Protokół Nr  X / 03 z X  Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 7 lipca  2003r.

Protokół Nr X / 03

Protokół Nr  X / 03 z X  Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo

odbytej w sali Urzędu Gminy w dniu 7 lipca  2003r.   w godz. od 13.30 - 16.50


Obrady X Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo o godzinie 13.30 otworzył Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy tj. Wójta, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy i przedstawicieli prasy. Stwierdził / na podstawie listy obecności /, że jest quorum – obecnych 15 radnych - można obradować i podejmować uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza Rady Gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie przedstawił porządek obrad  w/g następujących punktów :

 1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy  Stare Czarnowo.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji tj. z dnia 19.05.2003r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady. 
 6. Informacja o stanie finansowym gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska ” w Starym Czarnowie w „ Likwidacji ”.  / dot. działek: nr 407/5, 407/6, 407/7 i 1/3 działki nr 385/8 - położonych       w obrębie  ewidencyjnym Starego Czarnowa /.
  1. dyskusja,  
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy  / dot. zwiększenia  dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 5.993zł./.
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja,   
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie powołanie komisji doraźnej   / ds. zmian  statutów sołectw/.
  1. zgłaszanie kandydatów 
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań dotyczących modernizacji  i przebudowy obiektu / dot. budynku remizy straży pożarnej z ośrodkiem   kultury wiejskiej w Starym Czarnowie.
  1. stanowiska komisji,  
  2. dyskusja,   
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Gminy  Stare Czarnowo ”.
  1. dyskusja,  
  2. odjęcie uchwały.
 13. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki  w St.Czarnowie i Filii  w Kołbaczu za I półrocze 2003r.
 14. Informacja o stanie bezpieczeństwa , ładu i porządku publicznego na terenie  gminy za I półrocze 2003r.
 15. Zapytania sołtysów.
 16. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad  X Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady  poinformował sołtysów, iż podany obecnie przez niego  porządek jest trochę zmieniony niż otrzymali w zawiadomieniach  - dotyczy to. pkt 8 i 12.  Na posiedzeniach komisji były te sprawy omawiane.

Do przedstawionego porządku nie wniesiono żadnych zmian, w związku z czym kontynuowano obrady zgodnie z ustalonym przez Przewodniczącego Rady porządkiem.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji tj. z dnia 19.05.2003r.

Do protokołu nr IX/ 03 z dnia 19.05.2003r. / doręczony radnym przed dniem sesji / nie wniesiono żadnych uwag. 
 - za przyjęciem w / w protokołu głosowało 15 radnych.
Protokół  został przyjęty jednogłośnie i stanowi załączniki nr 3 do protokołu z dnia.7.07.2003r. 

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Wójt P.Marek Woś  przedstawił  sprawozdanie z swojej działalności w okresie  między sesyjnym tj. od dnia  9.05.03r. do dnia dzisiejsze sesji.
Stwierdził, ze okres ten był bardzo pracowity, odbyło się wiele spotkań, rozmów w różnych sprawach a mianowicie:
- prowadził rozmowy z służbami Ochrony Zabytków  w Szczecinie odnośnie kościoła w Żelewie oraz lokalizacji  sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kołbaczu. Lokalizacja została zatwierdzona przez zabytki.- będzie ta sala na wysokości stadiony pomiędzy ul.A.Jagielonki a ul.Bogusława.
Była to jedyna lokalizacja przyjęta pozytywnie przez zabytki, gdyż nie kolidowała z obiektami zabytkowymi / Wójt ma tą zgodę na piśmie /.
Równolegle  wystąpił do Instytutu w Krakowie z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie gruntów o większej powierzchni, by połączyć szkołę z ewentualnym przyszłym obiektem szkolnym – salą gimnastyczną.
Nieoficjalnie wie, że zgoda taka jest i będzie prowadził rozmowy odnośnie ceny i ewentualnego wykupu. Wójt uważał, że na pewno nieodpłatnie tych gruntów gmina nie dostanie choć  z takim wnioskiem wystąpił.
Będzie jeszcze w tym roku możliwe opracowanie dokumentacji technicznej tego obiektu, gdyż podstawą jest własność gruntu i zgoda służb konserwatorskich. 
- odbyło się  spotkanie / w szerszym gronie / z redaktorem naczelnym gazety „ 7 dni Gryfina. Często pisano w tej gazecie nieprawdę odnośnie omawianych spraw na sesjach.  P.T.Miler zapoznał się z przedstawionymi faktami.
Wójt myśli, że po tej rozmowie redaktor naczelny  zmienił poglądy redaktora - który podpisuje się jako SKORP- na tyle, że  będzie on pisał wiarygodnie i rzetelnie.
- międzyczasie ogłosił konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu.
Była tylko jedna  oferta  P.Grażyny Łogin spełniająca wszystkie wymagane wymogi. Dyrektora wybierała powołana komisja  z udziałem przedstawicieli kuratorium, szkoły, rady rodziców, urzędu gminy, z.n.p. itd.
Na Dyrektora Zespołu Szkół została wybrana P.G.Łogin – na okres 5 lat.
Wójt uważał, że większą satysfakcję na pewno miałaby P.G.Łogin, gdyby została wybrana spośród większej ilości kandydatów.
- zakończona została sprawa w Sądzie Rejonowym w Gryfinie / I instancja / z byłym Dyrektorem Szkoły w Kołbaczu P.F.Maziarzem. Powództwo przeciw Gminie Stare Czarnowo zostało oddalone w całości.
Sprawa ta dot. przywrócenia do pracy na stanowisko dyrektora szkoły i wypłaty odszkodowania.
- usiłował w dalszym ciągu rozmawiać z SKR w sprawie sprzedaży płyt na drogę do  Komorówki. Jednak nie można było tej sprawy załatwić zarówno pod obecnym kierownictwem jak i z poprzednim. Dlatego też te płyty będą zakupione w innym miejscu celem wyrównania tej drogi.
- w tym okresie powstał już parking w Żelewie. Podpisane zostało porozumienie z Nadleśnictwem Klinisko na przekazanie terenu na budowę parkingu leśnego.
Na pewno są z tego zadowoleni mieszkańcy jak i przyjeżdżający tam turyści./ potwierdził to radny Gorczyca J. i sołtys P.Hoduń H./. 
- odbyły się  spotkania dot. rozwoju instytucjonalnego Gminy St.Czarnowo zarówno w tutejszym Urzędzie Gminy jak i w Starostwie w Gryfine.
uważał, że były te spotkania dość uciążliwe dla pracowników Urzędu - dla radnych może mniej, bo tych spotkań mieli rzadziej -  jednak gmina będzie coś z tego miała. Niektóre gminy muszą za własne pieniądze taką strategię opracowywać, natomiast my niewielkim kosztem własnym Wymiernie te nakłady inwestycyjne z banku światowego do nas tafią.
Jest ta sprawa  w porządku dzisiejszej sesji ujęta.
- uczestniczył również w spotkaniu Wójtów, Burmistrzów  powiatu gryfińskiego /2-krotnie /, gdzie m.in. tematem była sprawa przynależności szpitala powiatowego. Powiat Gryfino chce pozbyć się tego szpitala z uwagi na duże nakłady finansowe.. Gmina Gryfino wyraża wolę przejęcia tego szpitala, lecz warunkuje to ewentualny dofinansowaniem przez gminy z tego powiatu. Stanowiska Wójtów / w tym Wójta St.Czarnowa / i Burmistrzów były podobne
NFOZ jest od tego, żeby finansować tego typu zadania i na te cele gminy pieniędzy nie mają.
Wójt stwierdził, że są pobierane składki od każdej osoby na fundusz zdrowotny  i niech się tym budżetem gospodarzą.  Nie będzie z wnioskiem o dofinansowanie do radnych występował.   
- brał udział w spotkaniach  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z Prezesem w sprawie  złożonych ofert na  budowę sieci sanitarnej i wodociągowej. Wpłynęły jedynie dwie ofert
/ na wykupionych  15 specyfikacji /, które nie są zadawalające.  W tych ofertach  jest finansowanie tylko 10 % ze strony wykonawcy. Natomiast Gmina występowała o całkowite  finansowanie. Wójt chce wystąpić  z terminem negocjacji do firm: EKO-WARK i EKOKLAR celem ewentualnej negocjacji.
W przeciwnym razie będzie trzeba unieważnić przetarg.
Drugim tematem poruszanym  z Prezesem  WFOŚ była sprawa  uporządkowania terenu przeznaczonego pod wysypisko śmieci w St.Czarnowie.
Jest koncepcja, by stamtąd śmieci wywieść i wystąpić z wnioskiem o uzyskanie koncesji na pobór żwiru. Następnie po jego wybraniu postawienie tam zbiornika retencyjnego,  a w dalszej kolejności rekreacyjnego.
Mając taki zbiornik retencyjny – gmina mogłaby z tego przez kilka lat  trochę środków wygospodarować dla siebie.
Wójt uważał, że jest to perspektywa na lata, lecz należy ten teren w jakiś sposób zagospodarować. Jest koncepcja, żeby powstał tutaj zoo - park /podobnie jak w Świerkocinie /, by powstał taki kompleks. Prezes WFOŚ  pozytywnie się do takiego pomysłu przychylił. 
- wykonany został przegląd budynku Szkoły w Kołbaczu po zakończeniu roku szkolnego/ przed remontem /. Ogłoszono przetarg na wykonanie  podłóg w holu, drobne remonty jak: szatnia dla dzieci młodszych, krany, spłuczki itp.
Remont będzie rozpoczęty najwcześniej 22 lipca 2003r.
- został wykonany przez P.Nowickego  projekt adaptacji balkonu u P.Ruć w Glinnej / był w tej sprawie wniosek na wykonanie podjazdu wózkiem inwalidzkim/. Został ten projekt przekazany dla  Dyrektora ZZD Kołbacz.
- podpisane zostały porozumienia  z ZWiK w Szczecinie i Gminą Miasto Szczecin  oraz akt notarialny.
Wójt stwierdził, że nie może odpowiadać za informacje podane w mediach. Zawsze powtarzał, ze decydujące zdanie należało do Rady Gminy i prosił, by było to odpowiednio przekazywane.
- Wójt poinformował, że od 1.07.2003r. zatrudnił P.A.Niewiadomską  w dziale gospodarki nieruchomościami / był tam wolny etat po P.Dobrzańskiej/.  Wcześniej pracowała jako informator Unii Europejskiej. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Akademii Rolniczej w Szczecinie - wydział ochrony środowiska. Umowę podpisał na razie na pół roku.
Z-ca Wójta P.Piskorz / w uzupełnieniu sprawozdania Wójta/ poinformowała, że w dniu dzisiejszym dokonała weryfikacji osób bezrobotnych zarejestrowanych przez dłuższy okres w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie. Spełniają oni kryteria podane w ustawie o bezrobociu oraz PUP. O zatrudnieniu bezrobotnych informowano już wcześniej. Wójt wystąpił z wnioskiem o 6 osób z terenu tutejszej gminy, którzy będą wykonywać prace w naszej gminie związane z infrastrukturą gminy jak:  czyszczenie rowów, wycince krzaków przy drogach itp. Prace będą wykonywać w okresie od 14.07.03r, - 30.11.03r. Płace będą gminie zwracane na podstawie sporządzonych comiesięcznych  zestawień  kosztów  na podstawie lisy płac. Będą również częściowo zwracane koszty rzeczowe / za narzędzia, ubrania, za badania /. Obecnie nie ma możliwości dalszych zatrudnień takich osób.   

Ad. 5 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady. 

Przewodniczący Rady P.Mendak K. poinformował o odbytych posiedzenia poszczególnych stałych komisji Rady  okresie między sesyjnym i tak:
- Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska  odbyła 3 posiedzenia wyjazdowe  tj.25.04.03r. 26.05.03r. i 3.06.03r. dot. przeglądów dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
- Komisja Rewizyjna odbyła 3 posiedzenia tj.17-18 i 23.06.03r.
Zgodnie z planem pracy analizowała:  koszty za I kwartał 2003r, zapoznała się z protokołem pokontrolnym z dnia 24.03.03r. RIO w Szczecinie
- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbyła 2 posiedzenia  tj. 17. 06.03r. i.23.06.03r.
Zgodnie z planem pracy analizowała wykonanie budżetu za I kwartał br. w porównaniu do zatwierdzonego planu. 
- w dniu 30.06.03r. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji Rady / z udziałem Wiceprzewodniczącego Rady, Skarbnika Gminy i Wójta Gminy/ dot. analizy spraw związanych z dzisiejszą sesją.

Przewodniczący Rady poinformował również o spotkaniu z Prezydentem Miasta Szczecina dot. podpisania porozumień odnośnie spraw sądowych związanych z działkami wodociągowymi. Przyjęto ich tam jak partnerów. Prezydent znalazł dla nich czas pomimo, że nie był na to przygotowany. W dniu podpisania aktu notarialnego Wójt wielokrotnie podkreślał, że wszystko jest dzięki Radzie, inicjatywa Rady. On natomiast  podkreślał tutaj  rolę Wójta. Życzył Prezydentowi takiej Rady jaką ma Wójt Stare Czarnowo.  Podczas spotkania obiecano, że pomogą nam w każdym momencie naszych działań, użyczą swoich służb.
Następnie P.Mendak poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o zreferowanie swoich  protokołów z odbytych posiedzeń.  

- P.J.Gorczyca / członek Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska odczytał protokół z odbytych 3 posiedzeń wjazdowych  komisji /z udziałem pracownika Urzędu ds. budownictwa /. m.in. dokonano przeglądu drogi krajowej A-3, dróg wojewódzkich w m. Kołbacz oraz St.Czarnowo - Kartno, dróg powiatowych w m.Żelewo, Dębina, dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach.
Ponadto dokonano kontroli w zakresie gospodarki komunalnej  i ochrony środowiska / cmentarze, dzikie wysypiska/.
Komisja wypracowała wnioski i zalecenia do wykonania w szczególności  w zakresie naprawy nawierzchni dróg, odpowiedniego oznakowania, wycinki drzew i krzewów przy drogach, poszerzenia poboczy, naprawy studzienek burzowych, stworzenie lewoskrętu, uzupełnienie płyt ”jumbo”, naprawa ogrodzenia przy cmentarzu, likwidacji dzikich wysypisk itp.
Szczegółowy protokół stanowi załącznik nr 4 do protokołu z dnia 7.07.03r.

P.Cioch / przewodnicząca Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego/ omówiła protokół z 2 posiedzeń swojej komisji .
m.in. poinformowała, że komisja pracowała przez dwa dni i kolejne spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Jest bardzo dużo pracy i  komisja nie była wstanie przeanalizować wszystkich spraw.  Utrudnienie duże  sprawia  brak planu rzeczowo – finansowego. Nie ma możliwości sprawdzenia,  które prace zostały wykonane a które nie są  wykonane.  Jednak zrobili duże doświadczenie do planu budżetowego na rok 2004.  
Wykonanie dochodów i wydatków za I kwartał  br. mieści się w granicach normy czyli w granicach tych 25 %. Są pozycje, które nie zostały wykonane, są niektóre pozycje przekroczone zwłaszcza w wydatkach. I tutaj będzie temat pracy komisji na najbliższym posiedzeniu. Materiały w tym zakresie już otrzymała od P.Skarbnik  i jest tym bardzo zaskoczona , że tak szybko je otrzymała. Uważała, że z krótkiej współpracy z poprzednią P.Skarbnik nie byłoby to możliwe. Zauważyła, że Urząd Skarbowy w Gryfinie jest gminie winien bardzo dużą kwotę ok.57.000zł. Dlaczego tak jest, jeszcze  nie doszła .
Jest wiadomo, że ten Urząd płaci gminie  kiedy chce, lecz  z odsetkami.
Jest  wniosek , ze należałoby skorygować budżet na ten rok.
Interesują komisję również sprawy umorzeń podatków , ich zasadność, kto ma najwięcej tych umorzeń.- czy osoby prawne , czy fizyczne..
Szczegółowy protokół komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

P.Małecka  G. /przewodnicząca Komisji Rewizyjnej / zapoznała z protokołem  z 3 posiedzeń swojej komisji. 
m.in. analizowano poniesione koszty związane z dowozem dzieci do szkół /karty drogowe/, faktury OSP, telefony komórkowe, zakupy na kulturę fizyczną.
Komisja  wydała swoje zalecenia odnośnie zawartych umów dot. naprawy dogi, konserwacji kserokopiarki, zakupu Notebooku  P 41700, opału, za energię elektryczną, zmniejszenie kosztów  związanych z wyjazdami służbowymi.
Po zapoznaniu z protokołem pokontrolnym RIO stwierdzono, ze nie podjęto żadnych kroków prawnych odnośnie zwrotu nieprawnie pobranych pieniędzy przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego poprzedniej kadencji Rady Gminy.
Szczegółowy protokół stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 6 Informacja o stanie finansowym gminy.

Skarbnik Gminy P.Agata Baran poinformowała ze każdy z radnych otrzymał informację  z wykonania dochodów i wydatków na dzień 31.05.2003r. i tak:
- na plan dochodów  5.493.497 , wykonano  2.553.709  tj. 46,49%
Największy udział w dochodach mają subwencje  - 1.106.561  tj. 43,33%
następnie zadania własne z tytułu podatków lokalnych – 1.051.414  tj. 41,17%
- na plan wydatków  5.373.497 , wykonano  2.868.521  tj. 53,38 %
Największe wydatki zostały poniesione : na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną i sport, administrację publiczną, opiekę społeczną i ochronę zdrowia.
W dalszej części Skarbnik Gminy przedstawiła informacje za m-c czerwiec br.
- wydatki zostały wykonane w 61,65 %
- dochody wykonano w 53,34%
Jeśli chodzi o zadłużenia gminy, to sprawa wygląda następująco:
Stan zadłużenia w 2003r. wynosi kwotę 1.440.000 zł z czego do spłaty na ten rok przypada kwota  420.000zł . Są  to spłaty rat. tj.
- kredyt w Woj.Fnd.Och.Środ –  spłata I rata do 31.07.03r. II rata do 30.11.03r.
Skarbnik ma nadzieję, że może uda się przesunąć spłatę drugiej raty.
- drugi kredyt w WFOŚ  -  spłata raty do 30.09.03r.  na kwotę  40.000zł.
kredyt  w Bałtyckim  Banku Rozwoju  - spłata raty do 30.08.03r. na kwotę  100.000zł
- w Banku Spółdzielczym w Chojnie oddz. St.Czarnowo  - spłata 2-ch rat.
 Ma informację , że zostały te raty przesunięte na następny rok tj. do 30.06.04r.   i 30.09.04r. 
Stan zadłużenia gminy do dochodów  w 2003r. wynosi 18,57% .
Także mieścimy się w normie, gdyż  stan dopuszczalny jest  -  do 60%. 
Przestawiona przez Skarbnika Gminy informacja  z wykonania dochodów i wydatków na dzień 31.05.2003r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu..

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie wnioski i zapytania zgłaszali n/w radni.

Radny Kałucki zgłosił sprawy dot:
- naprawy studzienki burzowej znajdującej się przed mostem w Kołbaczu.
Jest ta sprawa poruszona w protokole  z posiedzeń wyjazdowych komisji rolnej do załatwienia. Jest to miejsce bardzo niebezpieczne, stanowi duże zagrożenie dla ruchu drogowego. Przejeżdża tam duża ilość tirów w związku z otarciem netta w Kobylance. Wnosił o jak najszybszą naprawę tej studzienki.
- upomnień wysyłanych za zaległe podatki.
Uważał, że są naliczane za wysokie koszty upomnienia - wynoszą 8 zł..
/ Skarbnik odpowiedziała, że to regulują przepisy i nie może być naliczana inna kwota upomnienia/.

Radny Róg wnosił :
- zwiększenie wydatków na kulturę fizyczną.
- przyznanie dla piłkarzy podstawowych diet z tytułu wyjazdów na mecze.
W  związku z  awansem drużyny piłkarskiej do wyższej klasy wydłużyły  się trasy oraz godziny wyjazdów i przyjazdów  tj. od 8 -12 godzin.
- zamontowanie muld na ul.Bogusława w Kołbaczu.
Prosili mieszkańcy tej ulicy, z uwagi na dużą ilość zamieszkałych tam dziecii

Radny Kotylak zapytał:
- czy zostały już podjęte jakieś działania odnośnie  kursowania autobusu czerwonego do Kołbacza. Czy zostało wysłane pismo.
/ radny Róg uważał, że w pierwszej kolejności Wójt, Przewodniczący Rady powinni się zorientować jakie będą koszty tego autobusu. Stwierdził, że  autobus pospieszny MZK ze Słonecznego do Szczecina kosztuje 5 zł , to z Kołbacza będzie o wiele drożej. Autobusy Pann-Bus są o wiele tańsze. Należałoby to dokładnie przeanalizować/. 
- poparł sprawę zwiększenia wydatków na kulturę fizyczną.

Radny Gorczyca zapytał:
- czy został złożony już kompletny wniosek  w sprawie remontu kościoła  w Żelewie.
- kiedy będzie rozpoczęty remont świetlicy / naprawa dachu/.

Z uwagi na brak dalszych  głosów przystąpiono do kolejnego pkt.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska ”w Starym Czarnowie w „ Likwidacji ”/ dot. działek: nr 407/5, 407/6, 407/7 i 1/3 działki nr 385/8 - położonych w obrębie  ewidencyjnym St. Czarnowa /.

Wójt P.M.Woś poinformował, że ta sprawa została wprowadzona w miejsce proponowanej uchwały dot. P.Kleszki. W związku z brakiem dokumentów, które miały się znaleźć poprosił o wycofanie z porządku i wprowadzenie tego projektu uchwały. Wyjaśnił, że są to grunty nie atrakcyjne / skrawki / znajdujące się przy firmie P.Noconia / zagospodarowane  folbrukiem/, przy chodniku w stronę cmentarza oraz fragment gruntu za byłym sklepem GS - jako współwłasność / stoi tam obecnie pojemnik na odpady komunalne/.
Są to niedoróbki geodetów. Wójt stwierdził, że prawdopodobnie w najbliższym czasie wystąpi do Rady Gminy z projektem uchwały w sprawie sprzedaży działek o nr: 407/5 ,  407/6, 407/7 / w tym jedna w drodze przetargu, a dwie na poszerzenie posesji/. Sprawę jeszcze dokładnie musi rozpoznać w terenie.

W związku z brakiem dyskusji w tym temacie Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska ”w Starym Czarnowie w „ Likwidacji / dot. działek j/w / i uchwała została przegłosowana:
- za podjęciem  tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie .
Jest to uchwała nr X/64/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 7.07.2003r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy  / dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 5.993zł./.

Skarbnik Gminy P.Baran wyjaśniła, że są to pieniądze otrzymane od Komisarza Wyborczego z przeznaczeniem na referendum, które już się odbyło. Dot. to kwoty 5.993zł.   Stanowiska komisji. Wszystkie 4 stałe komisje Rady tj. Rewizyjna, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia,  Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie  zaopiniowały proponowaną zmian w budżecie.  

Dyskusja – brak.

W związku z brakiem dyskusji w tym temacie Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy  / dot. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 5.993zł./. i uchwała została przegłosowana :
- za podjęciem  tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie .
Jest to uchwała nr X/65/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 7.07.2003r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie powołanie komisji doraźnej / ds. zmian  statutów sołectw/.

Przewodniczący Rady P.Mendak poinformował, że  w dotychczasowych statutach sołectw figurują zapisy  dot. Zarządu Gminy, którego już nie ma. Ponadto są inne zapisy, które również należy zmienić.
Poprosił o zgłaszanie  osób do komisji doraźnej, której zadaniem będzie przygotowanie propozycji  zmian w  statutach sołectw.
Do składu komisji zgłoszono :

 1. Cioch Bogumiłę,
 2. Chudaka Jacka,
 3. Roga Zenona,
 4. Małecką Grażynę,
 5. Piechowskiego Edwarda,
 6. Grzywińskiego Wiesława.

W/w wyrazili zgodę do pracy w komisji.

W związku z brakiem dyskusji w tym temacie Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie powołanie komisji doraźnej  / ds. zmiany statutów sołectw/ z zgłoszonymi osobami  i uchwała została przegłosowana:
- za podjęciem  tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie .
Jest to uchwała nr X/66/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 7.07.2003r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr10 do protokołu.

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań dotyczących modernizacji i przebudowy obiektu / dot. budynku remizy straży pożarnej z ośrodkiem kultury wiejskiej w Starym Czarnowie.

Dyskusja.

Radny Grzywiński  proponował, żeby Wójt przedstawił tę sprawę w obecności sołtysów, którzy nie znają problemu. Ta sprawa wypłynęła na wniosek Wójta

Wójt P.M..Woś stwierdził, że z tą sprawą wcześniej zapoznał Radę Gminy. 
Chodzi o to, że musi być zmodernizowana siedziba Urzędu i Rady Gminy.
Obiekt ten był budowany w warunkach z określonych materiałów, przy określonej technologii  i określonym projekcie. Ten budynek jest bardzo niezdrowy, zagrzybiony, fundament zgniły i w piwnicy stoi ciągle woda.
toaletach już nie wspomni, nie ma możliwości zorganizowania toalety na piętrze budynku. Także dla osób niepełnosprawnych nie ma odpowiednich  warunków  dostania się do Urzędu. Okien jest tyle samo co w budynku GOK.
Jest duże  poddasze nie wykorzystane, gdzie pracuje tam tylko trzech pracowników . Znajduje się tam  archiwum niezbyt dobrze zorganizowane.
Jest tutaj prawie wszystko do wymiany jak: stolarka, hydraulika, centrale ogrzewanie, posadzki, dach itp. Także rozbudowa tego obiektu w żaden sposób jest niemożliwa. Ma ten obiekt 20 lat.
Jeśli chodzi o budynek remizy OSP z ośrodkiem kultury wiejskiej / GOK / w Starym Czarnowie jest to duży obiekt. Duża była tutaj inicjatywa społeczna z różnych źródeł i ich udział np. OSP, Urząd Gminy i inne/. Wójt stwierdził, że jest to obiekt lepiej zaprojektowany poza pierwszą kondygnacją, gdzie znajdują się boksy  dla  OSP. Jest to obiekt nowszy / ok.12 lat /, nie ma tam piwnic. Byłby o wiele mniejszy tam zakres remontu niż w budynku tutejszego Urzędu Gminy. Została sporządzona analiza  modernizacji tych obu budynków z której wynika, że  budynek GOK jest lepiej położony i jest większa powierzchnia do wykorzystania. Koszt remontu budynku Urzędu Gminy o powierzchni  użytkowej 350,92m2  jest ok. 80.000 zł większy niż adaptacja  budynku GOK o powierzchni użytkowej  675,43 m2 / bez podatku Wat /
Jest to szacunkowe rozliczenie.
Wójt przedstawił argumenty dot. adaptacji budynku GOK :
- wszystkie instytucje będą się znajdować w jednym miejscu tj. administracja Urzędu Gminy, biblioteka, OPS / który planowano przenieść do budynku po byłej szkole po adaptacji tam pomieszczeń/. Pozostałe wolne tam  pomieszczenia mogłaby wykorzystać jakaś firma. Remiza strażacka nadal tam  pozostanie  z dwoma boksem / razem z policją/.  
- można tam zainstalować windę  dla wszystkich osób a w szczególności dla osób niepełnosprawnych.
W tym budynku na dzień dzisiejszy odbywają się tylko dyskoteki, jak również wolne pomieszczenia wykorzystywane są na inne cele, które to policja powinna sprawdzić. Także ten obiekt stoi bezużytecznie.
Wójt uważał, ze  tę dyskotekę można przenieść do sali gimnastycznej i zrobić tam ośrodek kultury masowej. Natomiast obiekt tutejszego Urzędu Gminy przeznaczyć do sprzedaży, gdy Rada Gminy uchwali taką koncepcję.
Biorąc pod uwagę to, że niedługo Stare Czarnowo będzie uzbrojone we wszystkie media  można by było to sprzedać za duże pieniądze.  
Wójt stwierdził, że na pewno lepsze warunki mieliby wówczas interesanci, jak również pracownicy.

Radny Grzywiński stwierdził, że jak Wójt wspominał była przy budowie obiektu GOK duża inicjatywa społeczeństwa a w szczególności OSP.
Na pewno jakaś decyzja w dniu dzisiejszym zapadnie, dlatego też proponował, żeby mieszkańców poinformować o takich działaniach na zebraniu wiejskim.
Z udziałem tutejszych radnych, sołtysa zorganizować takie zebrane i wyjaśnić to mieszkańcom, jakie mamy plany itp. Nikt tego obiektu nie chce sprzedawać, więc opinia mieszkańców tutaj i tak większego wpływu  by nie miała. 
/ Przewodniczący Rady proponował przeczytać projekt uchwały, który mówi tylko o podjęciu działań/. 

Radny Kotylak stwierdził, że ma pewne wątpliwości co do tego przedsięwzięcia.
Jest to jedyne miejsce spotykania się młodzieży – ok.200 osób.
Nie wie, czy ktoś chciałby zagospodarować tę sale gimnastyczną na  dyskotekę.
Ponadto nie wierzy, że taki zagrzybiony budynek Urzędu Gminy łatwo będzie sprzedać. Zdaniem radnego nie ma sensu taka modernizacja, gdyż sam projekt modernizacji będzie wynosił 50.000zł Jest to ogółem duży koszt  / wg wyliczenia szacunkowego/, który się na pewno jeszcze zwiększy co najmniej 2- krotnie.  Czy naszą gminę stać na takie wydatki?

Radny Grzywiński zapytał, czy naszą gminę stać na to , by ten budynek GOk niszczył się. Należy podjąć decyzje w tej sprawie jak najszybciej/.
W dalszej dyskusji proponował żeby  kółka zainteresowań zlokalizować w wolnych pomieszczenia w budynku GOK po przeprowadzeniu remontu.

Radna Cioch / zdziwiona wypowiedzą radnego Kotylaka / poinformowała, że była w budynku GOK i widziała jak on wewnątrz wygląda. Jest tym bardzo zszokowana, gdy przypomina  to „ melinę, spelunę...” Ponadto nie może zrozumieć, dlaczego  sprawa dyskoteki jest ważniejsza od spraw starszych ludzi, którzy muszą  niejednokrotnie wchodzić wysoko po schodach na piętra.
Nie ma wątpliwości , że musi być remont  budynku Urzędu Gminy. A tam pozostawić , by szerzyła się  narkomania itp.? Tam nie ma żadnych innych działań kulturalnych / za wyjątkiem dyskotek /.  Porównując wydatki remontu i modernizacji obu budynków nie ma wątpliwości, że należałoby modernizować budynek GOK tym bardziej, że zapewnia się młodzieży miejsce dyskotek w sali gimnastycznej. Będzie również miejsce na  działania innych kół zainteresowań.   
Dlatego nie rozumie radnego Kotylaka, ze przedkłada sprawę dyskotek ponad inne ważniejsze sprawy. W tutejszym Urzędzie Gminy są złe warunki zarówno pracy dla pracowników,  jak i dla interesantów. W pokojach są bardzo wysokie okna, które wyglądają jak pomieszczenia więzienne.
Jest za adaptacją budynku GOK z przeznaczeniem na biura administracyjne Urzędu Gminy itp. Jeśli będzie duże zainteresowanie młodzieży jakąś działalnością kulturalną, to można przeznaczyć na to część obecnego budynku Urzędu Gminy a dyskoteki mogą odbywać się w sali gimnastycznej.   

Sołtys Sołectwa Starego Czarnowa P.Baryła uważała, że jeśli mają w sali gimnastycznej  odbywać się dyskoteki, to nie będzie miejsca, żadnej sali  na zorganizowanie zebrań wiejskich, imprez okolicznościowych itp.   
Dzierżawca tej sali na dyskoteki przeprowadzi tam sobie remont zmieniając wystrój sali i nic się tam za wyjątkiem tych dyskotek nie będzie działo.
Nawet Koło Gospodyń Wiejskich nie ma żadnego pomieszczenia / wcześniej wnoszono o takie pomieszczenie/.
Myśli, że młodzież na pewno będzie oburzona, że się zmieni im obiekt  dyskoteki, gdyż jest to jedyna dyskoteka w okolicy. Skoro dotychczasowy dzierżawca nie spełnia swoich warunków, to od niego powinno się wyciągać konsekwencje.

Radny Róg / nie zgadzał się z wypowiedzą sołtysa  / stwierdził, że dzierżawca dzierżawi I piętro budynku tj. salę dyskotekową, natomiast nikt nie opiekuje się pomieszczeniami znajdującymi się obok tej sali. Dlatego też tak to wygląda jak mówiła radna Cioch.

Radny Grzywiński przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rady była podjęta decyzja o sprzedaży budynku GOK, gdzie wielokrotnie ogłaszano przetarg na sprzedaż  Wówczas młodzież nie miałaby miejsca na dyskoteki / P.Baryła poinformowała, że społeczeństwo na zebraniu wiejskim wydało opinie negatywna co do sprzedaży tego obiektu. Ogłaszano przetargi wbrew woli mieszkańców/. Radny stwierdzi, ze obecnie jest konkretna propozycja na to, by ten obiekt nie niszczył się i jest proponowana sala dla młodzieży na dyskoteki. Zarówno dyskotekami jak i organizowaniem różnych spotkań, imprez mogłaby się zajmować Rada Sołecka.

Wójt P.M.Woś stwierdził, że jest zaskoczony postawą  Sołtysa St.Czarnowa, która zna najlepiej te obiekty. Obiekt GOK nie jest przeznaczony do sprzedaży i nie będzie on tylko dla  Urzędu Gminy.
Jeśli będą  tam warunki i miejsce / a myśli ze będą / na działalność np: KGW, to może to koło działać. Może już działać w pomieszczeniu, w którym miała działać świetlica socjoterapełtyczna. Jest to pomieszczenie wydzierżawione od Kurii biskupiej i można tam prowadzić działalność jaką chcemy.
W obiekcie GOK wszystko byłoby w jednym miejscu, łącznie z biblioteką.   Wójt przypomniał, że przez 15 lat w pomieszczeniu dla OSP leżały instrumenty muzyczne, które  niedawno zostały przekazane dla Zespołu Szkół w Kołbaczu oraz pozostałe  dla Zarządu Powiatowego OSP. 
Część tych instrumentów wcześniej było zakupione ze środków tego OSP.

Przewodniczący Rady P.Mendak zapoznał z propozycjami do programu inwestycyjnego w Gminie Stare Czarnowo w latach 2003 - 2006
/ radni otrzymali propozycje do programu – stanowi to załącznik nr 11 do protokołu/.
Mówi się tam m.in. 
- o wykonaniu I etapu prac projektowych związanych z modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji oraz oczyszczalnią ścieków Kołbacz – St.Czarnowo,   
- pozyskaniu terenów pod budowę obiektów sportowych / sala gimnastyczna boisko /, następnie wykonanie dokumentacji  i budowa sali gimnastycznej.
- modernizacji budynku Zespołu Szkół w Kolbaczu
- wykonaniu dokumentacji na adaptację budynku GOK na siedzibę Urzędu i Rady Gminy , następnie I i II etap modernizacji budynku i przeniesieniu tam siedziby Urzędu i Rady  Gminy.
- wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie nielegalnego wysypiska śmieci, prace związane z likwidacją tego oraz pozyskanie terenów.
- budowa magistrali wodociągowej  na potrzeby całej gminy.
- opracowanie dokumentacji a następnie realizacja prac związanych z   wykonaniem kanalizacji w m. Binowo, Kołowo, Dobropole, cz. m. Glinna
- remonty obiektów komunalnych, dróg, chodników, organizacja ścieżek   rowerowych itp.
Poszczególne proponowane zadania  będą analizowane etapami, w latach 2003 – 2006. Określone są przewidywane koszty.

Przewodniczący Rady stwierdził, że  wszelkie decyzje podejmowane przez Rady Gminy powinny być przemyślane, słuszne w rozumieniu i dbałości o wszystkich mieszkańców naszej gminy. Nie jest za tym, by stamtąd tą młodzież wyrzucać i nie proponować im w zamian niczego. Proponuje się tej młodzieży pomieszczenie  sali gimnastycznej. Uważał, że dzisiejsza pierwsza decyzja, którą Rada podejmie nie będzie ostatnia, finalizująca całe przedsięwzięcie.
Podobny dylemat był odnośnie działek wodociągowych, gdzie dyskutowano i i radni doszli do porozumienia. Obecnie jest kolejny, potrzebny temat do rozwiązania Nie można zmierzać do czegoś bez jakiś kosztów. Myśli, że ta decyzja na pewno  nie będzie nie popularna, jeśli będzie odpowiednio przedstawiona społeczeństwu  w terenie „ za i przeciw „ 

Radny Kałucki proponował, żeby odbyło się właśnie w budynku GOK zebranie wiejskie na ten temat By społeczeństwo zobaczyło., jak wygląda ten obiekt wewnątrz, w jakim jest stanie.
W dalszej dyskusji zapytał Skarbnika Gminy, jakie są możliwości uzyskania funduszy  pomocowych  spoza gminy na modernizację tego budynku.

Skarbnik Gminy P.Baran poinformowała, że można uzyskać z funduszy pomocowych środki w granicach 75 -80 % również na modernizację tego budynku. 

Kierownik Rewiru Dzielnicowego P.Łuszczewski poinformował, że w pewnym okresie młodzież otrzymała klucze na II piętro GOK pod zezwoleniem Urzędu Gminy. Odbywały się tam imprezy noworoczne, imieninowe  i inne Niejednokrotnie tam był, informował władze gminy co tam się dzieje, lecz nie było żadnej reakcji . Także nie ma co się dziwić  że tam tak wygląda.
Nikt tego nie sprawdzał, kontrował.  

W wyniku dyskusji Przewodniczący Rady zobowiązał radnych ze St.Czarnowa do zorganizowania zebrania wiejskiego celem poinformowania społeczeństwa o tej sprawie .

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski wyjaśnił, że proponowany projekt uchwały mówi o podjęciu działań dotyczących modernizacji i przebudowy obiektu. Chodzi o to, żeby zobowiązać Wójta do podjęcia działań w zakresie zabezpieczenia środków na projekt, który jest ważny 2 lata od chwili  wydania pozwolenia na budowę . W tym czasie będzie możliwość szukania środków na   adaptację tego budynku. Jeśli nie będzie projektu i pozwolenia na budowę nie ma mowy o rozmowie na temat jakichkolwiek środków z funduszy pomocowych. Uważał, że jeśli zostanie podjęta ta uchwała – wówczas Wójt zostanie zobowiązany wraz z pracownikami  funkcyjnym Urzędu  do działań w zakresie zdobycia środków  na tę inwestycję. Na razie tych pieniędzy nie ma, choć są przewidziane w programie inwestycyjnym w okresie trzech lat.
Zdaniem wiceprzewodniczącego jest potrzeba podjęcia tej uchwały.
Następnie poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie swoich stanowisk odnośnie przedstawionej przez Wójta koncepcji dot. modernizacji i przebudowy obiektu: remizy straży pożarnej z ośrodkiem kultury wiejskiej w St.Czarnowie na potrzeby administracji samorządowej.

Stanowiska komisji.

Wszystkie 4 stałe komisje Rady pozytywnie  zaakceptowały przedstawioną koncepcję modernizacji i przebudowy obiektu - w tym zastrzeżenie Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych, by zagwarantować młodzieży inne pomieszczenie.

W związku z brakiem dalszych dyskusji w tym temacie Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie podjęcia działań dotyczących modernizacji i przebudowy obiektu i uchwała została przegłosowana :

 • za podjęciem  tej uchwały głosowało 13 radnych.
 • przeciw głosował 1 radny
 • wstrzymał się od głosowania 1 radny.

Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr X/67/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 7.07.2003r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr12 do protokołu.

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Stare Czarnowo .

Powyższy projekt uchwały  omówił Wójt Gminy P.Marek Woś.
Poinformował, że przy opracowywaniu zarówno strategii jak i profilu  uczestniczyli wszyscy radni /z małymi wyjątkami /. Odbyło się kilka spotkań w tym zakresie. Wszystkie uwagi zostały naniesione. Prace w zespołach  odbywały się od miesiąca maju br. Miało to na celu stworzenie dokumentu, który będzie jakby drogowskazem  dla pracy Rady  i  rozwoju gminy. Szczególnie na rozwoju turystyki, która ma poprawić warunki bytowe  mieszkańców. Chodzi tutaj o uzbrajanie terenu, budowę wodociągów i kanalizacji  itp.  

Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski stwierdził, iż w profilu / załącznik do strategii gminy/ nie jest ujęta Spółdzielnia Mieszkaniowa Płonia w Kołbaczu ul. Szarych Mnichów 7 w pkt. 16  „Lokalny potencjał instytucjonalny ”.Tego również zabrakło w biuletynie przygotowywanym przez Dziennik  Zachodniopomorski /Wójt P.M.Woś  przeprosił radnego, Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej za przeoczenie i zostanie to wprowadzone jako  nr 2 / po Urzędzie Gminy/.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w tym temacie Wiceprzewodniczący Rady P.Piechowski odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Stare Czarnowo  i uchwała została przegłosowana:
za podjęciem  tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr X/68/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 7.07.2003r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr13 do protokołu.

Ad. 13 Informacja z działalności Gminnej Biblioteki  w St.Czarnowie i Filii  w Kołbaczu za I półrocze 2003r.

Informacje z działalności bibliotek za I półrocze br. przedstawiły:
- P.Sarna Bożena -  z działalności biblioteki gminnej w St.Czarnowie.
- P.Smykla Danuta – z działalności  biblioteki / filii / w Kołbaczu.  m.in.

- w bibliotece gminnej w St. Czarnowie stan księgozbioru na dzień 16.06.03r. wynosi 12.892 vol. W I półroczu br. przybyło  86 książek na kwotę 1.241,83 zł.
jest 269 czytelników: tym  208 dzieci i młodzieży.
Ogółem wypożyczono 2.715 książek i czasopism. Czytelnię odwiedziło 924 osoby, którym udostępniono 982 książki i 90 czasopism. Udzielono ogółem 689: w tym 152 biograficznych
Biblioteka prenumeruje „ Głos szczeciński”
Formy pracy z czytelnikami: pomoc uczniom w odrabianiu lekcji, wystawy nowości, głośne czytanie wierszy, bajek, organizowanie konkursu plastycznego pn. „nasze ulubione bajki” sporządzanie gazetek tematycznych, przedstawienie regulamin konkursu pn.” ja i mój świat”
Oglądane są audycje w telewizji przez dzieci oraz filmy wideo. 
Chciałaby zaprenumerować dla dzieci  „świerszczyk” a dla młodzieży „ cogito”
Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
- w bibliotece / filii/ w Kołbaczu  stan księgozbioru na dzień 16.06.03r.
wynosi 9.946 vol. W I półroczu zakupiono 135 książek na kwotę 1.414,54zł. Księgozbiór wzbogacił się również o  dary od czytelników – 23 książki na kwotę 129,50 zł. Zostały one oprawione w folię i opisane. Zarejestrowano ogółem 429 czytelników, natomiast wypożyczono 3.859 książek i czasopism. Czytelnię odwiedziło 2.051 osób, natomiast udostępniono 2.369 vol.
Udzielono 1.231 informacji:  w tym 65 biograficznych.
W okresie I półrocza br. odwiedziło bibliotekę 7 wycieczek : w 7 zagranicznych.
Z prenumeraty biblioteka otrzymuje „gazetę wyborczą” z której często korzystają czytelnicy - uczniowie , studenci.
Formy pracy z czytelnikami: wykonano 3 gazetki /o tematyce  –  rok Gałczyńkiego, spotkanie z poezję K.I.Gałczyńskiego, Unia europejska/, wystawkę / pn. nasza bajeczka i jak szanujemy książki /, omawiano regulamin konkursu /pt. ja i mój świat/, udzielana jest pomoc dla dzieci przy odrabianiu prac domowych, czytane są bajeczki, wiersze, oglądane są wydawnictwa albumowe. Dzieci chętnie oglądają audycje telewizyjne.
Chciałaby zaprenumerować „ świat nauki” „wiedza i życie”  , dla dzieci „ świerszczyk”. Jest potrzebna tablica na wykonywanie gazetek. Posiada plakat informacyjny pt. „Cystersi na Pomorzy”, który należałoby oszklić bądź zafoliować. Chciałaby zakupić trzy regały do biblioteki
Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Dyskusja.

Radna Coch stwierdziła, że wynika z tych informacji to co było, natomiast nic nie mówi się o przyszłości. Jak Panie bibliotekarki widzą to w działalności swoich bibliotek. Uważała, że w budżecie jest zatwierdzona znaczna kwota na zakup książek w bibliotekach / z porównaniem z ubiegłymi latami/ i na pewno Panie są z tego zadowolone.
Radna proponowała, żeby zaprenumerować  wnioskowane czasopisma,  pomyśleć o utworzeniu tam  stanowisk komputerowych z dostępem  do internetu dla młodzieży. Jest dużo młodzieży, która nie ma możliwości korzystania z komputera a jest im to niezbędne. Również zakupić książki na CD znanych autorów dla  dzieci i młodzieży mających kłopoty z czytaniem / jak: osoby niepełnosprawne, mające wady itp./.  
Wnioskowała, żeby Panie bibliotekarki śmiało występowały z wnioskami do Rady o potrzeby do swoich bibliotek.

P.Smykla poinformowała, że rzeczywiście w poprzednich latach praktycznie nie miały pieniędzy na zakup książek / były to kwoty minimalne/.
Ich prośby nie były uwzględniane, gdyż ciągle nie było tych pieniędzy.
Obecnie są bardzo zszokowane tak dużą kwotą 6.000zł na zakup książek w obu bibliotekach.  

Wójt P.M.Woś stwierdził, że Panie bibliotekarki nie boją się składać wniosków, składają je. Nawet zdarzyło się, że wniosek został poparty podpisami dziećmi  „przed komunijnymi” i wówczas bardzo się tym zdenerwował. 
Poinformował, że w ciągu krótkiego czasu dotarły do bibliotek telewizory  wideo. Czasopisma były obecnie zaprenumerowane. Myśli, że takie stanowiska komputerowe się w tych bibliotekach utworzy, nawet po jednym będzie za mało. Zależy wszystko jaki będzie tego koszt. Jednak jeszcze nie teraz, gdyż  dostęp, który teraz jest to za drogo będzie gminę kosztować/ bo dodatkowe 1000zl./. Perspektywa dla obu bibliotek jest dobra. Lokalizacja w Kołbaczu jest dobra, natomiast biblioteka w St.Czarnowie w przypadku przeniesienia siedziby Urzędu Gminy do innego obiektu będzie również w tym budynku.

Przewodniczący Rady P.Mendakstwierdził, że ogółem obie  biblioteki odwiedziło ok.3.000 osób.- czyli te pieniądze  nie zostaną zmarnowane.
Poprosił Panie bibliotekarki, żeby na następną sesję / pod koniec sierpnia/ przygotowały listę swoich pomysłów. Na pewno Rada pomoże to zrealizować. 

Ad. 14. Informacja o stanie bezpieczeństwa , ładu i porządku publicznego na terenie gminy za I półrocze 2003r.

Powyższą informację  przedstawił Kierownik Rewiru Dzielnicowego w Starym Czarnowie P.M.Łuszczewski
Szczegółową informację radni otrzymali na piśmie , która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
m.in. poinformował, że teren działania Rewiru Dzielnicowego w St.Czarnowie jest podzielony na dwa sektory tj.

- sektor Nr I obsługiwany jest przez  sierżanta szt. Jana Szczypiora, który swoim działaniem obejmuje miejscowości:  Kołbacz, Dębina, Żelewo, Komorówko, Nieznań – zamieszkuje  tutaj ok. 2100 mieszkańców. 

- sektor Nr II obsługiwany jestsierżanta Piotra Bryczkowskiego, który swoim działaniem obejmuje miejscowości: Stare Czarnowo, Glinna, Kartno, Żelisławiec, Binowo, Kołowo, Kołówko oraz Gliniec – zamieszkuje ok. 1800 mieszkańców.

Granicą między tymi sektorami jest droga krajowa nr 3, która wchodzi w skład sektora nr II
W okresie I  półrocza nie posiadano pełnej obsady etatowej. Były 4 osoby, obecnie są 3 osoby. Prawdopodobnie od 1.09.br. dojdzie jeszcze jedna osoba do pracy. Dlatego też nie należy się dziwić, że  na komisariacie policji nie ma nikogo, gdy ktoś dzwoni. Nie jest on czynny całą dobę, lecz w różnych godzinach – zarówno nocnych jak i w dzień. Zagrożenia: 
Tutaj sytuacja się trochę zmieniła w stosunku do lat ubiegłych. Wcześniej było więcej wypadków, kradzieży z włamaniami szczególnie do sklepów itp.
Duże zaangażowanie w pracy dzielnicowych doprowadziło do poprawy zabezpieczenia obiektów handlowych i właściwego dozoru obiektów chronionych, czego efektem była zmniejszona ilość włamań /zamontowano tam alarmy/. Zwiększyła się natomiast ilość wykroczeń pod wpływem alkoholu. Chodzi tutaj szczególnie o  kierowanie pojazdami przez osoby nietrzeźwe. Wszczęto 33 dochodzenia, które dotyczyły przestępstw przeciwko mieniu, kierujących w stanie nietrzeźwym. Jest  to porównywalne z rokiem ubiegłym.
Kolizji drogowych zanotowano 16 , choć podejrzewa, że było ich więcej. Drugie tyle nie było zgłaszane  policji. Funkcjonariusze nałożyli 29  mandatów na łączną kwotę 6.600zł. Jest tutaj podobna sytuacja co w ubiegłym roku. Duża liczba wykroczeń drobnych została zakończona przez pouczenie ich sprawcy.  Są zakłócenia porządku publicznego przez osoby naruszające zasady ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Problemem jest występowanie małej ilości tzw. ”ogródków” przy obiektach handlowych umożliwiających spożywanie tam alkoholu. Sprzyja to gromadzeniu się tych osób w obrębach wejść do sklepów, jak też w samych sklepach. Starają się tych osób nie karać drastycznie, rozmawiać z  nimi. By we własnym zakresie te sprawy regulować. Przy niektórych sklepach w Kołbaczu nadal nie ma porządku. Ludzie narzekają na to, często nie można tam spokojnie przejść.  Niejednokrotnie  już  były osoby tam karane, prowadzono rozmowy i sytuacja się nie zmieniła. To samo dot. sklepu /baru/ w St.Czarnowie. Też są skargi. Przeprowadzono ogółem 40 interwencji, gdzie w 2 przypadkach dokonano zatrzymania nietrzeźwych sprawców i osadzono w MIW w Szczecinie do wytrzeźwienia. Zatrzymano 7 nieletnich przebywających na ucieczkach z Domu Dziecka w Binowie. Mają duże problemu z tymi dziećmi, które umieszczane są tam nie tylko z rodzin patologicznych, rodzin niepełnych, lecz są tam  dzieci po wyrokach mające przeszłość kryminalną / złodzieje, prostytucja itp./. Ogółem zatrzymano 19  osób zarówno jako sprawców przestępstw jak też poszukiwanych przez różne organa. W ramach tych czynności  jak również na polecenia właściwych organów wykonano 21 konwi z zatrzymanymi w toku, których przejechano samochodem służbowym 710 km i poświęcono 60 godzin służby.
Wykonują miesięczne  ok. 2300 – 2500 km samochodem. Jest to o wiele więcej niż w latach poprzednich / było ok.1100 km/. Na same dojazdy do Gryfina  dużo kilometrów się zużywa.
P.Łuszczewski uważał, że  w stosunku do mieszkańców funkcjonariusze  zachowują się taktownie. Współpraca z mieszkańcami układa się dobrze.
Starają się mieszkańcom pomagać, doradzają, rozmawiają z nimi.   Utrzymywany jest ścisły kontakt i współpraca z dyrektorami szkół, nauczycielami, przeprowadzane są spotkania z młodzieżą. Również współpraca z samorządem lokalnym układa się prawidłowo.
Urząd Gminy nieodpłatnie przekazał na rzecz Rewiru Dzielnicowego w St.Czarnowie środki biurowe na łączną kwotę 700 zł. i jest udzielana dalsza  pomoc również pomoc od osób prywatnych.  
W dyskusji radnych interesowały sprawy dot. narkomani na terenie gminy / radny Kotylak /, czy  telefon Komendanta R.Dz. jest podłączony z policją, gdy na komisariacie nikogo nie ma / radny Zacharski/, sprawa przestępczości w porównaniu z  innymi gminami w powiecie  itp./ radny Chudak/, czy są przepisy zezwalające na założenie muld na drodze innej niż wewnętrzna Dot. to drogi do Żelewa / zapytał Przewodniczący Rady P.Mendak /. 

W odpowiedzi P.Łuszczewski  stwierdził, że nieoficjalnie wiedzą o narkomani na terenie gminy. Dyrektorzy szkół , nauczyciele twierdzą, że w szkole tej narkomani nie ma. Muszą być tutaj działania długofalowe, żeby to sprawdzić.
Najlepiej byłoby, gdyby  się tym problemem zajął ktoś obcy , nie działający na tym terenie.
Jeśli chodzi o sprawę kontaktu z policją / w razie nieobecności funkcjonariuszy w tutejszym rewirze/ najlepiej zadzwonić na nr 997 do Gryfina. Tam dyżurny posiada wykaz telefonów i jeśli będzie uważał za stosowne ich powiadomić, to znajdą ich. On natomiast posiada telefon komórkowy, lecz nie jest on dostępny dla innych osób.  Wyjaśnił, że dzielnicowy powinien 60% swojej pracy  spędzać w terenie a nie siedzieć w biurze. Jest to nie realne w tutejszych warunkach, gdyż są oni równocześnie dzielnicowymi, kryminalistą, dochodzeniowcami,  operacyjnym, sekretarką itp. Jest bardzo dużo pracy tzw. papierowej, czy to po jakiejś kolizji czy innym wykroczeniu. 
Nie prowadzi się statystyki w zakresie przestępczości w innych gminach na terenie powiatu czy województwa, nie posiadają takiej informacji.
Wszystkie informacje z poszczególnych komisariatów są przekazywane do Powiatu w Gryfinie.i oni podają to globalnie. Uważał, że ogółem na terenie tutejszej gminy nie jest źle.
Jeśli chodzi o  drogę do Żelewa – to jest to droga powiatowa. Myśli, że na tę drogę można założyć muldy.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższym temacie Przewodniczący Rady  podziękował Kierownikowi R.Dz. za przedstawienie informacji przypominając, że w m-cu grudniu br. będzie prosił o informację roczną w tym zakresie. Przystąpił do realizacji dalszego punku porządku.

Ad. 15 Zapytania sołtysów. 

Sołtys Sołectwa Stare Czarnowo P.Baryła  wnioskowała o:
- położenie progów zwalniających / muld / na ul. Słonecznej w St.Czarnowie.
W uzasadnieniu podała, iż jeżdżą tam bardzo szybko samochody i kamienie odbijają się albo w okno budynku bądź w osoby tam przechodzące.
Jest to bardzo niebezpieczne.
- remont cmentarza od strony Pyrzyc.
/ radny Zacharski poinformował, że komisja Rolna  dokonała przeglądu i sprawę cmentarza przedstawiła w protokole/.
- zapytała czy byłaby możliwość przejęcia sali przez Radę Sołecką wspólnie z KGW. 

Sołtys Żelisławca P.Karbowska wnosiła o:
- zamontowanie tablicy ogłoszeń.
Nie  ma gdzie wieszać pism, ogłoszeń.
ustawienie  pojemnika na plastyki.
- zamontowanie 3 lamp oświetleniowych.

Sołtys Sołectwa Kołbacz P.Kowalczyk wnosił o:
- usunięcie drzewa przy ul. Cystersów 4 / chodzi o pomoc w tej sprawie/.
- zmianę lokalizacji pojemnika na odpady /przestawić go na środek Kołbacza/.
- uwzględnienie jego kilku propozycji do statutu sołectw podczas zmiany statutów
- podjęcie działań odnośnie powstałego zagrożenia na drodze w Kołbaczu w związku z remontem chodnika. Wykorzystać osoby zatrudnione  z PUP.
- uważał, że wystarczyłoby , żeby autobus czerwony kursował z Kołbacza do  „ Slonecznego”. 

Sołtys Sołectwa Nieznań P.Stramski 
- podziękował Wójtowi za zamontowanie lamp oświetleniowych,
- wnosił o wiatę dla dzieci oczekujących na autobus szkolny.

Sołtys Sołectwa Żelewo P.Hoduń  wnosiła o:
- pojemniki na odpady .
- podziękowała na udostępnienie autobusu na pogrzeb w imieniu rodziny zmarłego.

Sołtys sołectwa Dobropole P.Myszkowka  wnosiła o informację odnośnie:
- remontu drogi w kierunku P.Grzelaka i Burakowskich,
- drogi do Dobropola. Kiedy będzie ona zakończona.

Sołtys Sołectwa Kartno P.Golec wnosił o informację odnośnie :
- określenia terminy  remontu świetlicy / dach/,
- mur przy kościele.

Ad. 16 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.

Na zgłaszane interpelacje, odpowiedzi i zapytania radnych i sołtysów odpowiadał Wójt i tak:
- naprawa studzienki  burzowej, upomnienia dot. zaległych podatków / zgłaszał  radny Kałucki/
Wójt poinformował, ze ta studzienka jest już zgłoszona do zarządu dróg wojewódzkich  i ma  informację, ze już będą ją robić. W dniu dzisiejszym ponownie rozmawiał w tej sprawie i wkrótce będzie miał konkretną odpowiedź.
Również będzie miał informacje odnośnie czyszczenia krawężników.
Jeśli chodzi o naliczane kosztów upomnienia za zaległe podatki, to regulują to przepisy. Wynika to z rozporządzenia Min. Fin. z dnia 27.11.2001 w sprawie wysokości kosztów upomnienia ...”  Także  koszt upomnienia wynosi 4 – krotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska przesyłki polecone.   
- sprawa zwiększenia wydatków na  sport, diety dla piłkarzy, progi zwalniające / zgłaszał radny Róg/
Są porządkowane sprawy organizacyjne w rejestrze sądowym itp./ klub piłkarski nie został zarejestrowany/. Widzi, że sport się rozwija na coraz wyższy szczebel/ klasa okręgowa/ i na pewno będzie to więcej kosztowało.
Jednak Wójt uważał, że gmina nie może tylko przeznaczać środków na sport.
Tyle , ile będzie  można w racjonalnych ramach  będziemy finansować.
Co do diet, powinno wynikać to z jakiegoś stosunku pracy.
Sprawdzi , czy będzie to zgodne z przepisami.   
Wójt uważał, że progi zwalniające są potrzebne na ulicy Bogusława.
Spróbuje w tym kierunku podjąć działania.
-sprawa kursowania czerwonego autobusu do Kołbacza / zgłaszał radny Kotylak /. 
Wójt uważał , że powinno tutaj być hasło „ komunikacja”, gdyż czerwony autobus to przedsiębiorstwo prywatne. Mamy dobry układ z Prezydentem, który działał w zarządzie komunikacji miejskiej i w tej chwili czeka na odpowiedź.
Musi się to opłacać im. Podobna była  sytuacja z autobusem / o godz.12.15/, ma on ponownie kursować. Musiał w tej sprawie podjąć wiele działań, żeby go przywrócili. Pasażerowie będą sami sobie winni, jeśli go znów zabiorą. 
- wniosek na remont kościoła, remont świetlicy / zgłaszał radny Gorczyca/
Wniosek  w sprawie remontu kościoła w Żelewie nie został jeszcze złożony.
Pieniądze , które są  będą mogły być uruchomione od stycznia 2004r.
Wójt przyrzekł, że zrobi wszystko, żeby ten wniosek był złożony.
Jeśli chodzi o świetlicę / naprawa dachu /, to w najbliższym czasie będzie ona  remontowana. Ma nadzieję, że do następnej sesji. Zdaniem Wójta będzie to niewielki koszt.
-progi zwalniające na ul. Słonecznej, cmentarz / zgłaszała sołtys P.Baryła/
Wójt uważał , ze same dziury już są zwalniające. Jechał tą drogą i nie widzi tam żadnego problemu.
Radny Róg uważał, że jeśli nie ma  tam nawierzchni , to nie mogą być założone progi zwalniające / Zdaniem P.Baryły jest tam duży problem, nawet w tej sprawie wystosowano pismo do policji. Jeździ tam dużo samochodów do zakładu, jak również wieczorami kierowcy, którzy są pod wpływem alkoholu. 
Nie może otworzyć w dzień okna, tylko po godz. 20.00.
Jeśli nie można tych progów na tej drodze założyć, to może  zasypać ją piaskiem, bądź innym materiałem, żeby te kamienie nie odpryskiwały.
W dalszej wypowiedzi Wójt poruszył sprawę cmentarza. Została zrobiona brama wejściowa / brakuje jeszcze pewnych ozdóbek/. Natomiast  remont muru wymaga większych nakładów i dlatego nie jest robiony. Jest on zaplanowany na termin późniejszy.
sprawa tablicy ogłoszeniowej, pojemniki na  plastyki, lampy oświetleniowe / zgłaszała sołtys P.Karbowska/.
Wójt stwierdził, że tablica jest do załatwienia.
Natomiast lampy oświetleniowe powinny być już załatwione. Miało to nastąpić równocześnie, gdy montowano je w Nieznaniu, Kołbaczu.i Glinnej .   
Jeśli chodzi o pojemniki na  selektywną zbiórkę , jest podpisana umowa z Retmanem i będą te pojemniki w każdej miejscowości.
- usunięcie drzewa, pojemniki, propozycje do statutu sołectw, wykorzystanie osób z PUP, autobus czerwony / zgłaszał sołtys Kowalczyk/.
Wójt poinformował, że w sprawie usunięcia drzewa należy  zwrócić się do właściciela terenu.
Dalej stwierdził, że gmina nie jest od tego, żeby sprzątać na nie swoim terenie.
Sprawę autobusu czerwonego już wyjaśniał wcześniej. 

Przewodniczący Rady zaprosił sołtysa do udziału w posiedzeniu komisji dot. zmian w statutach sołectwa, by przedstawił swoje propozycje. Wiceprzewodniczący  Rady poinformował, że  posiedzenie komisji ds. zmiany statutów sołectw odbędzie się w dniu 21.07.03r. godz. 9.00 w sali Urzędu Gminy/.
-pojemniki na odpady / zgłaszała sołtys Hoduń/
Wójt wyjaśnił już wcześniej, ze takie pojemniki będą ustawione we wszystkich miejscowościach, również w Żelewie.
- sprawa drogi do P.Grzelaka, do Dobropola / zgłaszała sołtys Myszkowska/
Droga do Kołowa jest  w trakcie projektowania.

Przewodniczący Rady w uzupełnieniu wypowiedzi Wójta poinformował, że została podjęta uchwała przez  Radę Powiatu o remoncie drogi St.Czarnowo –Dobropole – Kołowo   koszt 4.000.000 zł
 - remont świetlicy, mur / zgłaszał sołtys Golec/.
Wójt uważał, że  problem świetlicy w Kartnie wkrótce  zostanie załatwiony.
Jeśli chodzi o mur – to czeka na decyzję dendrologa.

Ad.17 Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady P.Mendak zapoznał z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie w sprawie przyznania dodatkowych środków  na zasiłki i pomoc w naturze - na realizację wypłat zasiłków celowych w wysokości 34.000 zł. W uzasadnieniu podaje, iż  w sprawie  udzielenia pomocy  wpłynęło 60 wniosków.
Wniosek stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Zostanie on przeanalizowany na posiedzeniu komisji budżetowej.

Radna Cioch wnioskowała, żeby klub sportowy przedstawił szczegółowo  zapotrzebowanie do końca roku 2003  z ” przysłowiową chusteczką „   
Jeśli nie będzie takiego zapotrzebowania, to na pewno komisja budżetu nie przeanalizuje zgłoszonego wniosku.
Ma doświadczenie z I kwartału br. gdzie były duże problemy i dlatego każdy kto będzie zwracał się o zmianę w budżecie będzie musiał przedłożyć szczegółowe zapotrzebowanie.

Radny Róg uważał, że nie da się z ” przysłowiową chusteczką „ przedstawić takie zapotrzebowanie. Ewentualnie zarysowo . Postara się to zrobić.

Wójt P.Woś poinformował, że I kwartał był na tyle nieszczęśliwy, ze wychodziły różne „ chochliki itp. które stawiały nas przed faktem dokonanym.
Faktura była wystawiona i należało ją uregulować. Jest  jeszcze faktura za zakup sprzętu sportowego dla klubu. Pieniądze na ten sprzęt ta osoba  otrzymała od sponsora a teraz żąda od gminy ponownie pieniędzy.
Jest tam nawet dekretacja od poprzedniego Wójta do wypłaty pieniędzy, lecz on tych pieniędzy mu nie wypłaci.
Również za żółtą kartkę nie będzie  gmina płaciła. Mają to już powiedziane.

Z-ca Wójta P.Piskorz  poinformował, że do dnia 31.07.2003r. zgodnie z ustawą o ustroju sądu poszczególne jednostki, organizacje i grupy społeczeństwa mogą składać zgłoszenia  na kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Zgłoszenia kierować do Rady Gminy, która będzie  wybierała tych ławników w m-cu październiku br. Wcześnie należy powołać  zespół opiniodawczy , który przeanalizuje tych kandydatów i da o nich opinię..

Radny Róg  wnioskował, żeby Komisja Rewizyjna sprawdziła wydatki na sport za okres I półrocza / Radna Cioch proponowała, żeby w tym temacie zwrócić się do P.Skarbnik/.
Radny  wnosił również o wysypanie  ok. 3 taczek żużlu w Dobropolu i Nieznaniu, żeby bezpiecznie mógł dojechać z dziećmi. Było to wcześniej zgłaszane, lecz sami nic nie zrobili./ radny Mielnicki stwierdził, że w Dobropolu jest zrobione/. 

Wójt poinformował, że każdy radny otrzymał propozycje do programu inwestycji na lata 2003 - 2006r. Jest to optymistyczna wersja, lecz myśli , że jest do wykonania. Chodzi o to, żeby konsekwentnie umieć korzystać z możliwości takich jak: inwestowanie  pieniędzy otrzymanych z ZWiK, z funduszy pomocowych , niekiedy będzie trzeba korzystać z kredytu. 
Są  fundusze, gdzie dotacja jest 100%, lecz gmina musi najpierw zainwestować, wykonać  prace i dopiero otrzyma zwrot.

Przewodniczący Rady poinf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-03-2004 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2004 09:07