Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Stare Czarnowo o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych.

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na:
wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
„Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowości Stare Czarnowo
o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach art.11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655) – zwanej dalej „ustawą”

CPV: 45.21.22.21-1

Zamawiający: Wójt Gminy Stare Czarnowo

 1. 74 – 106 Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10
 2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 4. Przedmiot zamówienia:
  wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w miejscowości Stare Czarnowo
  1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)
 • Podbudowa przepuszczalna:
 • Obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową

Nawierzchnia do piłki nożnej
nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej

Wyposażenie

 • bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki
 • siatki do bramek - 2 sztuki

3.3.2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)

Podbudowa:

I Wariant

Podbudowa przepuszczalna

II Wariant

Podbudowa nieprzepuszczalna z drenażem liniowym

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej

Technologie układania nawierzchni:

I Wariant: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. Nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET

Dolna warstwa z granulatu SBR min 7mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

II Wariant: Technologia typu NATRYSK - na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

Wyposażenie do piłki koszykowej

 • obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
 • tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki
 • mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki
 • konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki

Wyposażenie do piłki siatkowej

 • słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) -2 sztuki
 • siatka do siatkówki - 1 sztuki

Wyposażenie do piłki ręcznej

 • bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki
 • siatki do bramek - 2 sztuki

3.3.3. Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej

3.3.4. Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej

3.3.5. Chodniki

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej.

3.3.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową

3.3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki

 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót
 3. Dokumentacja projektowa
 4. Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi  36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Wymagany okres gwarancji na trawę syntetyczną - 60 miesięcy

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.12.2008 r.
 2. Wykonawca będzie związany ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 3. SIWZ do pobrania w złączniku na stronie www.stareczarnowo.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 25 do dnia 22.07.2008 r., pocztą, po przesłaniu wniosku o jej przekazanie.
 4. Warunki udziału
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. złożą ważną ofertę
  2. spełniają warunki określone w SIWZ.
  3. spełniają przesłanki art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Prawo zamówień publicznych
 5. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami :
  Kazimierz Nowicki tel.(091) 3124 131 wew. 49 e-mail: gpdnk@interia.pl
  Justyna Just tel. 0504234455 e-mail: justproject@o2.pl
 6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Floriana 10,
  Stare Czarnowo pok. nr 13 w terminie do dnia 23.07.2008 r. godz. 1000.
 7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.07.2008 r. o godz. 10.30 w sali posiedzeń w siedzibie Zamawiającego.
  Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: Cena ryczałtowa – 100 %
 8. Informacja na temat wadium
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 PLN
 9. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
   
 10. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
   
 11. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem  aukcji elektronicznej.
 12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej www.stareczarnowo.pl   i ukazało się w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych z numerem 145607 – 2008. 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-04 10:17:14 375,6KB 97 razy
2 1_projekt_zagospodarowania_terenu.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-07-04 11:45:25 9,8MB 71 razy
3 2_projekt_architektoniczno_budowlany.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-07-04 11:45:25 13,4MB 58 razy
4 3_dokumuntacja_projektowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-07-04 11:45:25 8,3MB 69 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 slepy_kosztorys.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-07-17 09:16:50 321,8KB
Wynik postępowania
1 Wynik_postpowania_ORLIK.pdf 2008-07-31 11:59:37 135,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 04-07-2008 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 31-07-2008 11:59