UCHWAŁA NR XV/112/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.

UCHWAŁA  NR  XV/112/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 marca 2008 r.
 

w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się dochody budżetu gminy  o kwotę – 20.199 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 72 zł
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 72 zł
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 72 zł
 
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20.127 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20.127 zł
  § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20.127 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 20.199 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 72 zł
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 72 zł
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 72 zł
 
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20.127 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 15.000 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł
Rozdział 80104 Przedszkole 2.000 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 3.127 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.127 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E

Pismem Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 r. Minister Finansów przekazał ostateczne kwoty planowanej rocznej subwencji ogólnej na rok 2008. Gminie Stare Czarnowo zmniejszona została planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej o 20.127 zł.
W związku z tym zmniejszone zostały planowane kwoty wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Propozycje zmian w poszczególnych rozdziałach przekazane zostały przez Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu.
Decyzją nr 56/2008 dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 lutego 2008 zmniejszona została Gminie Stare Czarnowo dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem stałego rejestru wyborców o kwotę 72 zł. Zmniejszono w związku z tym planowane wydatki w dziale 751, rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-04-2008 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-04-2008 12:02