Zarządzenie Nr II/14/2007 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 kwietnia 2007 w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr I/45/06 z dnia 30 października 2006r. Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Zarządzenie Nr II/14/2007
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 23 kwietnia 2007


w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr I/45/06 z dnia 30 października 2006r. Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (teks jednolity Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i 7 11, 12 ,13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020)  zarządzam co następuje:

§ 1 W Załączniku Nr 4 do Zarządzenia Nr I/45/06 z dnia 30 października 2006 r. Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości dodaje się do opisu konta „402 - Koszty według rodzajów” zapis o treści:

 1. „Szczegółową analitykę do konta 402 prowadzi się zgodnie z klasyfikacją dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów”

 2. Dla potrzeb sporządzenia sprawozdania „Rachunek zysków i strat jednostki - (wariant porównawczy)” przyjmuje się następujące zasady przyporządkowania poszczególnych paragrafów wydatków do grup kosztów wyodrębnionych w ww. sprawozdaniu:

L.p.

Nazwa pozycji rachunku zysków  i strat

Ewidencja kosztów według paragrafów wydatków

1

Amortyzacja

 • Pozycja bez § - amortyzacja środków trwałych ewidencjonowana jest na wyodrębnionym koncie 401

2

Zużycie materiałów i energii

 • 421 - Zakup materiałów i wyposażenia

 • 422 - Zakup środków żywności

 • 424 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 • 426 - Zakup energii

 • 474 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 • 475 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3

Usługi obce

 • 427 - Zakup usług remontowych

 • 430 - Zakup usług pozostałych

 • 433 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

 • 435 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

 • 436 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

 • 437 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 • 438 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia

 • 439 - Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii

 • 440 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

4

Podatki i opłaty

 • 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 • 414 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • 448 - Podatek od nieruchomości

 • 449 - Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa

 • 450 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 • 451 - Opłaty na rzecz budżetu państwa

 • 452 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 • 453 - Podatek od towarów i usług (VAT)

 • 458 - Pozostałe odsetki

 • 461 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

5

Wynagrodzenia

 • 401 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

 • 404 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 • 409 - Honoraria

 • 410 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjno

 • 417 - Wynagrodzenia bezosobowe

6

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

 • 302 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 • 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne

 • 412 - Składki na Fundusz Pracy

 • 428 - Zakup usług zdrowotnych

 • 444 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 • 470 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

7

Pozostałe koszty rodzajowe

 • 441 - Podróże służbowe krajowe

 • 442 - Podróże służbowe zagraniczne

 • 459 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

 • 460 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

8

Udzielone dotacje

Pozycja ta nie dotyczy gminnych jednostek

9

Inne świadczenia finansowane z budżetu

 • 303 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 • 304 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

 • 311 - Świadczenia społeczne

 • 324 - Stypendia dla uczniów

 • 325 - Stypendia różne

 • 326 - Inne formy pomocy dla uczniów

 • 413 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

 • 429 - Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

10

Pozostałe obciążenia

 • 290 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 • 300 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy

 • 617 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Ustalone powyżej zasady dotyczą przyporządkowania do odpowiedniej grupy kosztów - kosztów sklasyfikowanych według paragrafów wydatków klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 2007 r.

Dla potrzeb sporządzenia sprawozdania „rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)” za 2006 rok koszty grupuje się zgodnie z treścią paragrafów obowiązujących od 2007 r.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 22-05-2007 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-05-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 02-07-2007 15:19