Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie dla Gminy Stare Czarnowo kredytu długoterminowego w wysokości 3.300.000,00 złotych

Polska-Stare Czarnowo: Usługi udzielania kredytu

2018/S 139-317814

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Stare Czarnowo
8581733428
ul. Św. Floriana 10
Stare Czarnowo
74-106
Polska
Osoba do kontaktów: Jakub Jendrzejczak
Tel.: +48 914857051
E-mail:
jjendrzejczak@stareczarnowo.pl
Faks: +48 914857060
Kod NUTS: PL428

Adresy internetowe:

Główny adres: https://stareczarnowo.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.stareczarnowo.pl/zamowienia/lista/16.dhtml

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Udzielenie dla Gminy Stare Czarnowo kredytu długoterminowego w wysokości 3 300 000,00 PLN

Numer referencyjny: RO.271.6.2018.JJ

II.1.2)Główny kod CPV

66113000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 3 300 000,00 PLN, na finansowanie:

1) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Zespół Szkół w Kołbaczu na cele dydaktyczne – 2 100 000,00 PLN;

2) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołbacz – 300 000,00 PLN;

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 odcinek Gardno-Żelisławiec – 400 000,00 PLN;

4) Przebudowa drogi gminnej Glinna –Gliniec-Leśna Szosa – 500 000,00 PLN.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 3 795 000.00 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL428

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 3 300 000,00 PLN, na finansowanie:

1) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Zespół Szkół w Kołbaczu na cele dydaktyczne – 2 100 000,00 PLN.

2) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołbacz – 300 000,00 PLN.

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 odcinek Gardno-Żelisławiec – 400 000,00 PLN.

4) Przebudowa drogi gminnej Glinna –Gliniec-Leśna Szosa – 500 000,00 PLN.

2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy, który stanowi: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

3. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

4. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie art.22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1976 r. Kodeks pracy przez wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: prowadzenie podstawowego rachunku bankowego, o którym mowa w umowie.

5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w dniu zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników, o których mowa powyżej, na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1976 r. – Kodeks pracy. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: W okresie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, wykonawca w terminie 3 dni roboczych przedłoży stosowne oświadczenie potwierdzające zatrudnienie pracowników o których mowa powyżej. Nie przedłożenie przez wykonawcę oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników o których mowa powyżej, w terminie 3 dni roboczych będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia opisanego w ust. 4 na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 500,00 PLN miesięcznie, od każdego niezatrudnionego pracownika na umowę o pracę. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 3 795 000.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 123

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 27/08/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 26/10/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 27/08/2018

Czas lokalny: 10:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/07/2018

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 23.07.2018.08.28.10_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_-_ENOTICES_n0029hrt-2018-106246-NF02-PL.pdf 2018-07-23 08:28:10 111,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 23.07.2018.08.28.10_SIWZ_-_Udzielenie_kredytu_dla_gminy_Stare_Czarnowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-07-23 08:28:10 14,7MB 133 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 26.07.2018.16.17.33_OdpowiedAo_uczestnicy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-07-26 16:17:33 303,7KB
2 26.07.2018.16.18.29_Dodatkowe_sprawozdania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-07-26 16:18:29 9,2MB
3 26.07.2018.16.21.17_SIWZ_-_Udzielenie_kredytu_dla_gminy_Stare_Czarnowo_-_zmieniony.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-07-26 16:21:18 27,4MB
4 30.07.2018.12.41.05_OdpowiedAo_uczestnicy2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-07-30 12:41:05 252,4KB
5 30.07.2018.12.41.14_00.2)_SIWZ_-_Kredyt_30.07.2018_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-07-30 12:41:14 495,8KB
6 01.08.2018.15.39.55_OdpowiedAo_uczestnicy3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-08-01 15:39:55 326,5KB
7 01.08.2018.15.40.04_00.3)_SIWZ_-_Kredyt_01.08.2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-08-01 15:40:04 496,7KB
8 03.08.2018.14.20.06_OdpowiedAo_uczestnicy4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-08-03 14:20:06 867,3KB
9 03.08.2018.14.22.54_00)_SIWZ_-_Kredyt_03.08.2018_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-08-03 14:22:54 2,1MB
10 10.08.2018.11.37.11_01_OdpowiedAo_uczestnicy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-08-10 11:37:11 929,3KB
11 10.08.2018.11.37.38_02_SIWZ_-_Kredyt_10.08.2018_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-08-10 11:37:38 2,1MB
12 10.08.2018.11.39.06_03_Dodatkowe_sprawozdania_i_dokumenty.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-08-10 11:39:06 13,9MB
13 14.08.2018.12.03.32_OdpowiedAo_uczestnicy_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-08-14 12:03:32 568,4KB
14 14.08.2018.12.04.02_SIWZ_-_Kredyt_14.08.2018_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-08-14 12:04:02 532,2KB
15 14.08.2018.12.04.18_Projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-08-14 12:04:18 166,9KB
16 23.08.2018.14.29.07_Uczestnicy_postA_powania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-08-23 14:29:07 258,9KB
17 23.08.2018.14.29.15_01)_Formularz_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-08-23 14:29:15 140,5KB
18 23.08.2018.14.29.24_02)_JEDZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-08-23 14:29:24 232,5KB
Wynik postępowania
1 03.09.2018.14.22.28_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2018-09-03 14:22:28 652,9KB
Informacja z otwarcia ofert
1 27.08.2018.16.14.10_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2018-08-27 16:14:10 386,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kuźniar 23-07-2018 08:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kuźniar 03-09-2018 14:22