2. uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże się, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 złotych brutto każda. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony przez jednego wykonawcę lub łącznie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują albo będą dysponować: minimum jedną osobą kierownika budowy (kryterium oceny ofert) posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji robót, polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, liczone od dnia uzyskania uprawnień. Doświadczenie Kierownika Budowy stanowi kryterium oceny ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5) Wykaz pozostałych dokumentów składanych wraz z ofertą i informacje dodatkowe: a. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. b. Dowód wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany – przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości 7.500,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje zmiany pozostałych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z § 16 wzoru umowy oraz w zakresie określonym w art. 454-455 stawy p.z.p.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2021-06-07

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kołbacz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Czarnowo

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684858

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Św. Floriana 10

1.4.2.) Miejscowość: Stare Czarnowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 74-106

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: jjendrzejczak@stareczarnowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stareczarnowo.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00073581/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-07 10:20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00069638/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-06-14 10:00

Po zmianie:
2021-06-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-06-14 10:00

Po zmianie:
2021-06-18 10:00

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 31.05.2021.15.02.11_Og_Ooszenie_-_Kanalizacja_Warcis_Oawa_Ko_Obacz.pdf 2021-05-31 15:02:11 88,2KB
2 07.06.2021.12.20.58_10)_Zmiana_og_Ooszenia_-_Kanalizacja_Warcis_Oawa_Ko_Obacz_07.06.2021.pdf 2021-06-07 12:20:58 374,5KB
Specyfikacja warunków zamówienia
1 31.05.2021.15.12.36_00)_SWZ_-_Kanalizacja_Warcis_Oawa_Ko_Obacz_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-05-31 15:12:36 24,8MB 35 razy
2 31.05.2021.15.15.37_00)_SWZ_-_Kanalizacja_Warcis_Oawa_Ko_Obacz_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-05-31 15:15:37 22,3MB 24 razy
Wyjaśnienia i zmiany SWZ
1 07.06.2021.12.16.56_01)_Modyfikacja_-_07.06.2021.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-06-07 12:16:56 213,9KB
2 07.06.2021.12.17.31_02)_SWZ_-_Kanalizacja_Warcis_Oawa_Ko_Obacz_07.06.2021.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-06-07 12:17:31 533,9KB
3 09.06.2021.13.47.30_03)_Odpowied_u_na_wnioski_do_SWZ_09.06.2021.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-06-09 13:47:30 51,3KB
Wynik postępowania
1 21.06.2021.13.50.59_Informacja_o_uniewa__nieniu_post_apowania_-_Kanalizacja_Ko_Obacz.pdf 2021-06-21 13:50:59 144,2KB
Informacja z otwarcia ofert
1 18.06.2021.14.39.25_Informacja_z_otwarcia_ofert_-_Kanalizacja_Ko_Obacz.pdf 2021-06-18 14:39:25 201,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kuźniar 31-05-2021 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kuźniar 21-06-2021 13:50