UCHWAŁA NR X/58/07 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stare Czarnowo podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych.

UCHWAŁA NR X/58/07
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 26 lipca 2007 r.


w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stare Czarnowo podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych.

Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.  1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje:

 1. tryb postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych  do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu  osiągnięcia zysku na dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań własnych gminy innych niż określone w art. 4  ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.);
 2. sposób rozliczania dotacji;
 3. sposób kontroli wykonywania zadań;
 4. sposób zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej  rozliczania.

§ 2. Ze środków budżetu Gminy Stare Czarnowo mogą być przyznawane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, dotacje na realizowanie zadań publicznych, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

§ 3. Zlecenie realizacji zadań publicznych może mieć formy:

 1. powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
 2. wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji  na dofinansowanie ich realizacji.

§ 4.

 1. Postępowanie o udzielenie dotacji, o której mowa w § 2, rozpoczyna przeprowadzenie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
 2. Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza otwarty konkurs ofert, na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania.
 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje, co najmniej o:
  1. rodzaju zadania;
  2. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego  zadania;
  3. terminach i warunkach realizacji zadania;
  4. terminie składania ofert;
  5. terminie , trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru  oferty.
 4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3 winno być zamieszczone w prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie, przy czym może być ono także udostępnione w inny sposób, zapewniający dostęp podmiotów zainteresowanych, zainteresowanych szczególności poprzez wykorzystanie sieci internetowej.

§ 5. Wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań publicznych może nastąpić w innym trybie niż określony w § 4 ust. 1, jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

§ 6.

 1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie , mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez Wójta Gminy Stare Czarnowo
 2. Tryb postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, określa art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 7.

 1. Oferta składana w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 1 i § 6 ust. 1  powinna zawierać w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do  realizacji;
  2. termin, miejsce i sposób realizacji zadania publicznego;
  3. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych,  wskazujących na możliwość wykonania zadania;
  4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
  5. informacje o posiadanych własnych środkach finansowych oraz środkach uzyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
  6. kwotę wnioskowanej dotacji.
 2. Do oferty winien być dołączony dokument organizacyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz określenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.
 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
 4. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może żądać dodatkowych informacji lub dokumentów.
 5. Oferta podlega rozpatrzeniu w przypadku spełnienia przez oferenta powyższych warunków.
 6. Niespełnienie powyższych warunków lub nie uzupełnienie braków na wezwanie Wójta Gminy w oznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.
 7. Nie mogą ubiegać się o dotacje podmioty, które nie rozliczały się w poprzedni okresie terminowo lub zadanie wykonały niewłaściwie.

§ 8.

 1. Otwarcia ofert i ich rozpatrzenia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty pod kątem spełnienia przez oferenta wymogów określonych niniejszą uchwałą dokonuje komisja konkursowa w terminie 14 dni roboczych od daty ustalonego terminu złożenia ofert.
 2. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje się następującymi kryteriami:
  1. merytoryczną wartością projektu, jego przydatnością, ustalonymi  priorytetami i zbieżnością z zadaniami gminy,
  2. wymiernymi korzyściami dla mieszkańców gminy,
  3. kosztami projektu , w tym wysokością wkładu własnego oferenta,  udziałem innych źródeł finansowania,
  4. dotychczasową współpracą z samorządem i innymi organizacjami ,
  5. zgodnością celów projektu z celami statutowymi oferenta i ustalonymi  priorytetami działalności gminy.
  6. wysokością środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 3. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także wtedy, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona tylko jedna oferta.
 4. Komisja konkursowa zobowiązana jest w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkować się do spełnienia przez oferenta wymogów określonych w ustawie oraz ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust. 3.
 5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w ust. 3.
 6. W skład komisji konkursowej wchodzą: wójt, skarbnik,  przedstawiciel komisji budżetu i finansów oraz 2 radnych delegowanych przez Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 9.

 1. Podstawą przyznania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy  przez Wójta Gminy Stare Czarnowo, działającym w imieniu Gminy Stare Czarnowo a oferentem reprezentowanym przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 7.
 2. Umowa , o której mowa w ust. 1 powinna określać w szczególności:
  1. oznaczenie stron umowy;
  2. szczegółowy opis zadania , termin , miejsce i sposób jego realizacji;
  3. zobowiązanie zleceniobiorcy do prowadzenia dokumentacji według  wymagań określonych przez zleceniodawcę, w sposób umożliwiający  ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym;
  4. zobowiązanie zleceniobiorcy do poddania się kontroli prowadzonej przez  zleceniodawcę, lub osobę upoważnioną w zakresie objętym umową;
  5. określenie wysokości przyznanej dotacji, jaką zleceniodawca przekaże  zleceniobiorcy z tytułu realizacji umowy, oraz terminy i sposób jej  przekazania;
  6. ustalenia zadań i terminów rozliczeń;
  7. ustalenie trybu i terminów przekazywania zleceniodawcy informacji o  zakresie i sposobie realizacji umowy;
  8. przyczyny i warunki wypowiedzenia umowy;
  9. sankcje z tytułu nienależytego wykonania zleconego zadania lub  wykorzystania dotacji na cele inne niż określone w umowie, a w szczególności:
   1. termin zwrotu kwoty dotacji przeznaczonej na inne cele;
   2. możliwość naliczenia odsetek ustawowych od dnia przekazania  dotacji, o której mowa pod lit. a);
   3. termin zwrotu kwoty dotacji w wypadku niewykonania lub  częściowego niewykonania zleconego zadania;
   4. możliwość naliczenia odsetek ustawowych w przypadku uchybienia  terminowy wynikającemu z lit. c).
 3. Umowa o powierzenia zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
 4. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej część zadania przez taki podmiot.
 5. Organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz jednostki organizacyjne zobowiązane są do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 10.

 1. Wójt Gminy Stare Czarnowo zobowiązany jest do prowadzenia  nadzoru nad sposobem realizacji zleconego w umowie, o której mowa w § 9, zadania.
 2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 polega w szczególności na:
  1. analizie okresowej oceny realizacji zadania , sporządzonej przez jej  realizatora;
  2. kontroli prawidłowości wykonywania zadania przez jego realizatora pod  kątem efektywności , rzetelności i jakości wykonywania zleconego  zadania , stanu realizacji zadania , prawidłowości wykorzystania  przekazanych środków publicznych , prowadzenia dokumentacji określonej w umowie.

§ 11.

 1. Rozliczenie wykonania zdania i wykorzystania dotacji następuje na podstawie:
  1. sprawozdania z wykonania zadania;
  2. przedstawionych kserokopii opisanych rachunków dotyczących  wydatków zleceniobiorcy na realizację zadania, ewentualnie ich  udostępnienia do wglądu Wójtowi Gminy Stare Czarnowo lub osobom przez niego wskazanym;
 2. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następuje w terminie określonym w umowie, o której mowa w § 9.

§ 12. Wójt Gminy Stare Czarnowo przedkłada Radzie Gminy Stare  Czarnowo:

 1. do dnia 31 sierpnia każdego roku informację o zawartych umowach na  realizację zadań publicznych z podmiotami o którym mowa w § 2  niniejszej uchwały za okres I półrocza danego roku;
 2. roczne sprawozdanie z zakresu określonego w pkt. 1 łącznie ze  sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu w terminie do dnia  20 marca roku następnego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 26 lipca 2007 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-08-2007 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 24-09-2007 10:35