ZARZĄDZENIE NR II/55/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR II/55/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 listopada 2007 r.


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 9.000 zł

Dział 852

POMOC SPOŁECZNA

9.000 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.000 zł
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.000 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.000 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 7.000 zł

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 125.986 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

125.986 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 118.000 zł
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 118.000 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.880 zł
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.880 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.106 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6.106 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 9.000 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

9.000 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.000 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne 2.000 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.000 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 3.500 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 125.986 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

125.986 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 118.000 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne 118.000 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.880 zł
  § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.880 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.106 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne 6.106 zł

§ 5. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-12-2007 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 03-01-2008 12:00