UCHWAŁA NR XVIII/142/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla ustalenia tabeli wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie

UCHWAŁA NR XVIII/142/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10  lipca  2008 r.
 

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla ustalenia tabeli wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020; z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218), § 2 pkt 2, § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dla potrzeb sporządzenia tabeli wynagrodzeń pracowników  samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

  • wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w kwocie 700,00 zł
  • wartość jednego punktu w kwocie 9,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/162/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla ustalenia  tabeli wynagrodzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do Uchwały Nr XVIII/142/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 lipca 2008 r.

TABELA

 MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Lp. Kategoria zaszeregowania          Liczba punktów Kwota wynagrodzenia zasadniczego
1. I najniższe wynagrodzenie zasadnicze
- 20

700-880

2. II 21 - 35 889-1015
3. III 36 – 50    1024-1150
4. IV 51 – 65 1159-1285
5. V 66 – 80 1294-1420
6. VI 81 – 95 1429-1555
7. VII 96 – 110 1564-1690
8. VIII 111 – 125 1699-1825
9. IX 126 – 140 1834-1960
10. X 141 – 160 1969-2140
11. XI 161 – 180 2149-2320
12. XII 181 – 200 2329-2500
13. XIII 201 – 220 2509-2680
14. XIV 221 – 240 2689-2860
15. XV 241 – 260 2869-3040
16. XVI 261 – 280 3049-3220
17. XVII 281 – 300 3229-3400
18. XVIII 301 – 320 3409-3580
19. XIX 321 – 340 3589-3760
20. XX 341 – 365 3769-3985
21. XXI 366 – 390 3994-4210

 

U Z A S A D N I  E N I E
do Uchwały Nr XVIII/142/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 lipca 2008 r.

Podjęcie powyższej uchwały wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Na mocy § 3 ust. 3 powyższego przepisu miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii (według poniższej tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia) wartość jednego punktu w złotych, mianowicie:

Kategoria zaszeregowania Liczba punktów
I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

IX

X

XII

XII

XII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze – 20

21 – 35

36 – 50   

51 – 65

66 – 80

81 – 95

96 – 110

111 – 125

126 – 140

141 – 160

161 – 180

181 – 200

201 – 220

221 – 240

241 – 260

261 – 280

281 – 300

301 – 320

321 – 340

341 – 365

366 – 390

W myśl § 2 pkt 2 przez zasadnicze najniższe wynagrodzenie zasadnicze należy rozumieć najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone przez Radę Gminy w I kategorii zaszeregowania.
Zgodnie z § 3 ust. 4 wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Gminy, stosownie do swoich możliwości finansowych.
Na tej podstawie pracodawca sporządza tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (załącznik do uchwały).
Dotychczasowa uchwała Nr XXI/162/04 na mocy, której ustalono najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu staje się bezprzedmiotowa, ponieważ nie daje pracodawcy pełnych możliwych zmian wynagrodzenia zarówno w stosunku do obecnie zatrudnionych pracowników socjalnych jak i ustalenia wynagrodzeń na określonym poziomie tzn. adekwatnych do stawianych wymagań kwalifikacyjnych i jakości wykonywania przypisanych zadań.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-07-2008 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2008 09:56