UCHWAŁA NR XVIII/143/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie do realizacji projektu systemowego ?Równe szanse? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UCHWAŁA NR XVIII/143/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 lipca 2008 r.


w sprawie przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie do realizacji projektu systemowego „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją Nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku Komisji Europejskiej Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie przystąpił z dniem 01.03.2008 r. do realizacji do realizacji projektu systemowego „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

§ 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie przeznacza na  realizację programu realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 w 2008 roku środki finansowe jako wkład własny w wysokości 6.034,00 zł ( słownie: sześć tysięcy trzydzieści cztery złote). Dofinansowanie projektu wynosi 54.302,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dwa złote). Łączny budżet wniosku dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie wynosi 60.336,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy  Społecznej w Starym Czarnowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą  od 1 marca 2008 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XVIII/143/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 lipca 2008 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie przystąpił z dniem 01.03.2008 r. do projektu systemowego „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego oraz z budżetu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia rodzin i osób niepełnosprawnych poprzez rozwój aktywności własnej oraz zapobieganie marginalizacji życia społecznego i zawodowego.
W Gminie Stare Czarnowo projekt dotyczy 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym związanym z niepełnosprawnością, długotrwale korzystających z pomocy społecznej oraz sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Rodziny przystępujące do projektu będą zobowiązane do podpisania kontraktów socjalnych, który będzie obligował ich do uczestnictwa w treningach i terapii psychologicznej i pedagogicznej. Ponadto zostaną zrealizowane warsztaty z rehabilitantem. Przeprowadzone zostaną również kursy: kurs przyuczenia do pracy w charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej, kurs krawiectwa oraz kurs kucharza. Każdy uczestnik zostanie objęty przez Ośrodek wsparciem finansowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-07-2008 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2008 09:57