Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dowozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

www.stareczarnowo.pl

Stare Czarnowo: Dowozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo
Numer ogłoszenia: 417098 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo , ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3124131, faks 91 3124131.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są przewozy dzieci, do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola Zespołu Szkół w Kołbaczu w roku 2015. Przewozy obejmują wyjazd ze wskazanego przez zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą, przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, oraz odwiezienie uczniów po zajęciach do miejscowości w których mieszkają. Przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu odbywać się będzie w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich obowiązujących w województwie zachodniopomorskim oraz innych przerw od zajęć szkolnych jak również okazjonalne przewozy dla potrzeb sportowych, kulturalnych 2. Ilość uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Kołbaczu to 236 osób 3. Wyszczególnienie tras dowozu i odwozu do szkół przedstawia załącznik nr 5 do specyfikacji. Wykonawca świadczyć będzie usługi środkami lokomocji, które spełniają wszelkie wymogi do przewozu dzieci. Obsługa przewozów powinna być wykonywana przez 3 autobusy o liczbie miejsc siedzących co najmniej 50 osób jednorazowo każdy oraz 1 bus o liczbie miejsc 21. Przewozy powinny odbywać się autobusami i busami sprawnymi technicznie, spełniającymi warunki w określonym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2013 r., poz. 951 ze zm.) W przypadku wystąpienia awarii pojazdu, przewoźnik jest zobowiązany do uruchomienia zastępczego autobusu lub busa w czasie wskazanym w swojej ofercie. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez zamawiającego. Wykonawca zapewni miejsca siedzące oraz odpowiednie warunki przewożonym dzieciom. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych dzieci. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. Długość zakładanej trasy wynosi 320 km, są tu ujęte jednorazowe dowozy dzieci do szkół oraz odwozy dzieci do wsi. W liczbie tej nie zostały ujęte kilometry dojazdu autobusów do miejsc rozpoczęcia tras i ich powrotów po odwiezieniu dzieci. Dowozy do Zespołu Szkół odbywać się będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich obowiązujących w województwie zachodniopomorskim oraz innych przerw od zajęć szkolnych. Dojazd do miejsca rozpoczęcia przewozów i zjazd po zakończeniu dowozów i do miejsca garażowania nie podlega obciążeniu dla Zamawiającego. Przewoźnik, w zależności od potrzeb Zamawiającego świadczy również okazjonalne usługi przewozowe dla dzieci i młodzieży na imprezy sportowe, kulturalne. 3. Dzienna trasa: I Kołbacz - Nieznań - Żelewo - Komorówko - Dębina - Kołbacz II Kołbacz - Binowo - Kołowo - Żelisławiec - Kartno - Glinna - Dobropole Gryfińskie - Stare Czarnowo - Kołbacz Dzienna trasa dla trzech autobusów i busa wynosi ok. 320 km. Długość i przebieg trasy dowozu, m.in. w związku ze zmianą wynikającą z przyczyn organizacyjnych lub z powodu innych nieprzewidzianych okoliczności może ulec zmianie. 4. Przewozy okazjonalne: wycieczki, zawody, mecze..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże posiadanie aktualnych uprawnień do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób. Aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. odpowiednio zezwolenie wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów jw. lub licencja wydana na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów jw.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę w zakresie dowozów dzieci i lub młodzieży do placówek oświatowych o wartości tej usługi (zrealizowanej) nie mniejszej niż 200.000 zł brutto (zamówienie na podstawie 1 umowy). 1.wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów potwierdzających że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz zaleca się przygotować zgodnie z załącznikiem nr 2; W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Dowodami o których mowa wyżej są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa wyżej.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: - co najmniej trzema autobusami z minimum 50 miejscami siedzącymi i busem o liczbie miejsc 21 - z aktualnymi przeglądami technicznymi.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kalkulacja ceny netto, brutto za 1 km przewozu, wykaz pojazdów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90

 • 2 - serwis (czas podstawienia autokaru zastępczego) - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany pozostałych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym przypadku: zmiany prawodawstwa polskiego lub UE, skutkującej wymiernie i wprost na realizację zadania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stareczarnowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stare Czarnowo, 74 - 106 Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Stare Czarnowo, 74 - 106 Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.12.2014.15.43.27_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu_-Dowozy_2015.doc 2014-12-22 15:43:28 67KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.12.2014.15.43.27_SIWZ+Dowozy+2015_do_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-22 15:43:28 23KB 123 razy
Wynik postępowania
1 30.12.2014.11.11.59_informacja_o_wyborze_najk._oferty-_dowozy_2015.doc 2014-12-30 11:11:59 25KB
Udzielenie zamówienia
1 30.12.2014.14.35.12_informacja_o_wyborze_najk._oferty-_dowozy_2015.doc 2014-12-30 14:35:12 25KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 22-12-2014 15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 30-12-2014 14:35