ZARZĄDZENIE Nr II/60/07 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2007 roku.

ZARZĄDZENIE  Nr II/60/07
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 grudnia  2007


w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2007 roku.

Na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku / Dz. U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984/ zarządzam co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  86.000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 86.000 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 86.000 zł
  § 4810 Rezerwy 86.000 zł

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  86.000 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7.000 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 7.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 7.000 zł
 
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 31.000 zł
Rozdział 75022 Rady gmin 1.000 zł
  § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 30.000 zł
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.000 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24.000 zł
 
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 200 zł
Rozdział 75414 Obrona cywilna 200 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 zł
 
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1.000 zł
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1.000 zł
  § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 zł
 
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22.300 zł
Rozdział 80104 Przedszkola 17.300 zł
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.300 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 5.000 zł
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000 zł
 
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 1.400 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.400 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.300 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 100 zł
 
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.100 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.100 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 2.100 zł
 
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 21.000 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 21.000 zł
  § 4270 Zakup usług remontowych 21.000 zł

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-01-2008 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 26-03-2008 12:03