Protokół z obrad

Protokół Nr IX/07
z IX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 6 lipca 2007 r. w godz. od 1330- 1630
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Obrady IX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1330 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Powitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz pozostałe osoby.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad (porządek taki otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o terminie sesji - porządek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu ), porządek przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie obrad IX sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady z dnia 27.04.07 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o pracy Rady Gminy;
  • sprawozdania z działalności komisji stałych w I półroczu 2007 r.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zamiany części nieruchomości gminnej na  nieruchomość będąca własnością osoby fizycznej w miejscowości Kołowo - druk nr 1/IX.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. - druk nr 2/IX.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji dla OSP w Starym  Czarnowie – druk nr 7/IX.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie weksla” in blanco”  - druk nr 3/IX.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Glinna w  Gminie Stare Czarnowo – druk nr 5/IX.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie  zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole  Szkół w Kołbaczu” – druk nr 6/IX.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w   podróży służbowej przysługujących radnym Gminy Stare Czarnowo – druk nr 8/IX.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu w I  półroczu 2007 r. wg stanu na dzień 31.05.07 r. – druk nr 4/IX
  1. dyskusja
 15. Zapytania sołtysów.
 16. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

O zmianę w porządku wnosił Wójt Gminy Marek Woś tj. wprowadzenie - projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo.
W uzasadnieniu Wójt wyjaśnił, że powodem zmiany miejscowego planu zagospodarowania części obrębu Żelewo, jest błędne wydzielenie drogi. Będzie to zrobione na wniosek i koszt P. Kwiatkowskiego, podobnie jak to było zrobione przy opracowywaniu miejscowego planu w tej części. Sprawa ta jest bardzo pilna dla zainteresowanego i dlatego wnosi o wprowadzenie jej do porządku obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady prosił o wprowadzenie tego projektu - jako pkt 14 w porządku (przed informacją z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu). Kolejne punktu przyjmą dalszą numeracje.
- za wprowadzoną zmianą w porządku obrad sesji głosowało 15 radnych.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady z dnia 27.04.07 r.

Do protokołów z dnia 27 kwietnia 2007 r. nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń (protokół był doręczony radnym wcześniej do zapoznania);
- za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu tj. z dnia 06.07.2007 r.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Wójta Gminy M. Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 27.04.2007 r. do dnia dzisiejszej sesji tj. do dnia 06.07.2007 r. stwierdził m.in.:

 • w dniu 08.05.2007 r. odbyła się uroczystość związana z konstytucją 3 Maja zorganizowana przez Zespół Szkół w Kołbaczu. Tematem była adaptacji Domu Opata w ramach programu Biura Konserwacji Zabytków w Szczecinie. Nasza młodzież uczestniczy w edycji tego programu. Dzięki temu został uporządkowany teren wokół Domu Opata ze współpracą z Prezesem Malinowskim i Panią Sołtys. Przy tej okazji zostało zakupionych i zamontowanych 6 lamp( gmina zakupiła oprawy lamp, natomiast montaż był zrobiony przez Prezesa Malinowskiego). Została wykoszona trawa wokół tego obiektu oraz przy Domu Konwersów. Dokonano tam aktu adopcji sporządzonego przez uczniów gimnazjum ( akt ten wisi w bibliotece).
 • przy Domu Konwersów, gdzie organizowano imprezy z okazji Dnia Matki i Dziecka zostały zorganizowane i ustawione ławostoły. Także dzięki tym trzem imprezom został częściowo uporządkowany teren Kołbacza.
 • w dniu 12.05.07 r. odbyły się w Baniach zawody międzygminne OSP, gdzie nasza drużyna z Kołbacza zajęła I miejsce, również w powiatowych zawodach w dniu 30.05.07 r. drużyna z Kołbacza zajęła I miejsce, Żelewo V oraz II miejsce drużyna młodzieżowa z Żelewa. Puchar przechodni Powiatowego Prezesa OSP nadal pozostał w OSP w Kołbaczu.
 • podpisał dwa akt notarialne dot. sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych a mianowicie; w Glinnej i Kołbaczu.
 • uczestniczył w komisji techniczno – gospodarze nadleśnictwa. Raz na 10 lat opracowuje się plan zagospodarowania terenów leśnych. Nas dotyczy część terenów Żelewa.
 • odbyły się (z udziałem Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu, Skarbnika Gminy, pracownika ds. oświaty) spotkania z rodzicami miejscowości Kartno, Żelisławiec i Binowo na temat uczęszczania dzieci do szkół w Kołbaczu. Już Dom Dziecka w Binowie przestał istnieć (będzie przeniesiony do Chojny )i zmniejszyła się ilość dzieci. Chcieliśmy przekonać rodziców, żeby wysyłali swoje dzieci do szkół w Kołbaczu. Efekt był taki, że rodzice nie zgodzili się na to i chcą, by ich dzieci chodziły do szkół gryfińskich. Wraz za tymi dziećmi pójdzie do Gryfina subwencja, która powinna być nasza (bo to nasze dzieci) a za dowóz płacimy my – koszt dowozu 57.000 zł. Nie można się na to zgodzić. Konsekwencją tego było spotkanie z rodzicami i Burmistrzem Gryfina w tej sprawie i ma ustne zapewnienie, że będzie finansować tam dowóz Gmina Gryfino. Do naszej szkoły do gimnazjum będzie chodziło z Binowa 1 dziecko, gdzie zagwarantujemy mu dowóz.
 • w związku z pismem (wnioskiem) dotychczasowego Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu P.Grażyny Łogin dot. przejścia na emeryturę został ogłoszony konkurs na Dyrektora tej szkoły. Oferty należało składać do dnia 04.07.07 r. Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 12.07.07 r. Są złożone dwie oferty. Jest już powołany skład komisji konkursowej.
 • brał udział w konkursie zorganizowanym w szkole w Kołbaczu na temat walorów przyrodniczych.
 • uczestniczył w uroczystości zakończenia roku szkolnego, gdzie było bardzo dużo przyznanych nagród dla najlepszych uczniów.
 • trwają rozmowy z Dyrektorem Poczty Polskiej na temat powstania agencji pocztowej w Domu Opata w Kołbaczu. Będą korzyści z tego tytułu zarówno dla gminy jak i dla mieszkańców. Zostały już przeprowadzone rozmowy z osobą, która będzie się tym zajmować.
 • brał udział w inauguracyjnym spotkaniu rady naukowo – społecznej leśnego kompleksu promocyjnego puszczy szczecińskiej z udziałem przedstawicieli samorządowych, działaczy itp. Skład tego gremium powołuje dyrektor generalny lasów państwowych.
 • w Nieznaniu otwarto filtry węglowe z funduszy europejskich, gdzie przeznaczono 38.000.000 euro. Poprawi to stan jakości wody. Wszyscy możemy korzystać z tej wody. W ramach tego programu zostało podjęte już porozumienie pomiędzy gminami: Gryfino, Stare Czarnowo – Kobylanka.
 • w Starostwie Powiatowym w Policach odbyła się konferencja Polsko – Niemiecka na temat utworzenia zespołu metropolitalnego. Dot. to wszystkich gmin wokół Szczecina. Wniesione uwagi w tym temacie mają być wprowadzone w Warszawie.
 • miał trudne rozmowy na temat systemu kanalizacyjnego Kołowa i Binowa z przedstawicielami regionalnego biura gospodarki przestrzennej Dyrektorem Kowalskim, P.L.Jastrzębskim, z przedstawicielami Parków Krajobrazowych. Przekonałem ich, by nie wydawali negatywnych opinii odnośnie systemu kanalizacyjnego.
 • w ramach współpracy Polsko – Niemieckiej został zorganizowany obóz młodzieży do Eggesin. W okresie od dnia 30.07.07 r. – 12.08.07 r. grupa 19 osobowa młodzieży i 2 opiekunów z terenu naszej gminy będzie przebywać na 2 tygodniowym obozie w Niemczech. Koszt – 50 euro od uczestnika. Po raz trzeci jest taki obóz organizowany.
 • zorganizowany przetarg na remont drogi Binowo – Kołowo oraz drogi do Komorówki został unieważniony, z uwagi na wysokie propozycje kwot oferentów (dużo wyższe niż nasza cena). Zostanie ogłoszony drugi przetarg. Jeśli ten przetarg nie dojdzie do skutku, wówczas będzie trzeba przeprowadzić negocjacje.
 • w dniu 03.07.07 r. gmina przejęła gimbus od Zespołu Szkół w Kołbaczu. Jest on do dyspozycji gminy.
 • na złożone dwa wnioski o środki finansowe w kwocie po 40.000 zł. Otrzymaliśmy kwotę 18.100 zł i wystarczy to nam na bramki, boksy do Kołbacza. Tutaj planuje się zrobienie boiska drugiego (zapasowego). Zrobimy bramki na boisku w Dobropolu i Żelewie. Tworzymy boisko przy remizie w Żelisławcu.
 • zebraliśmy oferty na remont dróg lokalnych w Starym Czarnowie za wyjątkiem ul. Świętego Floriana. Tutaj jest propozycja, żeby przełożyć bruk i zrobić po jednej stronie chodnik.
 • w dniu dzisiejszym odbyła się wizyta przedstawicieli z państwowej weterynarii i opieki nad zwierzętami. Stwierdzono, że na jednej posesji na terenie gminy znajduje się 60 psów.
 • zaraz po sesji wjeżdża do Bierzwnika w sprawie podpisania aktu założycielskiego Gmin Cysterskich. Była u nas podejmowana taka uchwała.

Ad. 4 Informacja o pracy Rady Gminy;
- sprawozdania z działalności komisji stałych w I półroczu 2007 r.

Przewodniczący Rady K.Mendak poprosił przewodniczących poszczególnych komisji Rady o przedstawienie swoich sprawozdań z działalności za okres I półrocza 2007 r. i tak:

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Bogumiła Cioch przedstawiła sprawozdanie komisji, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska – Bożena Froncala przedstawiła sprawozdanie komisji, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Wiesław Grzywiński przedstawił sprawozdanie komisji, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych – Danuta Cymerman przedstawiła sprawozdanie komisji, które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 5 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 31 maja 2007 r. przedstawiła w zastępstwie Skarbnik Gminy P.Anna Ledwik m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Nr III/ 12/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2006 r. budżet gminy na rok 2007 przedstawiał się następująco:

Po stronie dochodów - 8.826.208 zł
     
w tym; dotacje celowe 1.201.600 zł
Po stronie wydatków - 10.426.208 zł
      w tym; zadania zlecone 1.201.600 zł

Po wprowadzonych zmianach sześcioma uchwałami Rady Gminy oraz siedmioma zarządzeniami Wójta na dzień 31.05.2007 r. plan budżetu gminy przedstawia się następująco:
Po stronie dochodów - 9.391.763,40 zł
Po stronie wydatków - 10.991.763,40 zł

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia się w załącznikach do sprawozdania nr 1 i 2.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przelewów z rachunków lokat w kwocie 1.500.000 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu; w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 100.000 zł.

Dochody budżetowe w okresie od stycznia do 31 maja 2007 r. zostały zrealizowane w 42,97% tj. do kasy wpłynęło 4.036.022,95 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała poprzez wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. 29,60 %. z subwencji z budżetu państwa 29,25 %,

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - to 17,92 % dochodów ogółem.

Wydatki w tym okresie zamknęły się w kwocie 3.691.120,43 zł co stanowi 33,58 % planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną i sport – 31,18 % ogółu wydatków, na administrację publiczną 23,84 %, na opiekę społeczną 16,31 % ogółu wydatków.
Spory jest udział w wydatkach gminy ma również kultura fizyczna i sport, bo 12,52 %.

Różnica między otrzymanymi do końca maja 2007 r. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 344.902,52 zł. Jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Na dzień 31.05.2007 r. gmina nie posiada żadnych zobowiązań  kredytowych, wskaźnik zadłużenia ogółem do planowanych rocznych  dochodów wyniósł 0,00 %.

Na rachunku bankowym na dzień 31.05.2007 r. widnieje kwota  407.642,66 zł.

Są założone lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na łączną kwotę 1.800.000 zł. 

Dyskusja;

Radna Froncala stwierdziła, że na meliorację była przeznaczona w planie na 2007 r. kwota 15.000 zł, natomiast wykonanie 0 a w całym dziale wynosi wykonanie 82,91 %. Czy nic nie było robione w tym zakresie?

W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że ta informacja jest przedstawiona na dzień 31.05.07 r. natomiast w miesiącu czerwcu b r. były wykonywane prace w zakresie melioracji.

Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 31.05.2007 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania zgłaszali n/w radni;

Radny Piątkowski;

 • droga do Komorówki,
  Pamiętam, że wcześniej były problemy z funduszami na remont tej drogi. Jednak była przymiarka do technologii zastępczej naprawy tej drogi i tych pieniędzy wystarczało. Teraz nie rozumie, że w tej chwili przetarg nie przeszedł, bo proponowano wyższe ceny za remont drogi. Dlatego chciałby prosić o bardziej szczegółowe wyjaśnienie tej sprawy.
 • remont świetlicy w Żelewie,
  Czy można określić w przybliżeniu termin zakończenia remontu świetlicy. Remont rozpoczął się na początku tego roku i trwa do tej pory. Kiedy będzie jego zakończenie?.

Radny Dobrzański zapoznał z interpelacją złożoną na piśmie w sprawach;

 • przyznania środków finansowych w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na remont kaplicy przedpogrzebowej w Dębinie (malowanie, wykonanie katafalku itp.).
 • udostępnienia kopii pisma dot. przejęcia klubu w Dębinie od Instytutu Zootechniki w Kołbaczu,
 • wykupu mieszkania w Jezierzycach od Nadleśnictwa - czy gmina je wykupiła i wyremontowała - za jaką kwotę, kto tam zamieszkuje? (Wójt wyjaśnił, że zamieszkuje tam jego szwagier, natomiast mieszkanie nie zostało wykupione, lecz przejęte przez gminę ),
 • koszt kominków w Kołowie i Żelewie - jaki wykonawca i jak kwota za zamontowanie, udostępnienia kopii r-ku,
 • udostępnienie kopii r-ków dot. remontu i przeróbek byłego GOK oraz dot. remontu straży pożarnej - kto remonty wykonywał i wykonuje?,
 •  podanie kwoty wyceny i sprzedaży gruntów gminnych sprzedanych dla Zakładu Wodociągów w Szczecinie, jakie roboty wykonano w ramach offsetu?.

Interpelację na piśmie (skierowaną do Wójta) radny przekazał na ręce Przewodniczącego Rady. Natomiast Przewodniczący Rady przekazał Wójtowi.

Interpelacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Radna Cioch;

 • czy byłaby możliwość ustawienia koszy na śmieci przy szkole i bibliotece ( dzieci bardzo śmiecą i byłby częściowo problem rozwiązany).
  Na temat koszy między blokami zwracała się do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Płonia.
 • o ustawienie znaku zakazu parkowania pojazdów użytkowników na chodniku przy parkingu (przy szkole ), który jest przeznaczony dla autobusów szkolnych. Są tam nagminne parkowane pojazdy zarówno na tym chodniku jak i częściowo na znajdującym się tam terenie zieleni.
 • wejść w kontakt z Prezesem P.Malinowskim w sprawie przekazania gminie części terenu - placu targowego przy szkole, czy to w formie przekazania czy częściowej odpłatności. Można by było wówczas odpowiednio zagospodarować teren.
 • czy może Wójt podać więcej informacji odnośnie boiska treningowego(zapasowego), które ma powstać w Kołbaczu. Była o tym mowa na poprzednich sesjach.

Radna Marczewska;

 • wnioskuje o uzbrojeniu terenu placu zabaw z Dobropolu. Jest tylko jedna huśtawka, jedna drabina, nie mówi już o trawie, która sięga po pas,
 • nadal jest brak bramek na boisku, Jest potrzeba ponownego skoszenia terenu boiska,
 • kiedy jest przewidziany remont drogi asfaltowej z Dobropola do Starego Czarnowa?
 • o założenie lamp oświetleniowych? (o które wcześniej wnioskowała),
 • czy istnieje możliwość przestawienia znaku drogowego z nazwą miejscowości, gdyż niektórzy mieszkańcy nie wiedzą, gdzie mieszkają; czy w Dobropolu czy Kołowie (m.in. stwierdza tak P.Grzelaka).
  Znak należałoby przesunąć w stronę Kołowa
 •  czy m. Sosnówko jest przynależne do sołectwa Dobropole, gdyż chciałaby coś dla tych mieszkańców zrobić, mają również swoje potrzeby (znajdują się tam dwa domy),
 • czy jest możliwość wyegzekwowania środków z przeznaczeniem na zorganizowanie pewnych atrakcji dla dzieci, które nie wyjeżdżają na wakacje i pozostają w domach?Czy są takie fundusze ?
 • oczyścić i udrożnić studzienkę kanalizacyjną (kratkę ściekową ) na wysokości posesji P.Sicińskiej. Są tam duże kałuże podczas opadów.

Radny Żerebecki:

 • zgłasza, że w pobliżu ogródków działkowych, przy hydroforni w Kołbaczu rozprzestrzenił się „barszcz sosnowskiego” Roślina ta mająca wysokość od 2 do 3 metrów jest bardzo niebezpieczna dla życia i zdrowia człowieka. Roślina ta powoduje oparzenia I i II stopnia podczas zetknięcia się z nią będą mokrym (osobiście to doświadczył w ubiegłym roku). Należałoby podjąć działania w tym zakresie, gdyż stwarza to niebezpieczeństwo dla dzieci, osób łowiących tam na ryby itp. Słyszał, że jest to zwalczane w pewien sposób, gdyż w niektórych miejscach w Polsce to rośnie, także przy torach kolejowych. Do kogo trzeba się z tym zwrócić?. Wnosi o podjęcie działań w tym zakresie przez Wójta.

Radny Dudziński;

 • podjąć działania w zakresie usunięcie wody na bruku i zrobienie studzienki w Kartnie (za posesją P.Płachty). Tam nie przejedzie żaden samochód. Teraz można już wejść tam z robotami, bo na polach nic już nie ma.
 • jakim materiałem będzie ogrodzony teren wokół świetlicy Żelisławcu? Uważa, że proponowane stare ogrodzenie ze stadionu w Kołbaczu się nie nadaje (Wójt wyjaśnił, że będzie siatka laminowana. Jest wyłoniony wykonawca, są postawione już słupki),
 • na wysokości zakrętu w Kartnie należałoby przeciąć drzewa (lipy), które zasłaniają widoczność kierujących pojazdami.
 • jak daleko posunęła się sprawa podatku rolnego od Kołbacza? Sprawa była poruszana na początku roku, ucichła i rzekomo poszły pisma do ministra.
  (Wójt wyjaśnił, że poszły dwa pisma dp Ministra Finansów, przyszła odpowiedź i zdecydował, że będzie kierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Prawnik przygotowuje pism, także działamy ).

Radny Drwal;

 • czy zostały podjęto jakieś dalsze działania odnośnie budowy świetlicy wiejskiej w Glinnej?

Radny Kałucki:

 • nie są wykoszone pobocza na drogach powiatowych;
 • na odcinku drogi (od krzyżówki Nieznań w stronę Rekowa ) znajdują się bardzo duże dziury, wyrwy – niebezpieczne dla jadących tam kierowców. Zostały uzupełnione ubytki na drodze do Żelewa, natomiast o tym zarząd dróg powiatowych zapominał i należałoby im przypomnieć.
 • jest ograniczona widoczność przy wyjeździe z centrum Kołbacza, z uwagi na wystający wysoko żywopłot. Proponuje go zlikwidować całkowicie.
  Jest tam zbiorowisko śmieci a także ciągły kłopot z przecinką tego żywopłotu.
 • ponawia wniosek w sprawie oświetlenia przy bibliotece, tymbardziej, jeśli tam ma być dodatkowo punkt pocztowy. Czy Wójt przewiduje jakieś oświetlenie, dojście do tej biblioteki. Mogłyby być tam jakieś halogeny, które wyeksponowałyby ten budynek jako zabytek. Tylko kwestia kosztów.
 • proponuje, by na placu tzw. targowisku podczas jego organizowania zrobić dodatkowo również parking, jeśli byłaby to własność gminy. Jest dużo ustawianych samochodów wzdłuż ul. Szarych Mnichów i nie można przejechać a tak ustawią sobie samochody na parkingu. Ustawiając znak zakazu parkowania na tej ulicy należałoby wyznaczyć inne miejsce do tych celów i na tym placu byłaby taka możliwość.

Radna Froncala:

 • w jaki sposób Wójt zamierza zagospodarować działkę 3 ha nad jeziorem Glinna,
 • zadbać o estetykę przystanku PKS w Starym Czarnowie (przy sklepie).
  Sprawę tę już zgłaszała Z-cy Wójta.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zamiany części nieruchomości gminnej na nieruchomość będąca własnością osoby fizycznej w miejscowości Kołowo - druk nr 1/IX.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały dot. zamiany części działki gminnej nr 85 o pow. 400 m2 w Kołowie na część działki nr 86 o pow. 400 m2 będącej własnością E. i J. Kluska zamieszkałych w Kołowie. Teren ten ma być przeznaczony na lokalizację oczyszczalni ścieków w Kołowie.

Stanowiska komisji;

Wszystkie cztery komisje Rady tj. komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska,. komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rewizyjna, komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych pozytywnie zaopiniowały zamianę proponowanych działek w Kołowie.

Opinie komisji stanowią zał. nr 11,12,13,14 do niniejszego protokołu.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zamiany części nieruchomości gminnej na nieruchomość będąca własnością osoby fizycznej w miejscowości Kołowo/ projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu /, uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr IX /50/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. - druk nr 2/IX.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały dot. zwiększenia dochodów gminy o kwotę 129.260 zł – dot. dz. 750, 758 i 921, zmniejsza się dochody o kwotę 800 zł – dot. dz. 750 oraz zwiększa się wydatki o kwotę 128.460 zł - dot. dz. 750, 754, 801 i 921. Wszystko jest dokładnie opisane w uzasadnieniu do uchwały.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany w budżecie na 2007 r.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2007 r. wraz z uzasadnieniem / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 17 do protokołu, uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr IX /51/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji dla OSP w Starym Czarnowie – druk nr 7/IX.

Przewodniczący Rady omówił proponowany projekt uchwały w sprawie j/w.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywnie zaopiniowały udzielenie dotacji w kwocie 45.000 zł dla OSP w Starym Czarnowie.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji dla OSP w Starym Czarnowie wraz z załącznikiem – umowa dotacji / projekt uchwały wraz z załącznikiem do uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu /,uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr IX /52/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie weksla” in blanco” - druk nr 3/IX.

Przewodniczący Rady omówił proponowany projekt uchwały w sprawie j/w.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywnie zaopiniowały zawarcie umowy przez Wójta o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie weksla” in blanco” wraz z uzasadnieniem i załącznikiem – umowa o dofinansowanie /projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem do uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu /, uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr IX /53/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Glinna w Gminie Stare Czarnowo – druk nr 5/IX.

Przewodniczący Rady omówił proponowany projekt uchwały w sprawie j/w.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywnie zaopiniowały proponowany projekt uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Glinna w Gminie Stare Czarnowo wraz z uzasadnieniem / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 23 do protokołu /, uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr IX /54/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu” – druk nr 6/IX.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja;

Radny Grzywiński stwierdził m.in.- przykro mi jest, że ktoś mi zarzuca, że jest przeciwny budowaniu sali gimnastycznej w Kołbaczu. Jestem przeciwny pójściu na tzw. skróty. Bo branie kredytu, to jest załatwienie sprawy, że się weźmie pieniądze i inwestuje. Nie jest sztuką, żeby swoje pieniądze wydać, jeżeli są możliwości skorzystania ze środków funduszy unijnych. Wyraźnie się podaje, kiedy nastąpi spłata tego kredytu, w jakich ratach itp. Wniosek jest jeden, że bierzemy to na własne barki i będziemy spłacać. Była wcześniej umowa podczas podejmowania decyzji o budowie sali ”pamięta jak dzisiaj, można sięgnąć do protokołu. ..”, że inwestujemy 1.500.000 zł a resztę szukamy ze środków zewnętrznych. A tutaj nagle kredyt. Jestem za kredytem zabezpieczającym w formie weksla, lecz tutaj jestem przeciwny. Reasumując obciążenie gminy będzie wynosiło wówczas ogółem 4.500.000 zł (w tym 3.000.000 zł kredyt plus zabezpieczenie wekslem w kwocie 1.500.000 zł).

Radna Cioch stwierdziła m.in. – że na poprzednich sesjach było mówione, (jak była mowa o inwestycjach), że Gmina Kobylanka bierze tyle kredytów i budują mimo, dużych spłat z podatków a my nic nie robimy. Teraz jak chcemy wziąć kredyt, to nie bierzmy kredytu, bo się utopimy. Było powiedziane wcześniej, że inwestujemy swoje 1.500.000 zł a dalej szukamy możliwości dofinansowania budowy sali. Tutaj radny Grzywiński dobrze powiedział i to jest robione, Wójt szukał i znalazł następne 1.500.000 zł. I teraz, żeby otrzymać te fundusze zewnętrzne musimy te pieniądze mieć zapewnione w budżecie. Skąd je mamy wziąć ?, z podatków nie mamy tyle pieniądze. Myślę, że radni z Kołbacza i nie tylko z Kołbacza pozytywnie podejdą do sprawy i zaakceptują zaciągnięcie tego kredytu. Międzyczasie, jak dojdą jakieś fundusze zewnętrzne, to cała inwestycja nam się zwróci. Uważam, że rozpoczęliśmy budowę tej sali i musimy ją zakończyć, nawet wtedy, gdy nie uzyskamy zewnętrznych funduszy. Tak samo jest potrzebna ta sala jak i kanalizacja w St.Czarnowie (radny Grzywiński uważał, że jako radny został wyprowadzony na prostą przez radną Cioch. ”Ja tłumaczę a Pani radna swoje..”. Jeśli coś ustalamy, to tego się trzymamy).

Wójt zwrócił się do Rady a szczególnie do radnego Grzywińskiego stwierdzając m.in. – umów dotrzymuje, tylko są pewne mechanizmy, których nie można inaczej załatwić. Jeśli byłaby na dzisiaj jakaś inna forma, fundacja, która mogłaby nam udzielić dotacji, to na pewno radny Grzywiński by powiedział „ co tutaj Wójt opowiada skoro przegapił okazję i nie złożył wniosku…”, lecz nie ma tutaj innego wyjścia, innej formy. Należy pamiętać, ile trwał cały proces dot. tej sali, co najmniej 4 lata. Najpierw nie było gruntu, lokalizacji, trzeba było uruchomić różne instytucje, gdyż wszystko jest tam obwarowane przepisami z uwagi na znajdujące się zabytki i dlatego to tak długo trwało. Cały czas coś się robiło. Nie ma innej możliwości, jak pokazanie, że mamy projekt, pozwolenia na budowę, teren budowy. Teraz trzeba ogłosić przetarg na budowę i wyłonić wykonawcę – jest to zrobione. Dalej należy pokazać, że są na to pieniądze, mamy 1.500.000 zł. By wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego musiał poczynić dużo zabiegów, by załatwić kolejne 1.500.000 zł z funduszy europejskich. Zostały pieniądze załatwione, ale jest to mój obowiązek. Teraz, żeby realizować tę budowę do końca, trzeba pokazać do końca sierpnia b r. że jest możliwość finansowania całej inwestycji, inaczej nie otrzymamy 1.500.000 zł od Ministerstwa Sportu. To jest tylko pokazanie, że w budżecie są zabezpieczone pieniądze. Będzie nadal czynił starania i szukał dalszych środków z innych funduszy. Ta inwestycja jest niezbędna a przygotowaniem tej inwestycji była likwidacja szkół na terenie gminy, gdzie koszt utrzymania 1 ucznia w jednej szkole wynosił 7.000 zł a w drugiej 5.500 zł. Został utworzony Zespół Szkół w Kołbaczu i wymaga to, by ta szkoła miała cywilizowaną salę. Będzie ona służyła nie tylko dla uczniów ale także dla wszystkich mieszkańców, gdzie będą organizowane różne kursy, szkolenia itp. Inwestycje rozpoczęliśmy i musimy ją zakończyć i Rada cały czas będzie w tym uczestniczyć.

Skarbnik Gminy A.Baran wyjaśniła, że warunkiem złożenia wniosku do Ministerstwa Sportu jest pokazanie skąd weźmiemy resztę środków. Pokazaliśmy swoje 1.500.000 zł i wpisaliśmy jako pozostałe środki – inne źródła. Bank, takiego zabezpieczenia nie chce przyjąć (że szukamy tych środków, takiego zabezpieczenia) i na tej podstawie nie otrzymamy tych pieniędzy. Póki nie pokażemy, że mamy zabezpieczone środki, nie otrzymamy pieniędzy od Ministerstwa Sportu. Musimy mieć gwarancję chociażby w postaci kredytu. Dlatego jedynym wyjściem jest zaciągnięcie kredytu. Jeżeli międzyczasie uzyskamy dodatkowe pieniądze, wówczas ten kredyt będzie zaciągnięty w mniejszej kwocie albo w ogóle. Ponadto do wniosku o pieniądze muszą być załączone uchwały Rady dot. weksla i zgody na kredyt. Jeśli nie podejmiemy uchwały o kredycie, to nie ma sensu podjęta już uchwała dot. weksla.

Radna Marczewska stwierdziła, że na przyszłość jak będą podobne sytuacje, inwestycje należy powiedzieć prędzej, że może być potrzeba zaciągnięcia kredytu, lecz nadal będziemy czynić starania o środki z innych źródeł. Słyszała wcześniej o 1.500.000 zł, lecz nie o ewentualnym kredycie (radna Cioch poinformowała, że było mówione o ewentualnym kredycie jeszcze w poprzedniej kadencji Rady ). Jeśli tak, to jest za zakończeniem budowy sali, bo jest ona bardzo potrzebna. Wcześniej jednak należało nam, nowym radnym o tym przypomnieć.

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że podjęcie tej uchwały nie znaczy, że ten kredyt zaciągniemy. Musimy mieć to w dokumentach występując z wnioskiem o fundusze zewnętrzne.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu”/projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu/, uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 13 radnych.
- przeciw głosował 1 radny
- wstrzymał się od głosowania 1 radny
Uchwała została podjęta..
Jest to uchwała nr IX /55/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej przysługujących radnym Gminy Stare Czarnowo – druk nr 8/IX.

Wójt poinformował, że jest to porządkująca uchwała.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywnie zaopiniowały proponowany projekt uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej przysługujących radnym Gminy Stare Czarnowo
/ projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu /, uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr IX /56/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad. 14 projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo – druk nr 9

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywnie zaopiniowały proponowany projekt uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja – brak.
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo wraz z uzasadnieniem / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 29 do protokołu /, uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr IX /57/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad. 15 Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu w I półroczu 2007 r. wg stanu na dzień 31.05.07 r. – druk nr 4/IX

Informację z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za okres I półrocza w/g stanu na dzień 31.05.07 r. przedstawiła Z-ca Dyrektora P.Elżbieta Matejczyk.

Informacja stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

P.Matejczuk na zakończenie swojego wystąpienia (w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół P.Łogin ) podziękowała Radzie, Wójtowi, Skarbnikowi Gminy za współpracę.

Ad. 16 Zapytania sołtysów.

Sołtys z Dębiny- Kozber U.

 • naprawę drogi do Dębiny,
 • wykonanie oświetlenia w Dębinie,
 • wykoszenie trawy na zakręcie drogi (na wysokości kościoła),
 • zarośnięte pobocza na zakręcie drogi do Komorówki (jest zła widoczność),
 • wycięcie drzew przy hydroforni.

Sołtys Dobropola – Mielnicki Cz.

 • naprawę znaku drogowego (złamana rura) przy drodze na wysokości posesji P.Morawca,
 • wyciąć zarośnięte pobocza na drodze St.Czarnowo – Dobropole,
 • udrożnić studzienkę na wysokości posesji P.Podgórskich (woda nie  odpływa),
 • pozostał jeszcze jeden pies bezdomny, którym należy się zając (łapie za nogawki),
 • naprawa drogi przy kościele (są kałuże, błoto, dziury),
 • zepsuta studzienka kanalizacyjna na wysokości posesji P.Sicńskich (tir najechał na nią),
 • czy będzie na świetlicy komputer, internet?
 • pogratulował Radzie za podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na zakończenie budowy sali gimnastycznej w Kołbaczu,
 • przedłożył pismo do Wójta od Rady Sołeckiej w sprawie udostępnienia pomieszczeń gospodarczych oraz wc w świetlicy wiejskie w Dobropolu. Pismo zostało złożone na ręce Przewodniczącego Rady i stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Sołtys Glinnej– Łuczak J.

 • czy coś będzie robione z pomostem nad Jeziorem w Glinnej.
  Jest tam bardzo niebezpiecznie.
 • droga z Glinnej do Glińca. Ma wycinek z gazety „ 7 Dni Gryfina „ w tej sprawie. Proponuje, żeby w sprawie remontu tej drogi spotkać się z nadleśnictwem i wspólnie omówić to. Droga do Parku Dendrologicznego jest bardzo wąska i samochody nie mogą się wyminąć.

Sołtys Żelewo – Świętek H.

 • zostało złożone pismo do Rady Gminy i Wójta dot. obniżenia ceny wody w Żelewie. Chodzi o szczegółowe rozważenie tej sprawy.
 • ustawienie progów zwalniających na drodze w miejscowości dla bezpieczeństwa mieszkańców.
 • podjąć działania, by na okres letni (lipiec, sierpień) zlokalizować na plaży toalety. Plażę należałoby uporządkować, oczyścić.
 • przyśpieszyć remont drogi do nowego osiedla oraz zamontowanie tam oświetlenia ulicznego.

Sołtys Żelisława – Geldner – Łapecińska K.

 • czy będzie przeniesiony przystanek PKS (koło sklepu P.Kątnik),
 • czy zostanie zrobiona wysepka przy przystanku PKS (na wysokości  kościoła),
 • o ustawieniu znaku drogowego „ uwaga dzieci „ (na wysokości  przystanku przy P.Kątnik),
 • o ustawienie kosza na śmieci przy sklepie,
 • czy byłaby możliwość ustawienia stołu do ping - ponga do świetlicy,
 • brak tablicy dla sołtysa.

Sołtys Binowa – Sadkowska I.

 • załatać niebezpieczną dziurę w Binowie,
 • o dodatkowy pojemnik na plastyki,
 • co dzieje się z nasza świetlicą?.

Sołtys Kołbacza – Kopczyńska St.

 • wystąpić o zlokalizowanie przejścia (pasy) dla pieszych na drodze w pobliżu dziełek (za mostem). Jest duży ruch samochodów (tiry itp.) a ludzie tam przechodzą z chodnika przez drogę na działki. Ustawić znak „ uwaga piesi”,
 • chce poinformować, że zorganizowała dla pracujących kurs podstawowy z języka angielskiego – koszt wynosił 60 zł od osoby. Było duże zainteresowanie. Jeszcze w tym roku (od października b r.) odbędzie się kurs komputerowy.
 • w dniu 26.05.2007 r. odbył się w Kołbaczu festyn z udziałem sołtysów, rad sołecki z terenu gminy. Dlatego chciałaby podziękować za udział, tym którzy byli i zaprasza wszystkich na przyszły rok.

Ad. 17 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz

Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów udzielał Wójt Gminy M.Woś i tak;

 • przetarg, świetlica (zgłaszał radny Piątkowski);
  Przetarg na remont drogi do Komorówki odbyłąsię zgodnie z prawem. W budżecie są pieniądze na te dwie inwestycje (dot. jeszcze drogi Binowo- Kołowo). Były trzy oferty i przed otwarciem ofert pracownik musi poinformować, na jaką kwotę jest ustalona w kosztorysie inwestorskim na wykonanie tego zadania. W zgłoszonych ofertach cena była o wiele wyższa niż nasza. W związku z tym przetarg unieważniono i dlatego ogłasza drugi przetarg. Jeśli drugi przetarg nie dojdzie do skutków, wówczas będą negocjacje. Inaczej nie otrzymamy pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego. Chce jeszcze zrobić remont ul. Okrężnej w Zelisławcu i drogę w Dobrpolu.
  Są ustalone terminy i nie da się ich przeskoczyć, procedura musi być zgodna z zamówieniami publicznymi.
  Jeśli chodzi o świetlicę, to w ramach budżetu 2006 r. zostały zakupione okna i drzwi. Z uwagi na pogodę nie można było robić dachu. Proszę o trochę cierpliwości, wkrótce będzie robiona elewacja, malowanie itp.
 • interpelacja (zgłaszał radny Dobrzański);
  Tutaj odpowie radnemu na piśmie zgodnie z procedurą
 • kosze, znak, plac targowy, boisko (zgłaszała radna Cioch);
  Podejmie działania odnośnie ustawienia koszy przy szkole i bibliotece a także wjazdu na chodniki i plac zielenie przy szkole. Chcę żeby Prezes Malinowski przekazał dla gminy część terenu od Konwersów do szkoły. Natomiast teren od dotychczasowej sali gimnastycznej jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Płonia i musiałby z Prezesem na ten temat rozmawiać. Będziemy czynić starania w tym kierunku.
  Liczyłem na większe pieniądze na te boiska, lecz w ramach tych które otrzymamy zrobimy kalkulację i będzie je wykorzystywać na boiska – chcemy zrobić drugie zapasowe. W Kołbaczu chcemy zrobić plac zabaw na wysokości starego dęba między Domem Konwersów a Domem Opata.
 • plac zabaw, boisko, oświetlenie, droga, studzienka, środki na wakacje ( zgłaszała radna Marczewska;
  Będzie doposażony plac zabaw, jak również zrobimy bramki i wykosimy teren boiska. Sprawę oświetlenia musimy rozpoznać a studzienkę też sprawdzimy w terenie. Miejscowość Sosnówko należyto do sołectwa Dobropole. Chce przy tym poinformować, że otrzymał pismo od Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie uregulowania granic między gminami. Oddamy dla Szczecina jeden blok mieszkalny w Jezierzycach w zamian za teren znajdujący się bliska Płoni. Będzie musiała być w tej sprawie uchwała Rady Gminy Stare Czarnowo jak i Rady Miasta Szczecina. Jeśli chodzi o fundusze z przeznaczeniem na wakacje dla dzieci pozostające w domu, to nie ma takich dodatkowych funduszy. Zostały natomiast pozałatwiane miejsca na koloniach dla dużej ilości dzieci.
 • barszcz sosnowskiego (zgłaszał radny Żerebecki);
  Chce powiedzieć, że na temat barszczu sosnowskiego pisał dużo w internecie były radny Kowaczyk P. Zostało wystosowane do Prezesa Malinowskie pismo, by podjął działania odnośnie likwidacji tej rośliny (sołtys Baryła M. zgłosiła, że ta roślina także się rozprzestrzeniła na terenie St.Czarnowo).
 • stojąca woda, przecinak drzew, podatek rolny (zgłaszał radny Dudziński);
  Musimy się umówić i wspólnie dokonać przeglądu terenu, gdzie gromadzi się wody w Kartnie. Będzie zrobiona tam również przecinka drzew.
  W sprawie podatku rolnego od ZZD Kołbacz przyszły dwa pisma, będzie kierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego.
 • działka pod świetlicę (zgłaszał radny Drwal);
  Nie zgadza się P.Mysiak na sprzedaż proponowanego terenu pod budowę świetlicy. Natomiast w sprawie drugiej propozycji dot. wykupu terenu od Instytytu w Kołbaczu nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.
 • pobocza, drogi, oświetlenie, żywopłot, plac targowy (zgłaszał radny Kałucki);
  Myślę, że oświetlenie przy bibliotece zrobimy, bo jest taka potrzeba. Drogowcy już wyszli w teren i koszą pobocza dróg, dziury też będą łatane,
  Jeśli chcecie, to ten żywopłot (przy wyjeździe z centrum Kołbacza) możemy zlikwidować całkowicie. Na temat placu targowego już informował.
 • działka, estetyka przystanku PKS (zgłaszała radna Froncala);
  Działka przy plaży nad. J.Glinna została w tym roku wydzierżawiona pod pole namiotowe. Proponuje dokonać podziału tej działki, gdyż jest problem zarówno z dzierżawą jej, jak i sprzedażą. Sprawdzimy estetykę tego przystanku (przy sklepie).
 • droga, oświetlenie, koszenie poboczy, wycinka (zgłaszała sołtys Dębiny Kozber. U.)
  Sprawami dot. dróg powiatowych obecnie zajmuje się Starostwo w Gryfinie ( nie ma już zarządu dróg w Baniach ). W rozmowie obiecano mi, że jak będzie pogoda będą łatać dziury i dokonają wycinki na poboczach. Do okresu jesiennego oświetlenie będzie zrobione. Spróbuje coś zadziałać odnośnie zakrętu przy kościele. Drzewo również wytniemy.
 • znak, pobocza, studzienka, bezdomny pies, droga (zgłaszał sołtys Dobropola Mielnicki);
  Na temat poboczy i dziur na drogach już informował. Studzienkę sprawdzimy. Niektóre sprawy należy zgłaszać i załatwiać na bieżąco, nie czekać na sesję np. w przypadku bezdomnych psów itp.
 • pomost, droga (zgłaszał sołtys Glinnej Łuczak);
  Dokładnie nie pamięta, ale w sprawie tego pomostu była przeprowadzona procedura i miał być ten pomost rozebrany, z uwagi na bezpieczeństwo, sprawdzi to. Jeśli chodzi o drogę do Glińca, to w gazetach są powypisywane nieprawdziwe informacje. Na temat remontu tej drogi były prowadzone rozmowy jeszcze przed budową cmentarza żołnierzy niemieckich. Tam lasy robili wystający garb na drodze. Zostało wystosowane pismo do nadleśnictwa w sprawie usunięcia gałęzi na tej drodze.
 • progi zwalniające, cena wody, toalety, droga, oświetlenie (zgłaszał sołtys Żelewa Świętek );
  Sprawa progów umknęła mi, podejmie działania. Nie ma natomiast możliwości obecnie obniżenia ceny wody. Muszę się zastanowić nad sprawa toalet przy plaży, nie wiem czy będzie to możliwe. Jeśli chodzi o drogę do nowego osiedla, to trzeba trochę poczekać, a co powiedzą na to mieszkańcy ul. Okrężnej w Żelisławcu? (radny Piątkowski uważał, że ta droga jest niezbędna, również chodnik po jednej stronie w miejscowości ).
  Wójt dalej informuje – jeśli przejmiemy działkę od agencji nieruchomości rolnej, to wówczas możemy coś pomyśleć. Żebyśmy mieli możliwości wykorzystania środków z unii europejskiej (w tej chwili nie ma już do kogo pisać wnioski). Na boiska otrzymaliśmy najwięcej środków (radna Froncala poinformowała, że dużo wniosków jest pisanych o środki na oczyszczalnie i dostarczy Wójtowi takie informacje).
 • przystanek, stół, kosz, tablice (zgłaszała sołtys Żelisława Geldner –Łapecińska);
  Był bunt niektórych mieszkańców i dlatego nie robiono tam nic. Będzie zrobiony podjazd a przystanek miał być przesunięty na wysokość sklepu P.Kątnik. Proponuję dogadać się z P.Skrzypą w sprawie postawienia stołu do tenisa w świetlicy. Myślę, że się zgodzi. Pojemnik na śmieci załatwimy, tablice sołtysa także. Podejmie działania, żeby został umieszczony znak drogowy „ uwaga dzieci na drodze” koło P.Kątnik.
 • dziura, pojemnik, świetlica (zgłaszała sołtys Binowa Sadkowska)
  Dzisiaj rozmawiał z szefem wydziału odnośnie łatania dziur w Binowie i okazało się, że musieli przerwać roboty, z uwagi na mokry teren (były opady).Także wkrótce będą robić. Pojemnik będzie załatwiony (na temat świetlicy Wójt się nie wypowiadał).
 • przejście dla pieszych (zgłaszała sołtys Kołbacza Kopczyńska );
  Uważam, że takie przejście dla pieszych zaraz za mostem w Kołbaczu jest potrzebne i poczyni starania, żeby ono tam zostało zrobione.

Ad. 18 Wolne wnioski.

Radny Piątkowski poinformował, że zostało do Wójta wystosowane pismo od mieszkańców osiedla w sprawie drogi. Czy będzie odpowiedź w tej sprawie?.
(W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że będzie odpowiedź ).

Radna Cymerman poinformowała, że podczas posiedzenia wyjazdowego komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych w Starym Czarnowie Pani, która zajmuje się dziećmi posiada tylko 6 godzin. Chodzi o to, żeby jej zwiększyć tę ilość godzin. Posiada pełne przygotowanie pedagogiczne.
Druga sprawa, to zagospodarowanie wnęki znajdującej się w zewnętrznej stronie budynku przedszkola w Kołbaczu.
(Wójt poinformował, że wcześniej miał propozycję zagospodarowania tego terenu, obecnie planuje posadzenie tam rabatek)

Radny Pączka (w zastępstwie sołtysa Nieznania, która musiała wcześniej wyjść) poruszył sprawy dot. m.Nieznań
- podczas ulewy powstały w miejscowości kałuże, że nie można przejść (są duże dziury),
- woda leci z rdzą z ujęcia,
- na utworzonym dzikim wysypisku biegają szczury. Wójt obiecał coś z tym zrobić. Podjąć jak najszybciej działania w tym zakresie.

Radny Dobrzański zapytał, co dało nam przejęcie przez gminę gimbusa szkolnego?

Radny Róg stwierdził, że jest to podziękowanie Wójta za milczenie przez okres 5 lat.

Wójt P.Woś stwierdził, że radny Róg nie milczał przez 5 lat ( radny Róg w tym momencie stwierdził, że żartował). Dalej Wójt informuje – że właścicielem gimbusa od samego początku była gmina. Nie mógł sobie pozwolić na tak dłuższe traktowanie tego gimbusa. Były przypadki, gdzie dzieci musiały długo czekać na autobus, są wpisy, skargi na organ dot. różnych powodów kursowania autobusu. szkolnego. Na umówione wyjazdy na basen musiał ściągać inny autobus itp. Argumentem istotnym jest to, że wg przeprowadzonej analizy w przeliczeniu kosztów za rok 2006, koszt 1 km gimbusa wyniósł 4,83 zł, natomiast koszt 1 km wynajętego autobusu (P.Dyby ) wyniósł 3,33 zł. Za okres I półrocza 2007 r. koszt 1 km gimbusa 4,53 zł, natomiast koszt 1 km autobusu wynajętego 3,17 zł. Są to takie m.in. powody. Gimbus ma już 5 lat i gmina ma prawo zrobić z nim co chce. A, że to dotyczy radnego Roga, to trudno, musi się on określić, co chce. Inaczej będzie musiał szukać kierowcy (radny Grzywiński wyjaśnił, że nie może być radny Róg kierowcą w gminie, bo przepisy na to nie pozwalają, ewentualnie musiałby zrezygnować z radnego). Wójt stwierdził, że to wynika już z innych przepisów.

Radny Róg stwierdził, że chciałby się zapoznać z tą analizą kosztów.

W odpowiedzi Wójt poinformował radnego, że może się z tą analizą zapoznać.

Ad. 19 Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 1630.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała:
Urszula Świerkosz
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-09-2007 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2007 12:52