Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin

Ogłoszenie nr 515344-N-2019 z dnia 2019-02-18 r.

Gmina Stare Czarnowo: Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo, krajowy numer identyfikacyjny 81168485800000, ul. ul. Św. Floriana 10 , 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 485 70 20, e-mail jjendrzejczak@stareczarnowo.pl, faks 91 485 70 60.
Adres strony internetowej (URL): https://stareczarnowo.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.stareczarnowo.pl/zamowienia/lista/13.dhtml


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin
Numer referencyjny: RO.271.1.2019.JJ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach projektu pn. „Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin”, robót budowlanych obejmujących swoim zakresem zadania: 1) usunięcie drzew i krzewów na dz. nr 253 – ob. Śmierdnica Las; dz. nr 8, 29, 38, 39 – ob. Kołbacz; dz. nr 23/8 – ob. Stare Czarnowo oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z decyzją Starosty Gryfińskiego nr 23/V-OŚ/19 z dn. 30 stycznia 2019 r., 2) przebudowę drogi - budowę drogi dla rowerów w ciągu ulicy Pyrzyckiej w Szczecinie, wraz z utwardzeniem terenu, będącej w zarządzie Miasta Szczecin (działka drogowa 156/1, 248, 286, 294/1 – obr. 4199), 3) budowę drogi dla rowerów po działkach starej linii kolejowej w kierunku miejscowości Kołbacz i dalej do miejscowości Stare Czarnowo, będącej w zarządzie Gminy Stare Czarnowo (dz. nr 253 – ob. Śmierdnica Las; dz. nr 8, 29, 38, 39 – ob. Kołbacz; dz. nr 23/8 – ob. Stare Czarnowo).

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 3 miliony złotych. W przypadku ofert wspólnych powyższy warunek wykonawcy składający ofertę wspólną mogą spełniać łącznie. Na potwierdzenie wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa wraz z ofertą w oryginale. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie drogi rowerowej o długości co najmniej 5000 mb, z uwzględnieniem prac związanych z usunięciem drzew i krzewów, rosnących w trasie budowanej drogi i nasadzeniami kompensacyjnymi. W przypadku ofert wspólnych doświadczeniem, w postaci budowy drogi rowerowej o długości co najmniej 5000 mb musi wykazać się jeden z wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający nie dopuszcza sumowania metrażu, w celu wspólnego wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa wraz z ofertą w oryginale. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują, albo będą dysponować: 1) minimum jedną osobą (Kierownik Budowy) posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji robót, polegających na budowie lub przebudowie drogi, drogi rowerowej, ciągu jezdno-pieszego, liczone od dnia uzyskania uprawnień. Doświadczenie Kierownika Budowy stanowi kryterium oceny ofert; 2) minimum jedną osobą kierownika robót elektrycznych, posiadającą wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. stanowisk. W przypadku ofert wspólnych powyższy warunek udziału w postępowaniu wykonawcy składający ofertę wspólną mogą spełniać łącznie. Na potwierdzenie wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa wraz z ofertą w oryginale. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców. Uwaga - ilekroć w siwz jest mowa o: „Budowie lub przebudowie drogi” należy przez to rozumieć budowę lub przebudowę drogi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290) „Kierowniku budowy” lub „kierowniku robót” należy przez to rozumieć odpowiednio kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290). Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). W przypadku ofert wspólnych dokumenty/oświadczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów trzecich, oraz powierzania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca przedstawia także ww. oświadczenia/ dokumenty dotyczące tych podmiotów. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub w kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Jeżeli poświadczenia dokonuje pełnomocnik, z treści pełnomocnictwa musi wyraźnie wynikać upoważnienie do tej czynności. Wykonawcy zagraniczni: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w pkt 1), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP; b) w pkt 4)-6), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a) i b) tiret drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b) tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów o których mowa w pkt 2) niniejszego ustępu. 4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów o których mowa w pkt 2) niniejszego ustępu. 5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku ofert wspólnych dokument składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku ofert wspólnych wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku ofert wspólnych wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy) 2. Wniesione wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Stare Czarnowo w Banku Spółdzielczym w Chojnie oddział Stare Czarnowo: Nr rachunku 47 9370 1059 0500 0390 2005 0005 z dopiskiem: „wadium w postepowaniu na budowę drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin”, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

30,00

Doświadczenie Kierownika Budowy

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: 1) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w sytuacji: a) wystąpienia zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi, terenowymi w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nieprzewidziane w dokumentacji przetargowej; b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż minus 10 stopni Celsjusza w zakresie robót zewnętrznych budowlanych, a także opady atmosferyczne (śnieg, deszcz) trwające co najmniej 3 dni, w tym gdy śnieg utrzymuje się przez ten czas - w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 07:00 i 15:00 dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej; c) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych zamówieniem) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego podmiotu, brak dostępu do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), wystąpienie okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; d) konieczności lub woli Zamawiającego udzielenia robót dodatkowych, których wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie zamówienia; e) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania odbiorów robót, czy też opóźnień w przekazaniu Wykonawcy lub osobom trzecim stosownych dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia; f) wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej (w tym orzeczeniem sądu) prac objętych zamówieniem, w szczególności z powodu zagrożenia życia lub zdrowia na budowie, prac archeologicznych; g) z powodu ziły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec; h) wstrzymania robót z powodu braku możliwości przeprowadzenia usunięcia drzew w trakcie okresu lęgowego ptaków lub innych nieprzewidzianych przyczyn przyrodniczych wymagających uzyskania zezwolenia RDOŚ. Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych wyżej, może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody; 2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w szczególności z uwagi na fakt, iż wykonanie części prac nie jest niezbędne do realizacji inwestycji. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia nastąpi w sposób proporcjonalny do wartości niewykonanych prac. Niezależnie od powyższego zamawiający ma prawo ustalić wysokość kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o opinię biegłego rzeczoznawcy, w szczególności w sytuacji, jeżeli pomniejszenie zamówienia będzie kwestią sporną pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 3) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie. W takiej sytuacji nowe osoby muszą spełniać wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a nowy Kierownik Budowy musi legitymować się takim samym doświadczeniem, jak osoba wskazana w ofercie Wykonawcy. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę osób zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień; 4) dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu prac) podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie; 5) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia (zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie jako część powierzona podwykonawcy/com, 6) w przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że: - proponowany inny podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub - Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 7) zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem zamówienia, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano lub nakazów organów administracji publicznej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia siły wyższej o której mowa w ust. 2 pkt. 1 lit g niniejszego rozdziału, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego postanowieniami; h) woli Zamawiającego dokonania zmian, w szczególności, gdy zmiany mogą się przyczynić skrócenia terminu wykonania robót, bądź uzyskania innych dodatkowych korzyści dla Zamawiającego w stosunku do korzyści wynikających z Umowy przed zmianą - zmiana będzie niedopuszczalna, jeżeli miałaby prowadzić do zastosowania materiałów o jakości niższej niż wymagana na podstawie opisu przedmiotu zamówienia lub zmiana połączona byłaby z roszczeniem Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy; 8) zmiana umożliwiająca wprowadzenie na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych zamówieniem) osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów budowlanych należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego podmiotu (w tym podmiotu wybranego w wyniku uprzednio przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp) w celu wykonania robót lub innych prac nieobjętych zamówieniem. Zmiana ta może być poprzedzona wstrzymaniem prac Wykonawcy przez Zamawiającego na części terenu Robót, z jednoczesnym przekazaniem tej części terenu Robót Zamawiającemu na czas prowadzenia prac przez innego Wykonawcę; 9) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każdorazowo w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia tej okoliczności będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W przypadku tej zmiany wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 2. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 3. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 4. Zmiany umowy, wymienione w ust. 1 pkt 4), 5), 6), 8) nie wymagają aneksu do Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

 

Ogłoszenie nr 540036067-N-2019 z dnia 25-02-2019 r.

Stare Czarnowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 515344-N-2019
Data: 18/02/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stare Czarnowo, Krajowy numer identyfikacyjny 81168485800000, ul. ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 485 70 20, e-mail jjendrzejczak@stareczarnowo.pl, faks 91 485 70 60.
Adres strony internetowej (url): https://stareczarnowo.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-03-06, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-03-11, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie drogi rowerowej o długości co najmniej 5000 mb, z uwzględnieniem prac związanych z usunięciem drzew i krzewów, rosnących w trasie budowanej drogi i nasadzeniami kompensacyjnymi. W przypadku ofert wspólnych doświadczeniem, w postaci budowy drogi rowerowej o długości co najmniej 5000 mb musi wykazać się jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie drogi rowerowej o długości co najmniej 1000 mb, z uwzględnieniem prac związanych z usunięciem drzew i krzewów, rosnących w trasie budowanej drogi. W przypadku ofert wspólnych doświadczeniem, w postaci budowy drogi rowerowej o długości co najmniej 1000 mb musi wykazać się jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.

 

Ogłoszenie nr 540039784-N-2019 z dnia 01-03-2019 r.

Stare Czarnowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 515344-N-2019
Data: 18/02/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stare Czarnowo, Krajowy numer identyfikacyjny 81168485800000, ul. ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 485 70 20, e-mail jjendrzejczak@stareczarnowo.pl, faks 91 485 70 60.
Adres strony internetowej (url): https://stareczarnowo.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-03-11, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-03-13, godzina: 10:00

 

Ogłoszenie nr 540045542-N-2019 z dnia 08-03-2019 r.

Stare Czarnowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 515344-N-2019
Data: 18/02/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stare Czarnowo, Krajowy numer identyfikacyjny 81168485800000, ul. ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 485 70 20, e-mail jjendrzejczak@stareczarnowo.pl, faks 91 485 70 60.
Adres strony internetowej (url): https://stareczarnowo.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-03-13, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-03-15, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie drogi rowerowej o długości co najmniej 1000 mb, z uwzględnieniem prac związanych z usunięciem drzew i krzewów, rosnących w trasie budowanej drogi. W przypadku ofert wspólnych doświadczeniem, w postaci budowy drogi rowerowej o długości co najmniej 1000 mb musi wykazać się jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.
W ogłoszeniu powinno być: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie drogi rowerowej o długości co najmniej 1000 mb. W przypadku ofert wspólnych doświadczeniem, w postaci budowy drogi rowerowej o długości co najmniej 1000 mb musi wykazać się jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.02.2019.15.26.07_Og_Ooszenie_nr_515344.pdf 2019-02-18 15:26:07 590,7KB
2 25.02.2019.15.16.32_Og_Ooszenie_nr_540036067_-_zmiana_og_Ooszenia.pdf 2019-02-25 15:16:32 369,3KB
3 01.03.2019.12.11.59_Ogloszenie_nr_540039784_zmiana_ogloszenia_2.pdf 2019-03-01 12:11:59 366,3KB
4 08.03.2019.14.57.19_Og_Ooszenie_nr_540045542.pdf 2019-03-08 14:57:19 369,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.02.2019.16.48.07_00)_SIWZ_cz._1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-02-18 16:48:07 1,7MB 99 razy
2 18.02.2019.16.49.13_00)_SIWZ_cz._2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-02-18 16:49:13 10,1MB 115 razy
3 18.02.2019.16.50.00_00)_SIWZ_cz._3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-02-18 16:50:00 6,2MB 180 razy
4 18.02.2019.17.00.29_00)_SIWZ_cz._4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-02-18 17:00:29 12,6MB 116 razy
5 18.02.2019.17.02.08_00)_SIWZ_cz._5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-02-18 17:02:08 16,8MB 65 razy
6 18.02.2019.17.03.41_00)_SIWZ_cz._6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-02-18 17:03:41 15,4MB 78 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 25.02.2019.15.16.09_00.2)_SIWZ_25.02.2019_r_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-02-25 15:16:09 559,3KB
2 25.02.2019.15.16.32_Modyfikacja_SIWZ_-_Trasa_rowerowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-02-25 15:16:32 368,7KB
3 25.02.2019.15.16.59_Uczestnicy_post_apowania_-_Trasa_rowerowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-02-25 15:16:59 2,2MB
4 01.03.2019.12.11.59_Modyfikacja_SIWZ_01.03.2019_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-03-01 12:11:59 394,2KB
5 01.03.2019.12.12.38_Uczestnicy_post_apowania_01.03.2019_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-03-01 12:12:38 4,4MB
6 01.03.2019.12.13.01_SIWZ_01.03.2019_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-03-01 12:13:01 592,3KB
7 01.03.2019.12.13.28_STWiORB_aktualniona_-_27.02.2019_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-03-01 12:13:28 2,1MB
8 01.03.2019.12.13.39_Plan_nasadze__.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-03-01 12:13:39 416,1KB
9 08.03.2019.14.57.50_Modyfikacja_SIWZ_08.03.2019_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-03-08 14:57:50 398,5KB
10 08.03.2019.14.58.24_Uczestnicy_post_apowania_08.03.2019_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-03-08 14:58:24 1,7MB
11 08.03.2019.14.58.39_00.4)_SIWZ_08.03.2019_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-03-08 14:58:39 600,4KB
12 08.03.2019.14.59.12_Decyzja_o_usuni_aciu_drzew_2019.01.30.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-03-08 14:59:12 3,2MB
Wynik postępowania
1 01.04.2019.10.59.21_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2019-04-01 10:59:21 334,3KB
Informacja z otwarcia ofert
1 15.03.2019.14.15.56_Informacja_z_otwarcia_ofert_-_Budowa_drogi_rowerowej.pdf 2019-03-15 14:15:56 517,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kuźniar 18-02-2019 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kuźniar 01-04-2019 10:59