ZARZĄDZENIE NR II/2/07 WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 10 stycznia 2007roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stare Czarnowo.

ZARZĄDZENIE NR II/2/07

ZARZĄDZENIE NR II/2/07
WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 10 stycznia 2007roku


w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) zarządza się, co następuje:

§1 określa się :

 1. wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stare Czarnowo opisane w  Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stare Czarnowo opisane w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. rolnictwa i ochrony środowiska

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. podania do publicznej wiadomości w formie pisemnej na ogólnodostępnej tablicy.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

 

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr II/2/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 stycznia 2007 roku

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stare Czarnowo.

§1

Przedsiębiorca jest zobowiązany do:

 1. złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia zawierającego dane określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), tj.:
  1. imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  2. przedmiot i obszar działalności,
  3. środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  4. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  5. termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czas jej prowadzenia,
 2. określenia we wniosku dodatkowo rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
 3. określenia we wniosku dodatkowo sposobu realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
 4. dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 5. udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorców, o których mowa w §2 ust.2,
 6. niezwłocznego , nie później niż w terminie 14 dni , zgłaszania Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wszelkich zmian w danych określonych w zezwoleniu.

§2

 1. Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku, powinna być prowadzona zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Stare Czarnowo Nr XXIII /189/05 z dnia31 marca 2005 roku.
 2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych:
  1. nie segregowane, które nie mogą być poddane odzyskowi, na składowiska wskazane w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,
  2. nie segregowane nadające się do odzysku, do zakładów wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,
  3. roślinne kuchenne i ogrodowe - do kompostowni wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami,
  4. z selektywnej zbiórki - do sortowni wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, wielkogabarytowe - do zakładów wskazanych w  wojewódzkim planie gospodarki odpadami, z remontów - do zakładów wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
 3. Przedsiębiorca, przed przekazaniem odebranych odpadów komunalnych do miejsc, o których mowa w ust 2 może, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzić sortowanie lub kompostowanie tych odpadów w instalacjach, do których posiada tytuł prawny na podstawie odrębnych decyzji.
 4. Przedsiębiorca jest obowiązany do odbierania od właścicieli nieruchomości wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów, zgodnie z art. 8 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 5. Zebrany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przedsiębiorca jest obowiązany przekazać, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), prowadzącemu zakład przetwarzania wpisany do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

§3

 1. Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
 2. Maksymalny dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji odebranych przez przedsiębiorcę z terenu Gminy określa się zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami, przyjmując za podstawę docelowe ilości odpadów dopuszczonych do składowania .
 3. Udział przedsiębiorcy w rynku usług stanowi iloraz masy nie segregowanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę i łącznej masy tych odpadów odebranych z terenu Gminy Stare Czarnowo w danym roku.

§4

 1. Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych.
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawiania dowodów korzystania z jego usług zawierającego daty odbierania, ilości i rodzaje odebranych odpadów oraz opłatę, która nie może przekraczać kwoty wynikającej z górnej stawki opłaty określonej w Uchwale Rady Gminy Stare Czarnowo Nr XXXVIII/284/06 z dnia 13 października.2006 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§5

 1. Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Czarnowo Nr XXXV/261/06 z dnia28 kwietnia 2006 roku.
 2. Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w §2, z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo.

§6

 1. Pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, z którym posiada umowę na odbieranie odpadów komunalnych, powinny spełniać wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy .
 2. Przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość mycia i odkażania pojemników na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§7

 1. Przedsiębiorca powinien dysponować specjalnymi pojazdami do odbierania odpadów komunalnych (wraz z przeszkoloną obsługą) - w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług.
 2. Pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny:
  1. spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
  2. być dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów,
  3. posiadać deklaracją zgodności WE lub certyfikat zgodności CE wymagany ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),
  4. być oznakowane nazwą i adresem przedsiębiorcy.
 3. Pojazdy przeznaczone do transportu kontenerów oraz pojazdy skrzyniowe z urządzeniem wywrotu powinny posiadać dodatkowo zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów siatką lub plandeką.
 4. Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane możliwości, własne lub obce w postaci usług świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady, w zakresie parkowania i prowadzenia obsługi technicznej pojazdów, o których mowa w ust. 1 - 3, w sposób określony w instrukcjach eksploatacji.

§8

 1. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny być myte:
  1. zewnętrznie po zakończeniu każdego dnia ich użytkowania
  2. zewnętrznie i wewnętrznie oraz odkażane nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 2. Przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym takie usługi.

§9

Przedsiębiorca powinien dysponować bazą transportową ogrodzoną i strzeżoną (całodobową ochrona), wyposażoną w utwardzone place parkingowe oraz drogi manewrowe.

§10

Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność będącą przedmiotem wniosku w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska oraz zanieczyszczenia tras wywozu.

§11

 1. Po uzyskania zezwolenia przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości oraz dowodów korzystania z usług.
 2. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,
  2. adres nieruchomości,
  3. data zawarcia umowy,
  4. rodzaj (kod) odbieranych odpadów,
  5. częstotliwość odbioru.
 3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia usług pracownikom Urzędu Gminy posiadającym imienne upoważnienie Wójta.

§12

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213 z póź. zm).
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazywania Marszałkowi Województwa zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi zgodnie z art. 37 ustawy o odpadach według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737 z póź. zm).
 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Stare Czarnowo w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykazu właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykazu właścicieli nieruchomości z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz zawiera imię nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.
 4. Przedsiębiorca jest zobowiązany, zgodnie z art. 9a ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do sporządzania i przekazywania w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy Wójtowi Gminy stare Czarnowo informacji dotyczącej:
  1. masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy.
  2. sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
  3. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
  4. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowisku odpadów i sposobu ich zagospodarowania.

§13

 1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z art.9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska, zgodnie z art.9 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

 

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr II/2/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 stycznia 2007 roku

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca u biegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stare Czarnowo

§ 1

Przedsiębiorca zobowiązany jest do:

 1. złożenia wniosku zawierającego dane określone w art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), tj.:
  1. imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  2. przedmiot i obszar działalności,
  3. środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  4. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  5. termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czas jej prowadzenia,
 2. dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 3. udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, o której mowa w § 3 ust. 2,
 4. niezwłocznego zgłaszania Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wszelkich zmian w danych określonych w zezwoleniu.

§ 2

 1. Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i na warunkach w niej określonych.
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawiania dowodów korzystania z jego usług zawierającego: daty odbierania, ilości i rodzaje odebranych nieczystości ciekłych oraz opłatę, która nie może przekraczać kwoty wynikającej z górnej stawki opłaty określonej w Uchwale Rady Gminy Stare Czarnowo Nr XXXVIII/284/06 z dnia 13 października 2006 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3

 1. Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo wprowadzonego uchwałą Nr XXXV/261/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 roku
 2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w Kartnie lub, w przypadku gdy ta stacja zlewna z przyczyn technicznych nie może tymczasowo przyjmować nieczystości ciekłych do innej stacji zlewnej.
 3. Przedsiębiorca ma obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością uzgodnioną ze stacją zlewną w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.

§ 4

 1. Przedsiębiorca powinien dysponować specjalnymi pojazdami do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wraz z przeszkoloną obsługą) - w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług.
 2. Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.).
 3. Pojazdy, o których mowa w ust. 1, powinny:
  1. posiadać deklaracją zgodności WE lub certyfikat zgodności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),
  2. być oznaczone nazwą i adresem przedsiębiorcy.
 4. Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane możliwości, własne lub obce (w
  postaci usług świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady) w zakresie parkowania i prowadzenia obsługi technicznej pojazdów, o których mowa w ust. 1, w sposób określony w ich instrukcjach użytkowania (eksploatacji).

§ 5

 1. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być:
  1. odkażane w części spustowej - po każdym napełnieniu i opróżnieniu zbiornika pojazdu,
  2. myte zewnętrznie po zakończeniu każdego dnia pracy,
  3. myte zewnętrznie i wewnętrznie oraz odkażane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
 2. Przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych lub posiadanie umowy z podmiotem świadczącym takie usługi.

§ 6

Przedsiębiorca powinien dysponować bazą transportową ogrodzoną i strzeżoną (całodobowa ochrona), wyposażoną w utwardzone place parkingowe oraz drogi manewrowe,

§ 7

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 2. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,
  2. adres nieruchomości.
  3. data zawarcia umowy,
  4. pojemność zbiornika bezodpływowego,
  5. częstotliwość opróżniania.
 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany do udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust.1, pracownikom Urzędu Gminy posiadającym stosowne upoważnienie Wójta .

§ 8

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany, zgodnie z art. 9a ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca, wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz zawiera imię nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany, zgodnie z art. 9a ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy informacji dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z terenu Gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

§ 9

 1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z art.9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska, zgodnie z art.9 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 03-02-2007 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2007 10:37