Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie nawierzchni drogi Stare Czarnowo – Dębina o dług. 2300 mb mieszanką mineralno – emulsyjną na zimno o wartości do 5.150.000 EURO CPV: 45.23.32.23-8"

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na:


„Wykonanie nawierzchni drogi Stare Czarnowo – Dębina o dług. 2300 mb
mieszanką mineralno – emulsyjną na zimno
o wartości do 5.150.000 EURO
CPV: 45.23.32.23-8"

Zamawiający: Wójt Gminy Stare Czarnowo

 1. 74 – 106 Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 4. Przedmiot zamówienia:
  „Wykonanie nawierzchni drogi Stare Czarnowo – Dębina
  o dług. 2300 mb mieszanką mineralno – emulsyjną na zimno.”

  1. Profilowanie drogi z zagęszczeniem kruszywa

  2. Ułożenie nawierzchni drogi mieszanką mineralno emulsyjną na zimno

  3. Wyrównanie poboczy

 5. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.05.2008 r.

 6. Wykonawca będzie związany ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 7. SIWZ do pobrania w złączniku na stronie www.bip.stareczarnowo.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 25 do dnia 17.04.2008 r., pocztą, po przesłaniu wniosku o jej przekazanie.

 8. Warunki udziału
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. złożą ważną ofertę

  2. spełniają warunki określone w SIWZ.

  3. spełniają przesłanki art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  4. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Prawo zamówień publicznych

 9. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami:
  Kazimierz Nowicki tel.(091) 3124 131 wew. 49 E-mail: www.gpdnk@interia.pl

 10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Floriana 10,
  Stare Czarnowo pok. nr 13 w terminie do dnia 18.04.2008 r. godz. 1000.

 11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.04.2008 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń w siedzibie Zamawiającego.
  Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: Cena ryczałtowa – 100 %

 12. Informacja na temat wadium
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.stareczarnowo.pl   i ukazało się w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych  z numerem 61390 - 2008

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-03-28 10:57:16 284,8KB 49 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 przedmiar.jpg Po terminie otwarcia ofert 2008-03-28 10:57:16 145,1KB
2 przekroj_poprzeczny_1_drogi.jpg Po terminie otwarcia ofert 2008-03-28 10:57:35 325,5KB
3 przekroj_poprzeczny_2_drogi.jpg Po terminie otwarcia ofert 2008-03-28 10:57:56 316,8KB
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2008-04-22 13:27:26 169,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 28-03-2008 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-03-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 22-04-2008 15:05