UCHWAŁA NR XI/66/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XI/66/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2007 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327/ oraz art. 34 ust. 6 i art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601; z 2007 r. Nr 69, poz. 468 /  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanych,  działek nr 367/2 o powierzchni 3390 m2 oraz nr 555/3 o pow. 539 m2 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

§ 2. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wycena  nieruchomości, odpis z księgi wieczystej, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, ogłoszenie w gazecie, opłatę notarialną i sądową ponosi nabywca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/258/2001 Rady Gminy Stare  Czarnowo z dnia 30.11.2001 r. w sprawie sprzedaży działki w drodze przetargu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XI /66/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2007 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości zabudowanych, które stanowią działki nr 367/2 o powierzchni 0,3390 ha oraz nr 555/3 o pow. 539 m2 położone w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo. Nieruchomości zabudowane są odpowiednio budynkiem administracyjnym oraz podjazdem wraz z parkingiem. Działka nr 367/2 posiada urządzoną księgę wieczystą nr KW 32106, natomiast działka nr 555/3 księgę wieczystą nr KW 32009.
W rejestrze gruntów działki oznaczone są symbolami użytków:

  • Działka nr 367/2
    1/ S-RIIIb - 0,1307 ha,
    2/ Bi - 0,1282 ha,
    3/ Bp - 0,0801 ha.
  • Działka nr 555/3
    Bp-RIIIb - 0,0539 ha.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność 1 stycznia 2004 r. oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, który utrzymuje zapisy w powyższym planie, działki nr 367/2 i 555/3 oznaczone są symbolem 22AP,U - teren usługowo – mieszkalny z preferencją funkcji mieszkalnej – ośrodek usługowy miejscowości z ewentualnym uzupełnieniem funkcją mieszkalną jedno lub wielorodzinną niskiej intensywności. Preferowany typ usług: administracja, kultura, łączność, ośrodek zdrowia, mały hotel, dopuszczalne inne usługi nieuciążliwe.
Gmina Stare Czarnowo jest w końcowym etapie realizacji zadania, którego celem jest adaptacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z Remizą Strażacką w Starym Czarnowie na potrzeby administracyjne Urzędu Gminy. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec sierpnia bieżącego roku i po tym czasie nastąpi przeniesienie siedziby Urzędu do wyremontowanego obiektu. W omawianym obiekcie, który po adaptacji spełnia podstawowe standardy obsługi interesantów, znajdować się będzie - oprócz Urzędu Gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Publiczna, Gminny Punkt Informacji, a także Remiza Strażacka z dwoma boksami dla samochodów.
Z uwagi na to, że przedmiotowe nieruchomości, po przeniesieniu Urzędu do nowej siedziby staną się zbędne, należy przeznaczyć je do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego jako jeden łączny element, ponieważ działka nr 555/3 stanowi podjazd wraz z parkingiem obsługującym budynek administracyjny. Dodatkowym argumentem przemawiającym za proponowanym rozwiązaniem jest to, iż budynek administracyjny posadowiony na działce nr 367/2 wymaga znacznych środków na remont, którymi aktualnie Gmina Stare Czarnowo nie dysponuje.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-09-2007 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 24-09-2007 10:36