SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO ZA I PÓŁROCZE 2005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO ZA I PÓŁROCZE 2005

 

G M I N A       S T A R E     C Z A R N O W O

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO
ZA I PÓŁROCZE 2005

 

Stare Czarnowo, 29 sierpnia 2005 roku

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Wójt Gminy Stare Czarnowo przedstawia Radzie Gminy Stare Czarnowo sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2005, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetów jednostki samorządu terytorialnego.

 

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU  GMINY STARE CZARNOWO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU

 

CZĘŚĆ OGÓLNA

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/156/04 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 13 grudnia 2004 r. budżet Gminy na rok 2005 przedstawia się następującą:

PO STRONIE DOCHODÓW                                6.490.620 zł
W tym:
Dotacje celowe                                                             833.400 zł

PO STRONIE WYDATKÓW                                6.350.620 zł
W tym:
Zadania zlecone                                                            833.400 zł

Rada Gminy w Starym Czarnowie w pierwszym półroczu 2005 r. dokonała w budżecie Gminy następujących zmian:

 1. Uchwałą  nr XXII/167/2005 z dnia 31 stycznia 2005 roku
  • zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę          14.664 zł
  • zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę            14.664 zł
 2. Uchwałą  nr XXIII/186/2005 z dnia 31 marca 2005 roku
  • zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę             8.600 zł
  • zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę          108.600 zł
  • zmniejszono dochody budżetu Gminy o kwotę          16.483 zł
  • zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę            16.483 zł
 3. Uchwałą  nr XXIV/193/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku
  • zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę             5.000 zł
  • zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę              5.000 zł
 4. Uchwałą  nr XXV/198/2005 z dnia 6 czerwca 2005 roku
  • zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę           11.300 zł
  • zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę            11.300 zł

Wójt Gminy w Starym Czarnowie dokonał w pierwszym półroczu 2005 roku następujących zmian w budżecie Gminy:

 1. Zarządzeniem Nr I/3/05 z dnia 11 lutego 2005
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę             26.100 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę              26.100 zł
 2. Zarządzeniem Nr I/8/05 z dnia 31 marca 2005
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę               9.391 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę                9.391 zł
 3. Zarządzeniem Nr I/12/05 z dnia 25 kwietnia 2005
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę            48.506 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę              48.506 zł
 4. Zarządzeniem Nr I/16/05 z dnia 23 czerwca 2005
  • zwiększył dochody budżetu Gminy o kwotę              1.800 zł
  • zwiększył wydatki budżetu Gminy o kwotę               1.800 zł

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan budżetu Gminy w Starym Czarnowie na dzień 30 czerwca  2005 roku kształtuje się następująco:

PO STRONIE DOCHODÓW                                6.599.498 zł
W tym:
Dotacje celowe                                                            842.493 zł

PO STRONIE WYDATKÓW                                6.559.498 zł
W tym:
Zadania zlecone                                                            842.493 zł

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 40.000 zł.

Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Ogólne wykonanie budżetu Gminy Stare Czarnowo za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. przedstawia się następująco:

 1. Dochody ogółem wykonano w wysokości 3.399.141 zł, tj. 51,51 % planu rocznego;
  w tym dotacje na zadania zlecone  439.957 zł
 2. Wydatki ogółem wykonano w wysokości 3.169.474 zł, tj. 48,32% planu rocznego;
  W tym wydatki na zadania zlecone 424.262 zł

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wykonanymi do 30.06.2005 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 229.667 zł

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. przedstawiono w tabelach:

 • Tabela Nr 1 – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo ogółem w I półroczu 2005 roku.
 • Tabela Nr 2 – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań własnych w I półroczu 2005 roku
 • Tabela Nr 3 – Wykonanie dochodów Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2005 roku.
 • Tabela Nr 4 – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo ogółem w I półroczu 2005 roku
 • Tabela Nr 5 – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań własnych w I półroczu 2005 roku.
 • Tabela Nr 6 – Wykonanie wydatków Gminy Stare Czarnowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2005 roku.
 • Tabela Nr 7 – Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2005 roku.
 • Tabela Nr 8 – Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2005 do 30.06.2005 – dochody ogółem
 • Tabela Nr 9 – Zmiany w budżecie Gminy Stare Czarnowo dokonane od 01.01.2005 do 30.06.2005 – wydatki ogółem

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

 Plan po zmianach – 6 599 498 zł  - zrealizowane w 51,51 % - 3 399 141 zł  - w tym zadania zlecone 439 957 zł

Ogółem dochody zostały zrealizowane planowo tj. 51,51 % , jednak w niektórych działach wykonanie było niższe niż zakładano. Przyczyną tego  były przede wszystkim niższe wpływy ze sprzedaży mienia , podatku rolnego, opłaty eksploatacyjnej, udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych, opłat za wodę, śmieci, energię cieplną oraz za  dzierżawę świetlic.

1. Dział 010 –  Rolnictwo i łowiectwo – plan po zmianach 13.000 zł – realizacja 187,58 % - 24.385 zł .
Wpływy ze sprzedaży drewna  i wydanie warunków na  przyłącza wodociągowe.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 444.760 zł – realizacja 23,22 % - 103.257 zł .
Dochody z tytułu dzierżaw i najmu lokali , sprzedaży mienia gminnego .

3. Dział 710 – Działalność usługowa – plan po zmianach 6.000 zł – realizacja 28,33 % - 1.700 zł .
Wpływy z usług.

4. Dział 750 – Administracja publiczna – plan po zmianach 64.500 zł – realizacja 69,05 % - 44.538 zł.
Dotacje na zadania zlecone, wpływy za usługi ksero , opłaty administracyjne  i sprzedaż znaków skarbowych, odsetki od środków na rachunku.

5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  - plan po zmianach – 600 zł  - realizacja 50,00 %  - 300 zł.
Dotacja na zadania zlecone – aktualizacja rejestrów wyborców.

6. Dział 752 – Obrona narodowa – plan po zmianach 500 zł – realizacja 100,00% - 500,00 zł .
Dotacja na zadania zlecone.

7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających  osobowości  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –       plan po zmianach 2.983.278 zł   –    realizacja   –    49,55 % - 1.478.209 zł.
Wpłaty z tytułu podatków : od nieruchomości , rolnego, od środków transportowych, leśnego, od czynności cywilnoprawnych , od posiadania psa; opłat  za zezwolenia na alkohol, opłaty eksploatacyjnej  oraz udziałów w podatkach .

8. Dział 758 – Różne rozliczenia – plan po zmianach     1.997.899 zł    – realizacja    - 58,87 % -  1.176.224 zł .
Subwencje: część oświatowa , rekompensująca ,wyrównawcza, równoważąca.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan po zmianach 61.464 zł – realizacja – 76,68 % - 47.129 zł.
Dotacja na zadania zlecone – wyprawki szkolne  , opłaty za przedszkole , opłaty za wynajem autobusu szkolnego.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna – plan po zmianach – 977.606 zł – realizacja – 52,65 % - 514.756 zł.
Dotacje na zadania zlecone:  świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne ,składki na ubezpieczenia zdrowotne , zasiłki  i pomoc w naturze , środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej , dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ośrodki pomocy społecznej , usługi opiekuńcze , dożywianie uczniów  .

11.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan po zmianach– 9.391zł – realizacja 59,99% - 5.634 zł.
Dotacja celowa  na stypendia  i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan po zmianach  - 15.000 zł – realizacja – 2,25 % - 338 zł.
Opłaty za wodę , śmieci  i energię cieplną .

13. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan po zmianach 20.500 zł – realizacja  10,59 % - 2.171 zł
Dochody z najmu i dzierżawy świetlicy wiejskiej, opłaty za energię .

13. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan po zmianach – 5.000 zł – realizacja – 0,00 % -  zł .

 

II WYDATKI BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

 

Plan po zmianach 6.559.498 zł – zrealizowane w 48,32% - 3.169.474 zł
w tym zadania zlecone  424.262 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 - Rolnictwo  i  łowiectwo – plan po zmianach 15.426 – realizacja   20,93% - 3.228 
W tym:

 • składki na Izby Rolnicze – 2.099 zł
 • prenumerata „Aktualności Rolnicze” – 384 zł
 • ocena użytkowa bydła mlecznego – 639 zł
 • umowa użytkowania gruntów Wojewódzki Zarząd Melioracji - 106  zł

2. Dział 600 - Transport i łączność – plan po zmianach 191.370 zł -realizacja 17,70% - 33.866 zł
W tym:

 • umowy zlecenia i pochodne ( w tym sprzątanie przystanków i odśnieżanie dróg   gminnych) – 7.104 zł
 • remont dróg gminnych - Dobropole  – 20.130 zł
 • usługi transportowe i praca sprzętu na drogach gminnych – 3.278  zł
 • tablice informacyjne i znaki - 785 zł
 • rury kanalizacyjne przy drodze w Karnie – 1.726 zł
 • piasek i żwir droga w Kartnie – 781 zł
 • paliwo do piły – 62 zł

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan po zmianach 292.650 zł realizacja – 61,16% - 178.997 zł
W tym:

 • usługi geodezyjne 7.656 zł
 • wynagrodzenia i pochodne palaczy w kotłowni w Glinnej – 32.862 zł
 • odpis na ZFŚS – 1.575 zł
 • za energię - kotłownia Glinna – 16.826 zł
 • za wodę - kotłownia Glinna – 10.721 zł
 • zakup opału i wyposażenia kotłowni w Glinnej – 94.381 zł
 • remont instalacji elektrycznej w kotłowni w Glinnej – 325 zł
 • czynsz za mieszkania do Wspólnoty Mieszkaniowej w Kołbaczu – 14.291 zł
 • ugoda z Eugeniuszem Łaski (za lokatora) – 360 zł

4. Dział 710 - Działalność  usługowa  – plan po zmianach 110.000 zł – realizacja 10,89% - 11.977 zł
W tym:

 • plany zagospodarowania przestrzennego – 7.700 zł
 • wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 4.277 zł
     /wywóz nieczystości, za wodę itp./

5. Dział 750 - Administracja publiczna – plan po zmianach 1.389.850 zł – realizacja 49,80% - 692.075 zł
W tym i:

 • Urzędy Wojewódzkie /wynagrodzenia i pochodne/ - 20.150 zł
 • Starostwa Powiatowe /wynagrodzenia/ - 540 zł
 • diety radnych 26.500 zł
 • wydatki związane z obsługą Rady  Gminy – 5.654 zł
 • wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi gminy – 450.243 zł
 • umowy zlecenia – 3.613 zł
 • zakup art. biurowych – 8.757 zł
 • druki – 1.113 zł
 • prenumerata czasopism  – 884 zł
 • środki czystości – 2.044 zł
 • odzież ochronna dla pracowników– 374 zł
 • wyposażenie biur (w tym. zestaw komputerowy, drukarka, szafki)– 6.247 zł
 • pozostałe zakupy – 12.885 zł
  (tj. woda mineralna Dar Natury, woda dla pracowników obsługi, paliwo do kosiarki, art. gospodarcze)
 • energia elektryczna – 8.669 zł
 • energia cieplna (gaz) – 16.497 zł
 • za wodę do c.o. – 674 zł
 • remont budynku UG – 7.320 zł
 • remont sprzętu (centrala telefoniczna, pompa c.o., kosiarka)– 862 zł
 • usługi zdrowotne ( badania okresowe pracowników) – 290 zł
 • za rozmowy telefoniczne – 11.884 zł
 • opłaty pocztowe – 14.936 zł
 • ogłoszenia w prasie – 940 zł
 • prowizje bankowe – 1.212 zł
 • szkolenia pracowników – 5.189 zł
 • usługi informatyczne – 15.267 zł
 • usługi prawne – 16.318 zł
 • wywóz nieczystości – 1.706 zł
 • pozostałe usługi – 13.294 zł
  (tj. konserwacja alarmu, naprawa sprzętu biurowego, koszty egzekucyjne)      
 • delegacje służbowe – 11.769 zł
 • ryczałty samochodowe – 5.944 zł
 • składka członkowska do Związku Gmin „Pomerania” – 1.149 zł
 • ubezpieczenie mienia – 3.830 zł
 • odpis za ZFŚS – 11.800 zł
 • odszkodowania – 1.300 zł
 • pozostałe odsetki – 4 zł
 • wydatki związane z działalnością sołtysów – 2.217 zł
  /prowizje sołtysów , udział w sesjach /

6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sadownictwa – plan po zmianach 600 zł, – realizacja 0,00%

7. Dział 752 - Obrona narodowa – plan po zmianach 500 zł -  realizacja 0,00%

8. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan po zmianach 71.690 zł  – realizacja 61,86 % - 44.348 zł
W tym:

 • wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP – 9.589 zł
 • udział w akcjach  OSP- 4.320 zł
 • posiedzenie zarządu OSP – 350 zł
 • zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa – 17.525 zł
 • za wodę i energię elektryczną – 1.655 zł
 • naprawa sprzętu, wozów – 4.344 zł
 • przegląd techniczny samochodów, wymiana gaśnic , szkolenia – 3.804 zł
 • delegacje – 286 zł
 • ubezpieczenia – 1.975 zł
 • odpis za ZFŚS – 500 zł

9. Dział  756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan po zmianach 6.000 zł – realizacja 45,65% - 2.739 zł
W tym :

 • prowizje sołtysów za inkaso podatków  - 2.739 zł

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan po zmianach 40.000 zł – realizacja 35,90% - 14.361 zł
W tym:

 • odsetki od pożyczek z WFOŚiGW 0 14.361 zł

11. Dział 758 – Różne rozliczenia – plan po zmianach 61.000 zł – realizacja 0,00 %

12. Dział 801 -  Oświata i wychowanie - plan po zmianach 2.478.515 zł – realizacja 52,37% - 1.297.893 zł
W tym:

 • dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli- 45.882 zł
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi Zespołu Szkół w Kołbaczu  - 852.686 zł
 • odpis na ZFŚS -  61.388 zł
 • za energię elektryczną i cieplną  - 93.611 zł
 • koszty dowożenia uczniów do szkół  - 90.188 zł
 • paliwo do „Gimbusa” – 17.836, zł
 • remont „Gimbusa – 2.636 zł
 • zakup artykułów biurowych – 2.210 zł
 • prenumerata czasopism – 884 zł
 • zakup druków – 529 zł
 • zakup środków czystości – 5.080 zł
 • odzież ochronna dla pracowników  - 293 zł
 • woda mineralna „Dar Natury” – 1.148 zł
 • zakup pomocy dydaktycznych – 1.431 zł
 • remont pomieszczeń (łazienki i posadzki w salach lekcyjnych) – 36.246 zł
 • profilaktyczne badania lekarskie – 390 zł
 • usługi telefoniczne – 4.813 zł
 • opłaty pocztowe – 209 zł
 • szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 3.015 zł
 • abonament za dostęp do internetu – 732 zł
 • opłata za prowadzenie MKZP – 885 zł
 • wywóz nieczystości – 1.415 zł
 • konserwacja i naprawa ksero – 1.688 zł
 • podróże służbowe pracowników  1.791 zł
 • opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej – 49.370 zł
 • zakup artykułów żywnościowych do stołówki – 19.757 zł
 • pozostałe wydatki (wymiana gaśnic, zakup art. gospodarczych) – 1.780 zł

13. Dział 851 Ochrona   zdrowia - plan po  zmianach  60.000 zł – realizacja 61,21% - 36.726
W tym:

 • za badania mieszkańców gminy (mamografia i badanie płuc) – 2.876 zł
 • wynagrodzenia i pochodne członków komisji przeciwalkoholowej – 13.098 zł
 • wydatki związane z działalnością komisji przeciwalkoholowej  - 20.752 zł

14. Dział 852- Pomoc społeczna – plan po zmianach 1.225.506 zł – realizacja 46,70% - 572.350
W tym:

 • świadczenia rodzinne – 340.877 zł
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.039 zł
 • zasiłki i pomoc w naturze – 89.789 zł
 • składki na ZUS od zasiłków stałych – 4.780
 • dodatki mieszkaniowe – 38.831 zł
 • wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS – 53.727 zł
 • umowy zlecenia – 1.470 zł
 • odpis na ZFŚS – 1.575 zł
 • wydatki związane z działalnością ośrodka – 4.547 zł
 • usługi opiekuńcze -  6.229 zł
 • dożywianie uczniów – 26.486 zł

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan po zmianach 75.721 zł – realizacja 34,28% - 25.953
W tym i:

 • dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli w świetlicy szkolnej– 1.632 zł
 • wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w świetlicy szkolnej – 21.584 zł
 • odpis na ZFŚS – 2.737 zł

16. Dział 900- Gospodarka    komunalna i ochrona  środowiska - plan po zmianach 331.300 zł  – realizacja 47,29% - 156.679 zł
W tym:

 • za energię -  oświetlenie uliczne – 26.828 zł
 • konserwacja oświetlenia ulicznego – 61.871 zł
 • za energie i wodę do obiektów komunalnych – 16.977 zł
 • dzierżawa pasa gruntu – 549 zł
 • wywóz nieczystości -  6.818 zł
 • koncepcja sieci wodociągowej – 24.400 zł
 • za mapy (sieć wodociągowa) – 250 zł
 • za krzewy i kwiaty – 2.532 zł
 • wycinka drzew – 8.363 zł
 • umowy zlecenia – 3.150 zł
 • opracowanie ”Programu Ochrony Środowiska” – 4.148 zł
 • prenumerata  czasopisma „Gospodarka wodna i ochrona środowiska: - 320 zł
 • art. gospodarcze (akcja – „Sprzątanie świata” )– 473 zł

17. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan po zmianach 117.970 zł – realizacja 49,67% - 58.593 zł
W tym i:

 • remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Starym Czarnowie – 472 zł
 • umowy zlecenia – 809 zł
 • wyposażenie świetlicy w Starym Czarnowie – 11.851 zł
 • woda, energia elektryczna i cieplna – 10.778 zł
 • pozostałe wydatki związane z działalnością świetlic – 2.250 zł
 • dotacja na biblioteki – 32.433 zł

18. Dział 926- Kultura fizyczna i sport - plan po zmianach  91.400  – realizacja 43,42% - 39.689 zł
W tym i:

 1. koszty GKS FAGUS – 34.643 zł
  • umowy zlecenia /pracownik gospodarczy – stadion w Kołbaczu, pranie odzieży sportowej „FAGUS”/  - 6.611 zł
  • zakupy klubu „FAGUS – 16.848 zł
  • pozostałe wydatki klubu „FAGUS” ( usługi) -  7.465 zł
  • za energię elektryczną (stadion) – 662 zł
  • badania i usługi medyczne zawodników – 544 zł
  • składki , wpisowe, zgłoszenia zawodników „FAGUS” – 2.513 zł
 2. wydatki związane z rekreacją – 5.046 zł
  • sołectwo Binowo (Dzień Dziecka ) – 91 zł
  • sołectwo Żelisławiec (Dzień Dziecka ) – 150 zł
  • sołectwo Kartno (organizacja boiska sportowego) – 545 zł
  • sołectwo Glinna („Wieczór kolęd”, Dzień Dziecka, „Baw się z nami Bukowiankami”) – 868 zł
  • sołectwo ieznań (Dzień Dziecka, org. placu zabaw) – 265 zł
  • sołectwo Stare Czarnowo (organizacja kuligu) – 211 zł
  • sołectwo Kołbacz (Dzień Dziecka, dzień Wiosny) – 350 zł
  • sołectwo Dobropole (Dzień Dziecka) – 187 zł
  • sołectwo Dębina ( zabawa noworoczna, Dzień Dziecka) – 400 zł
  • nagrody w konkursie „Najładniejsza Palna Wielkanocna” – 500 zł
  • puchary na rajd „Gryf Pomorza” – 300 zł
  • zakup pawilonów ogrodowych – 210 zł
  • nagrody w konkursie „Walory gminy” – 197 zł
  • tłumaczenie wniosku o dofinansowanie – 354 zł
  • koszenie trawy na boiskach – 232 zł
  • przewóz bramek na boisko w Glinnej - 146 zł
  • zakup paliwa do kosiarki – 40 zł

III. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

Wykaz zobowiązań za I półrocze  2005 roku.

Dział

Nazwa działu

Kwota

600

Transport i łączność

267,00

W tym:

 

- składki na ubezpieczenia społeczne

92,00

- składki na fundusz pracy

13,00

- zakup usług pozostałych

162,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

2.773,00

W tym:  
- wynagrodzenia osobowe pracowników

1.698,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

946,00

- składki na fundusz pracy

129,00

750

Administracja publiczna

39.371,00

W tym:  
- wynagrodzenia osobowe pracowników

20.226,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

10.739,00

- składki na fundusz pracy

1.523,00

- wynagrodzenia bezosobowe

90,00

- zakup usług pozostałych

5.644,00

- różne opłaty i składki

1.149,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

577,00

W tym:  
- wynagrodzenia osobowe pracowników

342,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

207,00

- składki na fundusz pracy

28,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem

155,00

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

155,00

801

Oświata i wychowanie

56.595,00

W tym:  
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2.613,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników

32.066,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

18.748,00

- składki na fundusz pracy

2.647,00

- wynagrodzenia bezosobowe

521,00

851

Ochrona zdrowia

814,00

 W tym:  
- składki na ubezpieczenia społeczne

77,00

- składki na fundusz pracy

11,00

- wynagrodzenia bezosobowe

726,00

852

Pomoc społeczna

4.271,00

 W tym:  
- wynagrodzenia osobowe pracowników

2.307,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

1.474,00

- składki na fundusz pracy

201,00

- wynagrodzenia bezosobowe

289,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.512,00

 W tym:  
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

95,00

-wynagrodzenia osobowe pracowników

832,00

-składki na ubezpieczenia społeczne

515,00

- składki na fundusz pracy

70,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

565,00

W tym:  
- wynagrodzenia bezosobowe

565,00

 926  

Kultura fizyczna i sport

341,00

W tym:  
- składki na ubezpieczenia społeczne

70,00

- składki na fundusz pracy

10,00

- wynagrodzenia bezosobowe

261,00

  R a z e m :

107.241,00

 

IV. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

Wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo po pierwszym półroczu zamknął się nadwyżką w wysokości 229.667 zł, która była wyższa od planowanej nadwyżki o 189.667 zł.  

Taki wynik spowodowany został tym, że wydatki budżetu gminy zostały wykonane w 48,32 % , natomiast dochody zrealizowano w  51,51 %.

A. Dochody wykonane w I półroczu 2005 roku

3 399 141 zł

B. Wydatki wykonane w I półroczu 2005 roku

3 169 474 zł

C. Nadwyżka / deficyt /A-B/

   229 667 zł

   

D. FINANSOWANIE (E-F)

   963 447 zł

E. Przychody I półrocze 2005 roku

   963 447 zł

F. Rozchody  I półrocze 2005 roku

              0 zł

Nadwyżka powstała pomiędzy dochodami i wydatkami w I półroczu 2005 roku przeznaczona jest na spłatę raty pożyczki  w WFOŚiGW w Szczecinie .

V. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

 1. PRZYCHODY
  1. Stan środków pieniężnych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 01.01.2005 r. wynosił 85 328 zł.
   Wpływy za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. wynosiły -   144 103 zł
 2. WYDATKI
  1. W okresie I półrocza 2005 roku dokonano wydatków ze  środków zgromadzonych na koncie GFOŚiGW  w łącznej kwocie 1.860 zł
 3. STAN NA KONIEC PÓŁROCZA
  1. Stan środków pieniężnych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2005 r. wynosi 227 571  zł
 

VI. INFORMACJE  DOTYCZĄCE STANU ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT NA DZIEŃ 30.06.2005 R WEDŁUG RODZAJÓW DOCHODÓW

Dział

Nazwa działu , rodzaj dochodu

Zaległości

Nadpłaty

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym:

62 640,00

1 164,00

- czynsz lokalowy 62 640,00 1 164,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
w tym:

561 591,00

12 251,00

1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa/

44 014,00

122,00

2.Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych,  podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w tym:

190 971,00

1 922,00

- podatek od nieruchomości 189 695,00 1 315,00
- podatek rolny 963,00 185,00
- podatek leśny 3,00

0,00

- podatek od środków transportowych

310,00

0,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00

422,00

2.Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz  podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
w tym:

326 552,00

 

          

10 207,00

- podatek od nieruchomości 199 297,00 3 706,00
- podatek rolny 83 620,00 1 501,00
- podatek od środków transportowych 43 337,00 0,00
- podatek od spadków i darowizn 298,00 0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00  5 000,00
3.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w tym:

        54,00

0,00

podatek dochodowy od osób prawnych 54,00 0,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w tym:

10 145,00

0,00

- czynsz dzierżawny

  10 145,00

0,00


Na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia , tytuły wykonawcze oraz toczyły się postępowania sądowe .  
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-09-2005 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-09-2005 14:29