Protokół Nr XXV/05 z XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 6 czerwca 2005 r.

Protokół Nr XXV/ 05


Protokół Nr XXV/ 05
z XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 6 czerwca 2005 r. w sali Urzędu Gminy
w godz. od 1200 - 1530

Przed rozpoczęciem obrad sesji Ks. dziekan Andrzej Sowa Proboszcz Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Kołbaczu podziękował Wójtowi, lokalnym władzom samorządowym za załatwienie dwóch spraw a mianowicie:

 •  uzyskanie dofinansowania z ministerstwa na remont zabytkowego kościoła w Żelewie. Przyznano około 70% środków wnioskowanych. Jest to bardzo ważna sprawa, gdzie wspólnymi siłami udało się dotrzeć do odpowiednich władz po te środki. Kościół w Żelewie jest z XVII wieku, drewniany z pełnym wyposażeniem, tzw. resztówki na Pomorzu w Polsce. Ma szanse być wyremontowany nie tylko na zewnątrz a także we wewnątrz /jak ołtarz.
 • druga sprawa to ogólnopolskie forum gmin cysterskich oraz właścicieli obiektów cysterskich i pocysterskich, którzy mają obiekty na tzw. szlaku cystersko - europejskim. Takie forum odbyło się w dniach 2 -5.06.05 r. w Bierzwniku / w tym przyjazd do Kołbacza/. W Kołbaczu brało udział około 100 osób, niemal z całej Polski, w tym również przedstawiciele z zagranicy. Było to wydarzenie bardzo ważne, dużej skali. Kościół w Kołbaczu obok katedry w Kamieniu jest najcenniejszym zabytkiem historycznym na całym Pomorzu naszego województwa. Jest on najstarszym kościołem ceglanym z XIII wieku. Ks. Sowa uważał, że o tym zapominają niektórzy wyżsi urzędnicy i nasze wnioski są odrzucane na dofinansowanie tego kościoła. Forum odbywało się nie tylko w Polsce, lecz także za granicą i tam właśnie pokazują nam, że mamy duży potencjał. Na bazie tego można zrobić w niektórych cywilizowanych miejscach taką infrastrukturę poprzez obudowę różnymi atrakcjami turystycznymi co może przyjąć temu regionowi to, co zostało po cystersach. Jest tutaj jednak kwestia czasu, byśmy do tego dorośli. Można bardzo dużo środków otrzymać wówczas na taki obiekt. Chodzi szczególnie o to, żebyśmy mieli świadomość, ze mamy coś cennego na terenie gminy. Nie ma podręcznika i historii, gdzie - mówi się o średniowieczu i nie wspomina o Kołbaczu.  Forum w Kołbaczu odbyło się godnie, przyjęto wszystkich gościnnie, także na pewno to wszystko zaowocuje w przyszłości. Ks. Sowa podziękował ponownie Wójtowi za bezpośrednie zaangażowanie się w organizację forum.

Wójt Gminy M.Woś / w uzupełnieniu wypowiedzi Ks. Sowy/ przypomniał; że rada gminy podejmowała decyzję o przystąpieniu do porozumienia gmin, w skład którego obecnie wchodzi 6 gmin / Bierzwnik, Pełczyce, Recz, Stare Czarnowo, Marianowo i Krzęcin /. Było to I ogólnopolskie forum gmin cysterskich, w którym uczestniczyli przedstawiciele z całej Polski - byli wójtowie, burmistrzowie, starostowie, opaci cystersi, wielu przedstawicieli naukowych m.in. prof. Wyrwa z Uniwersytetu A.Mickiewicza w Poznaniu, prof. Łużyniecka z Politechniki w Wrocławiu, dr Kocik Prezes Kongregacji Cystersów Opactwa w Wąchocku, wielu przedstawicieli z Niemiec, Danii, Szwecji, Francji itp. W czasie tego forum były przedstawiane referaty, sesje naukowe, wystąpienia, zwiedzano obiekty cysterskie  w tych 6 gminach. Również był wyjazd do Chorin /Brandenburgia/ a następnie  przez puszczę bukową, ogród dendrologiczny w Glinnej / tam był mały poczęstunek ciastem i kompotem z owoców przygotowany przez gospodynie z Glinnej/ i do Kołbacza / tutaj był również zorganizowany posiłek w Domu Konwersów/.  W przyszłym roku planowane jest II forum. Wójt uważał, że czeka nas dużo pracy i na pewno nie uciekniemy od tego, żeby założyć formalne stowarzyszenie lub związek gmin pocysterskich. Chodzi o to, by zdobyć pieniądze na rewitalizację tych obiektów, żeby to zachować, odrestaurować, by to pozostało dla regionu i dla społeczeństwa. Tak się robi w Bierzwniku, choć obiekt jest dużo mniejszy. 
Wójt ma nadzieje, że już w następnej kadencji będziemy coś konkretnego robić. Będzie musiała nastąpić zmiana właściciela tych obiektów, z których wygospodaruje się dla miejscowej społeczności zajęcia, miejsca dla realizacji swoich celów a przede wszystkim zostanie to zachowane dla potomnych.

Wójt podziękował księdzu dziekanowi za pomoc i współpracę.

W dalszej części rozpoczęły się obrady XXV sesji.

Obrady XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy; wójta, jego z-cę, skarbnika gminy, zaproszonych gości, przedstawiciela prasy, oraz pozostałe osoby. 

Stwierdził / na podstawie listy obecności/, że jest quorum - obecnych było 15 radnych na stan radnych - 15.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie przedstawił porządek obrad sesji w/g następujących punktów:

 1. Otwarcie obrad XXV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji tj. z dnia 29.04.2005 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy. 
 5. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXIV sesji - 29.04.05r.
 6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. 
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. / zwiększające  dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 11.300 zł dot. dz.750, 900, 926 /. 
  1. stanowiska komisji, 
  2. dyskusja,
  3.  podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu  przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności  działek przejętych od Polskich Kolei Państwowych S.A.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wydzielenie z majątku  Gminy Stare Czarnowo i nieodpłatne przekazanie ruchomości i  nieruchomości na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3.  podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/159/04 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. 
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja, 
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego " Puszcza Bukowa".
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja, 
  3. podjęcie uchwały.
 12. Zapytania sołtysów. 
 13. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo. 

Do przedstawionego porządku nie wniesiono żadnych zmian, w związku z czym przystąpiono do jego kontynuowania.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji tj. z dnia 29.04.2005 r.

Do protokołu z dnia 29.04.2005 r.( dostarczonego radnym do zapoznania przed dniem sesji ) nie wniesiono żadnych uwag; - za jego przyjęciem głosowało 15 radnych Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu z dnia 06.06.2005 r. 

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy M.Woś m.in. stwierdził:

 • przeprowadzono przetarg na remont drogi w Binowie / droga od krzyża naprzeciwko posesji P.Sałygi w kierunku dojazdu do puszczy bukowej/. Były tylko dwie oferty / w tym: jedna na kwotę 240.000 zł, druga na kwotę 134.000 zł /. Została wybrana oferta tańsza Firmy P. Skrzypy Zb. Jest już podpisana umowa, prace już rozpoczęto / będą trochę zakłócenia w dojazdach do ośrodków wypoczynkowych/. Prace będą wykonywane w dwóch etapach tj. I etap - od strony puszczy bukowej w stronę krzyżówki przy jeziorze, żeby był dojazd od strony m. Binowa, II etap - od Binowa w dół. Wójt myśli, że będą te prace sprawnie i szybko wykonane.
 • w większości zostały już wyremontowane drogi powiatowe, na gminnych drogach także zostało zrobione to, co było niezbędne. W Dębinie są już studzienki podniesione, ocementowane.
 • uczestniczył w spotkaniu z marszałkiem Mejerem na tematy: -droga wojewódzka ze St.Czarnowa do Glinnej. Jest tutaj problem z rozpoczęciem inwestycji co blokuje nam realizacje - droga powiatowa Binowo - Szczecin / o której wcześniej wspominał / a możliwe, że Żelisławiec - Szczecin. Będzie to zależało od możliwości rozplanowania inwestycji, - sala gimnastyczna w Kołbaczu. Dokumentacja już jest . Wszystkie możliwe adresy dot. pieniędzy są najczęściej już pozamykane do 2007 r. i możemy wejść na listę dopiero po 2007 r. Jednak nie będzie tak, że zostawia sprawę zamkniętą. Jest szansa i będzie się starał, żeby roboty w tym zakresie jak najszybciej się rozpoczęły.
 • został przeprowadzony konkurs ofert na stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska. Na ogłoszony konkurs / w Internecie, naszych wieściach i na tablicy ogłoszeń/ zgłosiło się 9 kandydatów, których wzięto pod uwagę. Z tego odpadły 3 osoby / 2 osoby nie posiadały wymaganego wykształcenia, a 1osoba nie wzięła udziału w konkursie/. W wyniku przeprowadzonego testu na komputerze /przygotowanego przez z-cą wójta/ z spośród 6 kandydatów wybrano osobę z Pyrzyc, który odbiegał od średniej. Został zatrudniony na planowane stanowisko na okres czasowy do końca 2005 r. Już brał udział w akcji posesja na terenie gminy. Także część osób już go na pewno widziało.
 • zlecono opracowanie koncepcji gospodarki wodnej, w związku z przejęciem szlaków kolejowych z możliwością ewentualnej obsługi przez ZWiK. Wiąże się to z poprawieniem efektywności i jakości wody. Tutaj będzie trzeba zdobyć środki finansowe.
 • uczestniczył w murowaniu kamienia węgielnego w ZPW Miedwie w Nieznaniu. Jest to dobra inwestycja, której m.in. również rada jest twórcami / bez wyrażenia zgody przez radę na sprzedaż tych terenów Miastu Szczecin ta inwestycja by nie mogła się rozpocząć, nie byłoby pieniędzy /. 
 • wspólnie że skarbnikiem gminy i pracownikiem ds. oświaty wybrał meble do świetlicy w St.Czarnowie. Są one już przywiezione i można je zobaczyć w przerwie sesji. 
 • jest propozycja, żeby remont / adaptacje GOK realizować z funduszu norweskiego, gdzie jest możliwość do 85 % refundacji. Materiały przekazano, umowa została podpisana. Norwegia ma zobowiązania wobec unii europejskiej za to, że może uczestniczyć we wspólnym rynku i dlatego musi mieć fundusze na wspomaganie innych kraii. Będziemy o takie środki występować. Jeśli będzie szansa na to, żeby taką inwestycje zrobić za 15 % to należy z tego skorzystać. Nie ma tutaj powiązania z budową sali gimnastycznej. Dotychczasowy budynek urzędu za jakieś 2-3 lata będzie musiał być remontowany i dobrze by było już pomyśleć o remoncie GOK. Nie należy jednak rozumieć opóźnienie przez to realizacji budowy sali.
 • została wykonana inwentaryzacja wysypiska śmieci w Starym Czarnowie i sporządzona jest z tego dokumentacja. Jest tam m.in. opisane co tam się znajduje, różne perspektywy co możemy z tego zrobić, w jakim kierunku iść itp. Jest to taki dokument, z którym można już występować o środki. Co tam będzie robione, będzie wspólnie konsultował z radą i z mieszkańcami Starego Czarnowa. 
 • w dnu 19.05.05 r. odbyła się w Glinnej w parku dendrologicznym uroczystość związana z plenerem malarskim, w której uczestniczyli dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Kołbaczu. Wspólnie przygotowywana przez pracowników urzędu i szkoły. Zwycięzcy otrzymali nagrody.
 • w dniu 20.05.05 r. uczestniczył w nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Gryfinie, gdzie tematem była rozpropagowana sprawa likwidacji szpitala. Okazało się, że w miejscach, gdzie zwyczajowo są umieszczane nekrologi została napisana na kartce grubym flamastrem przez "kogoś" informacja, że radni powiatowi likwidują szpital z dniem 1.06.05r. - dom starców. Zrobiła się tzw. "burza" wśród społeczeństwa i z tego powodu zarząd powiatu zwołał nadzwyczajną sesję. Wójt odniósł wrażenie, że osoby, które pracują w służbie zdrowia nie są zorientowani, kto jest ich pracodawcą. Uważano, że pracodawcą jest starosta i chcą od starostwa pieniądze na swoje zadłużenia, nie widząc dyrektora, swoich szefów. Starosta uważał, że już środki dano i bez celu środki nie będą przekazywane, ewentualnie na restrukturyzację. Została wcześniej podpisana już umowa na budowę windy, gdzie jej koszt ma wynosić ok. 1.200.000 zł. Na sesji starosta kilkakrotnie podkreślała i że szpital nie będzie likwidowany i wymagają od dyrektora przedstawienia programu restrukturyzacji. Podawano wiele przykładów, które należałoby przeanalizować, zmienić. W sesji brały udział media, sprawa została wyjaśniona.
 • uczestniczył w zorganizowanym przez starostwo wspólnie ze starostwem Szwed seminarium na temat współpracy przygranicznej.
 • miał okazję być w szerszym gronie w spotkaniu wszystkich gmin wokół Szczecina plus Gmina Stepnica na temat rozwoju sieci połączeń powstaniu tzw. zespołu metropolitalnego. Ma być utworzony taki zespół z tych wszystkich miast i gmin zlokalizowanych wokół Szczecina plus Stepnica. Jest to powiązane z przypływem ewentualnie wniesionych pieniędzy. Uczestniczyli w tym spotkaniu: m.in. minister - szefowa komisji ds. opracowania nowych zasad zagospodarowania przestrzennego kraju, marszałek Mejer, Ziątek prezent Szczecina, wójtowie , burmistrzowie, przedstawiciele biura gospodarki przestrzennej itp. Wspólnie z innymi wójtami zapytał, jakie są plany na przyszłość / na przykładzie Gminy St. Czarnowo /, że wydzielają nas jako "konklawe czy bufor ekologiczny" a co za tym idzie. Powiedział o rozwoju jaźni pomiędzy ministrem rolnictwa a ministrem ochrony środowiska, że to jest celowe działanie i po to się tworzy strefy w miejscach, gdzie nie ma obiektów chronionych, żeby nie płacić pieniędzy. Wójt uważał, że będzie trzeba znaleźć taką formę, żeby zmieniono zdanie w Warszawie.
 • uczestniczył w odpuście w Żelewie, w związku z tą przyjemną informacja na temat pieniędzy na kościół.
 • odbył spotkanie z przedstawicielami wojewódzkiego zarządu melioracji wodnej na temat porządku - śmieci na rzece Płoni w Kołbaczu. Musiał przekonać ich, że jest w ich kompetencji oczyszczenie tej rzeki. Zostało wystosowane pismo w tej sprawie - koszt oczyszczenie wyniesie ok.2.000 zł.
 • część naszych nasadzeń wiosennych została zniszczona / powyrywano/, tak się stało np. na boisku w St.Czarnowie. Będąc w Kołbaczu miał okazję się przyjrzeć w godzinach wieczornych, jak w pewnym momencie leciała "jak grad" wata z rosnących drzew przy Domu Konwersów. Ciekawe jakby to wyglądało, gdyby te topola nie były powycinane przy stadionie. Także, nikt go nie przekona, że te drzewa powinny w takich miejscach rosnąć. Uważał, że topola mogą rosnąc na plantacjach itp. a w miejscowościach stanowi to chwast, który należy tępić i zastępować innymi, przyjaznymi drzewami jak: np. lipa / przewodniczący rady uważał, że było obowiązkiem Wójta wyciąć te topola w Kołbaczu, gdyż groziło niebezpieczeństwem dla ludzi. Będąc we Wrocławiu po tym cyklonie, widział jak wszystkie topole leżały wzdłuż drogi /.
 • rozpoczęto akcję "boiska" - w Glinnej już zrobiono bramkę , ale nie wykoszono go, w St. Czarnowie zostały do zabezpieczenia bramki. Jeśli chodzi o Kartno , to Wójt prosił jeszcze o trochę cierpliwości . Będzie wiata przy tym boisku i tutaj musi być zgoda od dyrekcji parków. Sprawa jest w załatwianiu.
 • jest również likwidowana kałuże w Kartnie. Prace są wykonywane w tym zakresie. 

Ad. 4 Informacja o stanie finansowym gminy. 

Skarbnik gminy A. Baran przedstawiła informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 kwietnia 2005 r. m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą  Nr XXI/156/ 05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2005 r. budżet gminy przedstawia się następująco:

 • po stronie dochodów - 6.490.620 zł
 • po stronie wydatków - 6.350.620 zł 

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu przez radę gminy i wójta budżet kształtuje się następująco::

 • po stronie dochodów - 6.586.398 zł
 • po stronie wydatków - 6.546.398 zł 

Wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 30 kwietnia 2005 r. przedstawiono radnym w załącznikach do informacji w nr 1 i 2.
Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu  w kwocie 40.000 zł. Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Dochody budżetowe w okresie 4 miesięcy br. zostały zrealizowane w  35,68%. Oznacza to, że z 6.586.398 zł zaplanowanych na ten rok do kasy gminy wpłynęła kwota 2.350.250 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała z subwencji - 36,72%, z podatków i opłat lokalnych - 33,74%, dotacja celowa na realizację zadań bieżących i zleconych - 14,04%, z udziałów w podatkach - 6,90% oraz wpływy z realizacji zadań własnych - 5,21%.
Wydatki w ciągu tego okresu zamknęły się w kwocie 2.158.558 zł co stanowi 32,97 % planu ogółem.
Najwięcej środków przeznaczono na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną i sport - 36,37% ogółu wydatków, na administrację publiczną - 22,13%, na opiekę społeczną - 18,27 %.
Różnica między otrzymanymi do końca kwietnia br. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 191.692% i stanowi ona nadwyżkę przeznaczoną na spłatę zobowiązań pożyczkowych. 
Zobowiązania kredytowe wynoszą na 01.01.2005 r. na kwotę 640.000 zł:
- 640.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z umową 15/00, Wskaźnik zadłużenia gminy ogółem do planowanych rocznych dochodów wyniósł na koniec kwietnia br. 9,72%.
Stan na rachunku bankowego dochodów na dzień 30.04.05r. wynosił 130.483,88 zł. 
Gmina założyła dwie lokaty terminowe w Banku Spółdzielczym w Chojnie Oddział Stare Czarnowo na ogólną kwotę 900.000 zł. 
Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 30.04.2005 r. stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

Ad. 5 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXIV sesji - 29.04.05r. 

Przewodniczący radny przypomniał treść złożonej na jego ręce interpelacji przez radnego Kowalczyka na poprzedniej sesji / została ona przekazana Wójtowi do załatwienia/, a następnie zapoznał z treścią pisma - odpowiedzią Wójta na złożona interpelacje z dnia 19.05.05 r. Przewodniczący wyjaśnił, że interpelacje zgodnie ze statutem są składane na jego ręce, podobnie udzielane odpowiedzi przez Wójta, (winien udzielić odpowiedzi w ciągu 21 dni).
Złożona interpelacja i odpowiedź Wójta stanowią zał. nr 5 i 6 do protokołu. 

Ad. 6 Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. 

W tym punkcie radni zgłaszali następujące interpelacje i zapytania: 

Radny Gorczyca 

 • podziękował Wójtowi za zaangażowanie się w pozyskaniu środków na remont kościoła w Żelewie i o dalsze wspieranie tej inwestycji. 

Radny Zacharski wnioskował o:

 •  wykoszenie boiska w Glinnej przez SKR, gdyż nie ma komu tego zrobić oraz zakupienie piłki i siatek na bramki, - remont drogi wojewódzkiej St.Czarnowo -Gryfino, szczególnie uzupełnienie odcinka drogi w lesie w kierunku Glinnej /droga jest powybijana, pobocza tam są bardzo wąskie /, 
 • o przyspieszenie prac na drogach przez zarząd dróg i uporządkowanie wyciętych gałęzi, które już zarastają trawą i wygląda to bardzo nie estetycznie. 

Radny Mielnicki poruszył sprawy:

 • świetlicy w Dobropolu, Czy będzie ona remontowana, gdyż jest w coraz gorszym stanie. 
 • czy jest możliwy remont drogi do Osetnego Pola, tam też jeżdżą kierowcy, skracając sobie drogę i niszczą miski olejowe pojazdu, 
 • zaapelować do zarządu dróg o wykoszenie poboczy, jest zła widoczność i może dojść do tragedii. Uważał, że drogowcy łatając dziury na drodze nie biorą pod uwagę poboczy drogi co podczas użytkowania tej pobocza kruszą się i powstają dziury / przewodniczący rady proponował, żeby radny pokazał drogowcom te miejsca, jak będą tam robić/, 
 • usunąć głaz przy drodze do Dobropolu utrudniający wymijanie pojazdów w tym miejscu, 
 • wyciąć drzewo / dąb/ znajdujący się za lasem, grozi niebezpieczeństwem, 
 • czy Dobropole jest ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Radna Cioch poruszyła sprawy:

 • budowy hali sportowej w Kołbaczu, Dokładnie nie zrozumiała z wypowiedzi Wójta, czy ta hala będzie budowana czy musimy czekać aż do 2007 r. by wpisać się na listę o dofinansowanie. Czy będziemy w tym roku starać się o fundusze, czy rozpoczniemy budowę jeszcze w tym roku. Jest ta sprawa dla nas radnych bardzo ważna, a słyszy się różne komentarze mieszkańców na ten temat. Uważała, że należałoby wytężyć wszystkie siły, możliwości w tym kierunku, by w tym roku rozpocząć jej budowę. Osobiście służy pomocą, jeśli chodzi o rozmowy na temat dodatkowych funduszy. 
  Dlatego też prosiła o więcej szczegółów na temat tej sali. 
 • wnioskowała o wycinkę gałęzi na wysokości parku ( zła widoczność). Jest tam bardzo niebezpiecznie, jest zła widoczność. Zobowiązać zarząd dróg do jak najszybszej wycinki tych wystających, zagrażających gałęzi.

Radny Róg

 •  wnioskował o wyremontowanie odcinka drogi / ok.15 m drogi jest rozebrany bruk/, co skróciłoby dojazd autobusu szkolnego o co najmniej 3 km, jak jedzie z Glińca na Kołowo. Podjąć rozmowy w tym zakresie z nadleśnictwem, jeśli to jest droga leśna.

Radny Kałucki wnioskował o:

 •  uzupełnienie ubytków na drodze wojewódzkiej na odcinku od Kołbacza do Nieznania a szczególnie za mostem, gdzie brakuje asfaltu i zbiera się duża kałuża wody. Jest tam niebezpiecznie przy wymijaniu się samochodów.

Radny Kowalczyk zgłosił dwie interpelacje na piśmie:

 • dot. kosztów utrzymania stołówki szkolnej w Kołbaczu za 2004 r. /ilość wydanych posiłków, jakie wpływy ze sprzedaży, stawka posiłku, ilość zatrudnionych pracowników w stołówce i jakie koszty, świadczenie usług dla mieszkańców itp./
 • podania informacji, co zyskano w ramach offsetu od ZWiK.

Powyższe interpelacje stanowią zał. nr 7 i 8 do protokołu.

Radny Smykla poruszył sprawy dot:

 • boiska i placu pod salę sportową w Kołbaczu. Uważał, że należy wyznaczyć granice geodezyjne terenu przeznaczonego pod salę sportową i wykosić całość terenu. Jadąc od strony ul. Bogusława nic nie widać tak jest ta część zarośnięta a częściowo teren jest wykoszony. Boisko sportowe jest wykoszone, natomiast miejsca pomiędzy ławkami, przed budynkami gospodarczymi są również zarośnięte./ Wójt wyjaśnił, że te tereny były koszone i ma nieaktualne dane/,
 • podjąć działania w zakresie wycinki krzaków wzdłuż drogi powiatowej do Dębiny / nie widać słupków /, to samo dotyczy drogi wojewódzkiej do Kołbacza na wysokości parku, 
 • zlikwidowania dziur na przejeździe byłym kolejowym i na drodze do Dębiny, - wymienić chodnik przy świetlicy , - brak tablicy ogłoszeniowej.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. / zwiększające dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 11.300 zł dot. dz. 750, 900, 926 /.

Proponowane zmiany w budżecie omówiła Skarbnik gminy A. Baran m.in. wyjaśniła, że zmiana dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 11.300 zł . Kwota 6.300 zł - jest to procent od lokaty zainwestowanej w B .S. Chojna Od. St. Czarnowo, którą chcemy przeznaczyć na dział 900 - oświetlenie ulic, placów i dróg jako dofinansowanie podatku do usługi konserwacji oświetlenia. Pozostała kwota 5.000 zł jest to dotacja celowa przekazana od wojewody na podstawie porozumienia w zakresie pomocy finansowej na wykonanie zadania pod nazwą "remont stadionu piłkarskiego oraz budynków socjalnych w Kołbaczu". 

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady tj. komisja rewizyjna, komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych pozytywnie zaopiniowały zmiany w budżecie w proponowanych działach i rozdziałach.

Dyskusja - brak.

Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005r. (projekt stanowi zał. nr 9 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowała 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Jest to uchwała nr XXV/198/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 6 czerwca 2005 r w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu  przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności  działek przejętych od Polskich Kolei Państwowych S.A.

Wójt Gminy M.Woś omówił proponowana uchwałę :; m.in. stwierdził, że uchwałą rady został zobowiązany do przejęcia szlaków kolejowych od PKP co z kolei wiąże się z inwestycjami jakie będą robione na terenie gminy. Zostało to już zrealizowane prawie w całości za wyjątkiem dwóch działek nie przejętych jeszcze aktem notarialnym ( jest sprawa w toku). Pozostałe działki ( ponad 16 ha) począwszy od Śmierdnicy Las przez Kołbacz - St.Czarnowo - Glinną - Kartno - Żelisławiec w stronę Drzenina - są już przejęte notarialnie , lecz są w użytkowaniu wieczystym. Pozostawienie ich w takim sranie byłoby niekorzystne dla gminy, gdyż trzeba by było płacić dla starostwa podatek. Stąd proponowany projekt uchwały w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności działek. Następnie występujemy do starostwa i wojewody o uwłaszczenie jako właściciele. Wójt prosił o podjęcie proponowanej uchwały. 

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały podjecie proponowanej uchwały tj. przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawa własności przejętych działek.

Dyskusja

Radny Kowalczyk zapytał, czy rampa kolejowa w Kołbaczu również będzie własnością gminy ( Wójt wyjaśnił, że jeśli było to własnością PKP, to też będzie gminne).

Z uwagi na brak dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności działek przejętych od Polskich Kolei Państwowych (projekt stanowi zał. nr 11 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowała 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Jest to uchwała nr XXV/199/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 6 czerwca 2005 r w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wydzielenie z majątku Gminy Stare Czarnowo i nieodpłatne przekazanie ruchomości i nieruchomości na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie.

Wójt omówił proponowaną uchwałę; m.in. stwierdził, że cała procedura łącznie ze złożeniem wniosku na dofinansowanie, w zdobywaniu pieniędzy na inwestycję pn. budowa kanalizacji dla zlewni jeziora Miedwie w ramach związku gmin ma się ku końcowi. Jest warunek taki, że majątek, który wchodzi teraz w skład kanalizacji na terenie każdej z gmin z wyłączeniem niektórych miejscowości( u nas np: Żelewo jest wyłączone, ma osobny system kanalizacyjny i osobną oczyszczalnie ścieków) winien być przekazany do związku gmin. Bez przekazania tego majątku nie jesteśmy w stanie realizować to zadanie. W skład związku wchodzi obecnie 9 gmin ( z tego ma być prawdopodobnie wyłączona Gm. Kobylanka). Będzie również proponowana kolejna uchwała do podjęcia przez radę w tej sprawie dot. sposobu finansowania części z naszej strony( 86% ma być finansowane z funduszu spójności , natomiast pozostała część ze strony gminy). Na dzień dzisiejszy nie jest przygotowany do przedstawienia tej uchwały, gdyż trzeba to wszystko przeliczyć ( będzie ona tematem kolejnej sesji). Po spełnieniu określonych warunków i złożeniu wniosku jest szansa na pozytywne zaakceptowanie przez komisje przy ministrze ochrony środowiska a następnie przez pozostałe władze unijne. Są trzy zestawy przewidziane na terenie zlewni jeziora Miedwie tj. - Barlinek będzie miał swój system, gdyż mają swoje przedsiębiorstwo - Spółkę Wodną, które będzie administrowało i eksploatowało sieć kanalizacyjną i oczyszczalnie ścieków, - PPK Pyrzyce też ma wyodrębnioną jednostkę, a na pozostałe 7 gmin będzie wyłoniony w drodze przetargu jeden operator w momencie rozpoczęcia inwestycji. 

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady wyraziły zgodę na wydzielenie z majątku gminy i nieodpłatne przekazanie proponowanego majątku na rzecz związku gmin zlewni jeziora Miedwie.

Dyskusja 

Radny Mielnicki zapytał, czy ten związek gmin będzie miał możliwość odsprzedania tego majątku / Wójt wyjaśnił, że wszyscy w tym związku zobowiązani są do podjęcia takich uchwał celem realizacji tej inwestycji)

Radny Kowalczyk uważał, że do tego systemu powinny być włączone kompleksowo wszystkie miejscowości na terenie gmin. Na poprzednich sesjach Wójt informował o wyłączeniu niektórych miejscowości z tego program jak: Binowo, Kartno, Żelisławiec. 
Wójt wyjaśnił - gdyby radny Kowalczyk dokładnie obserwował wcześniejsze dyskusje w tej sprawie, wówczas wiedziałby, że przy projektowaniu brano pod uwagę wszystkie aspekty. Nie można było przekroczyć jednostkowych wartości i gdyby było podłączone do tego systemu Kołowo i Binowo, to za droga byłaby eksploatacja a dla mieszkańców za drogi koszt. Wcześniej informował, że m. Binowo, Kołowo i Komorówko będą objęte odrębnym systemem kanalizacji i odrębnym finansowaniem. Operator zostanie wybrany w drodze przetargu. Gdyby to wszystko nie wyszło, wówczas majątek gminny wraca do gminy. Procedura w tej sprawie jest już prowadzona od 3 lat.

Wiceprzewodniczący Rady Kałucki zapoznał z wykazem majątku proponowanego do przekazania nieodpłatnego na rzecz związku gmin zlewni j.Miedwie a następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wydzielenie z majątku Gminy Stare Czarnowo i nieodpłatne przekazanie ruchomości i nieruchomości na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie (projekt stanowi zał. nr 13 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana:
- za uchwałą głosowała 14 radnych,
- przeciw głosował 1 radny.
Uchwała została podjęta. 
Jest to uchwała nr XXV/200/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 6 czerwca 2005 r w sprawie j/w i stanowi wraz z załącznikiem - załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/159/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004r. 

Projekt uchwały omówiła P.M.Grzywińska ( pracownik d/s oświaty); m.in. wyjaśniła, że w wyniku zmiany rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. zaszła konieczność dokonania zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Następnie zapoznała z proponowanymi zmianami do podjętej uchwały w dniu 13 grudnia 2004 r. ( o tych zmianach już informowała wcześniej na wspólnym posiedzeniu komisji ), dodatkowo została wprowadzona zmiana w przyznawaniu nagrody dla nauczycieli przez Wójta - musi być zasięgnięta opinia zakładowych związków zawodowych. Opinia jest jednak nie wiążąca. Projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe( Wójt dodał, że w dniu dzisiejszym została ta sprawa pozytywnie zaopiniowana i potwierdzona przez Prezesa związków ). 

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany w uchwale Nr XXI/159/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. 

Dyskusja - brak.
Z uwagi na brak dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/159/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. (projekt stanowi zał. nr 15 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowała 15 radnych,
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Jest to uchwała nr XXV/201/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 6 czerwca 2005 r w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego " Puszcza Bukowa".

Stanowiska komisji.
Wszystkie cztery komisje rady w dniu posiedzenia sesji pozytywnie zaopiniowały przedłożony plan ochrony szczecińskiego parku krajobrazowego "Puszcza bukowa" z wniesionymi zmianami, które były uzgodnione do wprowadzenia w dniu wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji.

Dyskusja.

Radny Mielnicki uważał, że w tym planie nie zostały wyjaśnione dokładnie wszystkie wątpliwe punkty. Mimo uzgodnień ma jednak obiekcje , wątpliwości co do tego planu. Są punkty, które się wzajemnie zaprzeczają i zacytował niektóre zapisy w planie m.in. "zakaz zwiększania ilości miejsc, noclegowni w istniejących obiektach rekreacyjnych" - a mówimy cały czas o powstawaniu gospodarstw agroturystycznych, następnie "ograniczenie możliwości wznoszenia nowych obiektów budowlanych na terenach już zainwestowanych bez możliwości zwiększania ilości miejsc noclegowych w istniejących ośrodkach wypoczynkowych" również o "ograniczeniu możliwości wznoszenia nowej zabudowy kubaturowej do obszarów zwartej zabudowy miejscowości, których granice wyrysowane są na załącznikach mapowych" - a tych załączników nie mamy i nie wiadomo czego one dotyczą. I tak podobnych zapisów je w planie dużo więcej. Uważał, że bez wyjaśnienia wszystkich wątpliwości nie powinno się pozytywnie zaopiniować tego planu. Wypowiada się na ten temat w swoim imieniu oraz w większości mieszkańców Dobropola. Jest zawartych tutaj dużo zakazów, nakazów również możliwości, ale są sprawy, które później nie da się załatwić. Są miejscowości położone w środku parku, które nie będą miały prawa rozwoju. Uważał, że jeśli chce się zrobić z tych miejscowości tzw. "skansen", to niech da się tym ludziom możliwości do utrzymania.

Wójt wyjaśnił, ze ten plan został tak dokładnie przeanalizowany ( nie tylko u nas), że nie powinno być żadnych wątpliwości. Była rada parku, rozmowy z poszczególnymi przedstawicielami samorządu, również uczestniczył wspólnie z innymi pracownikami w tych spotkaniach. Ostatni etap to zaopiniowanie tego planu przez rady poszczególnych gmin. Wszystkie zastrzeżenie, jakie mieliśmy zostały wyjaśnione i zmiany wspólnie wprowadzono. Jednak należy wiedzieć, że część ograniczeń wynika z ustaw; czy to o ochronie przyrody, czy o ochronie kultów leśnych i tutaj nie jesteśmy kompetentni, żeby to zmienić. Owszem możemy postulować poprzez swoich posłów itp. Tutaj nie ma specjalnych ograniczeń np.; przy inwestowaniu. Musimy się wszyscy zgodzić, że muszą być pewne ramy funkcjonowania i rozbudowy ( np: nie można się zgodzić na to, by na polanie kołowskiej, dobropolskiej czy binowskiej powstały domy w jakichkolwiek miejscach albo na prywatnych działach - po podziale i sprzedaży).To samo dotyczy ośrodków, które były budowane kilkanaście lat temu i miały odpowiednią ilość miejsc noclegowych a obecnie dopuścić do tego, że w każdym domku zwiększa się ilość miejsc o kilkanaście więcej. Także należy brać pod uwagę wszystkie aspekty . Wspólnie te paragrafu w planie zostały prześledzone i wszystkie niekorzystne dla nas zjawiska zostały wyłapane i zmienione. Również jest za tym, żeby mieszkańcom nie utrudniać życia i rozwoju. 
Też zajmował swoje stanowisko w kilku mementach na wspólnym spotkaniu radnych i przedstawicieli dyrekcji parków dla dobra mieszkańców gminy. Jeśli chodzi o konkretny zapis dot. "wykazu tych obiektów objętych w rejestrze zabytków" - to nie mamy na to żadnego wpływu. Jeśli coś spełnia warunki to musi być zapisane. Można z tego tytułu uzyskać na renowację tego zabytku 50% kwoty. Wójt uważał, że przedstawiciele parków nigdzie nie mieli takiego oporu odnośnie uzgodnień tego planu jak nas. Żadna z rad nie zwróciła uwagi np.: na komary, drogi itp.

Radny Mielnicki zapytał, dlaczego nie została wprowadzona zmiana zapisu w §46 ust.3 pkt 2 dot. ograniczenia wycinki drzew rosnących w pasie drogi z wyjątkiem wycinki drzew pochylonych lub obumierających, zagrażającym bezpieczeństwu osób i mienia - tutaj był Wójta wniosek o zmianę tego zapisu. W dalszej dyskusji zapytał również co będzie z mieszkańcami, którzy porobili sobie różne przebudowy budynków.
Uważał skoro to jest jego własność to powinien mieć prawo do takiej przebudowy, podziału swoich gruntów i sprzedaży. W Żelewie ludzie w pewnym okresie ludzie kupowali działki za nie duże pieniądze, które później sprzedawano za pół miliona. Natomiast w Dobropolu też kupowano działki i nie można ich sprzedać i na nich budować). Wójt wyjaśnił, że chodziło tutaj konkretnie o drogę, ulicę Mączną i dlatego ten zapis pozostał. Natomiast na drogach innych np.; Stare Czarnowo - Glinna będzie można dokonywać wycinki drzew , które przeszkadzają. Natomiast dokonane przebudowy budynków były robione nie legalnie, nie zgodnie z przepisami. Musimy patrzeć na to, aby nie dopuszczać do dzikiej zabudowy. Jest nie prawdą, że ktoś sprzedaje działki w Żelewie za takie kwoty o których mówi radny. Każdy akt notarialny przechodzi przez urząd. 

Wójt uważał, że radny Mielnicki powinien się identyfikować z pozostałymi radnymi odnośnie planu parku i nie może mówić, że jest jedynym obrońcą sprawy.

Radny Zacharski dodał, że wspólnie na posiedzeniu uzgadnialiśmy zmianę zapisów i jest z tego protokół uzgodnień.

Przewodniczący rady uważał, że należy przeczytać wszystkie nakazy i przyzwolenia w projekcie planu parku. 

Radny Mielnicki zacytował tu pewne zapisy , zakazy natomiast on zapozna z przyzwoleniami i tak: § 45 ust.2 "dopuszcza zabudowie mieszkaniowa i rekreacyjną odpowiednio w obrębie istniejących miejscowości i terenów wskazanych do zabudowy rekreacyjnej w § 36. Zabudowa turystyczna może być realizowana w obrębie miejscowości także poza terenami przeznaczonymi do zabudowy turystycznej". Jeśli chodzi o "zwiększenie miejsc w bazie istniejącej, w bazie noclegowej" - to są ośrodki w Binowie na terenie Nadleśnictwa Gryfino i nie ma możliwości przyjmowania tam więcej ludzi. W sprawach parkingów i dróg wszyscy zwracają się do gminy. Uważał, że droga, która jest robiona w Binowie w 90% będzie dla osób z tych ośrodków a nie dla tych dwóch rodzi, które tam zamieszkują na stałe (Wójt sprostował, że ta droga szczególnie jest robiona dla mieszkańców Binowa).

Radny Grzywiński przypomniał o programie niekorzystnych warunkach gospodarowania, co było szeroko omawiane. Prosił Wójta o działania w tym kierunku (wg Wójta musiała by być uchwała bądź stanowisko rady w tej sprawie i tak przygotowane pismo przesłać do ministrów wraz z opinią parków).

Z uwagi na brak dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu Planu Ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego " Puszcza Bukowa" (projekt stanowi zał. nr 17 do protokołu ) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowała 14 radnych,
- wstrzymał się 1 radny,
Uchwała została podjęta. 
Jest to uchwała nr XXV/202/05 Rady Gminy St. Czarnowo z dnia 6 czerwca 2005 r w sprawie j/w i stanowi wraz z załącznikiem do uchwały - załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 12 Zapytania sołtysów. 

Zapytania składali n/w sołtysi:

Sołtys Żelisławca - Karbowska

 • wnosiła o remont drogi, ul. okrężnej w Żelisławcu

Sołtys Glinnej - Zaremba

 • zapytała, jak wygląda sprawa wykoszenia terenu przy blokach,
  Podczas akcji posesja zwracano uwagę na wykaszania terenu przy posesjach a co będzie z blokami,
 • czy mieszkańcy posiadający szamba ekologiczne będą musieli w przyszłości dołączyć się do sieci kanalizacyjnej,
 • czyją własnością jest pomost na jeziorze w Glinnej ( jest tam niebezpiecznie).

Sołtys Żelewa - Hoduń

 • wykosić pobocza drogi powiatowej do Żelewa ( szczególnie na zakręcie, zła widoczność), 
 • ustawić kosz na śmieci przy jeziorze( jest niezbędny w okresie letnim),
 • czyją własnością jest jezioro w Żelewie i do kogo należ zgłosić się o zezwolenie na wykonanie pomostu. Chcą w czynie społecznym wykonać taki pomost, który ma być sfinansowany przez jednego z mieszkańców,
 • zgłosiła, że wokół pojemnika na plastyki są ustawiane różne worki m.in. ze zniczami i robi się nieporządek.

Sołtys Komorówki - Żygadło

 • ponowił wniosek o wycinkę krzaków przy drodze Komorówko - Czarny Bawoł są tam pozapadane płyty).
 • zgłosił, że na drodze Dębina - Komorówko porobiły się dziury, a w miejscu "dołka" przelewa się woda.

Sołtys Starego Czarnowa - Baryła

 • wyczyścić studzienki na ul. Słonecznej,
 • wyremontować chodniki ( są dziury również przy sali),
 • zobowiązać ludzi, którzy wypożyczają salę do posprzątania terenu przy sali,
 • brak zamka przy drugim wejściu na salę ( drzwi podparte kołkiem),
 • czy będzie teren boiska wyrównany ( teren jest nie równy ), odgrodzić choć jedną stronę boiska ( często piłka wpada na pole P.Niewiadomswkiej niszcząc truskawki) oraz wykosić boisko.

Sołtys Kołbacza - Kowalczyk

 • opróżnić pojemnik na plastyki oraz ustawić dodatkowo dwa takie pojemniki ( w Glinnej i w Starym Czarnowie są po dwa takie pojemniki , a w Kołbaczu jest tylko jeden). 

Ad. 13 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje, zapytania radnych oraz sołtysów udzielał Wójt M.Woś i tak:

 • wykoszenie boiska, remont drogi wojewódzkiej, wycinka krzaków (zgłaszał radny Zacharski).
  Sprawa wykoszenia boiska oraz zakup piłki jest do załatwienia, natomiast sprawę siatki na bramki musi sprawdzić (prawdopodobnie ktoś je ma). 
 • Jeśli chodzi o drogę 120 - pobocza w okresie zimowym zostały uzupełnione (chodzi o podsypkę). Obecnie nie ma z tego śladu. Tam trzeba zrobić odpowiednią nakładkę i szerszą. Nie będzie postulował o to, żeby tę drogę uzupełnić , lecz o to, żeby zarząd dróg to dobrze zrobił. Jest szansa, żeby to zrobić w dwóch etapach. Pozwolenie na budowę zostało wydane w maju 2004r. i jest ważne tylko 2 lata więc zarząd dróg wojewódzkich powinien sobie z tego zdawać sprawę. Inaczej pozwolenie nie będzie ważne i ktoś za to poniesie konsekwencje oraz poniosą dodatkowe koszty. Będzie ich ponaglał. Odnośnie uporządkowania gałęzi, to zauważył, że od strony Gardna coś już było robione. Obecnie zaprzestano tych robót. Jeśli potrwa to jeszcze z dwa tygodnie to nie będzie tematu ( są młode pędy, które przegniją, przyrosną i owady będą miały gdzie się chować). Wójt wszystko dokładnie obserwuje i porusza te sprawy w rozmowach z przedstawicielami zarządu dróg. Z wojewódzkim zarządem współpracuje dobrze - w Kartnie na hasło przywieźli znaki i ustawili je. Wspólnymi siłami z udziałem sołtysa z Kartna, urzędu gminy i telekomunikacji likwiduje się kałużę na drodze w Kartnie.
 • świetlica, droga do Osetnego Pola, dąb, dziury na drodze (zgłaszał radny .Mielnicki).
  Świetlica na pewno będzie remontowana. Jeśli chodzi o drogę do Osetnego Pola, to nie będzie teraz wszystkich sił i środków angażował. Są jeszcze ważniejsze zajęcia, zadania a w Dobropolu zrobiono już ładną drogę do Śmierdnicy. Natomiast do Osetnego Pola też można jeździć (jest to bruk), osobiście jeździł i miski olejowej sobie nie urwał. Należy tam jeździć powoli a najlepiej iść pieszo.
  Decyzja na wycięcie dębu jest wydana i możliwe, że jest to kwestia sił i środków ze strony zarządu. Temat dziur na drodze jest znany, więc nie będzie informował.
 • sala, wycinka gałęzi (zgłaszała radna Cioch).
  Jesteśmy jedną z gmin, która nie posiada sali gimnastycznej i pieniądze powinniśmy na to dostać, bo się nam należą. Już nabrano tych zadań do 2007r. to nie znaczy, że rozpoczniemy jej budowę w 2007r. Nie chciałby, żeby w tym roku wykopać dziurę i poprzestać na tym . Musimy mieć środków na tyle, żeby w etapie pociągnąć stan zero czyli wykopy pod fundamenty i fundament. Trzeba będzie część terenu pod tę salę wywieść - to też koszty. Już mamy inżyniera kontraktu, który opracowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia i jak tylko będzie dokumentacja, to można by było ogłosić przetarg. Chodzi jednak o pieniądze - potrzeba ok. 5,5 mil. zł. 
  Radna Cioch uważała, że mamy na lokatach 900 tys. zł i można wziąć w razie potrzeby kredyt (tak jest uzgodnione) i ten stan zerowy poprowadzić. Odsetki, które mamy z tytułu lokaty dajemy na bieżące zużycie, teraz będzie musiała się zastanowić czy kolejne odsetki nie gromadzić na budowę sali. Stwierdziła, że ta sprawa jest bardzo ważna i należy rozpocząć budowę w tym roku. Chciałaby, żeby ta sala powstała zanim skończy swą kadencję radnej. Są różne komentarze na temat tej sali wśród mieszkańców Kołbacza, lecz ona odpiera wszelkie ataki. Przypomniała, że w czasie tej kadencji wspólnie podjęto decyzje o sprzedaży nieruchomości dla ZWiK i otrzymano z tego tytułu pieniądze, które są wydatkowane godnie z decyzja rady.
  Wójt uważał, że jeśli rada zdecyduje, to możemy tę salę robić, lecz jest niebezpieczeństwo takie, że możemy zdobyć fundusze z funduszu norweskiego (choć na dzisiaj jest to nie możliwe) i może być taki fundusz, że koszty kwalifikowane będą liczone od momentu podpisania umowy i wtedy będziemy stratni np. milion zł. Chciałby uniknąć takiej sytuacji. Wie, że niektórym zależy , żeby nas postawić w jak najgorszym świetle a my nie mamy powodu do wstydu. 
  Trzeba udowadniać , niektórym co już rada zrobiła np. w szkole (podłogi, toalety, itp.). Dużo osób ma dostęp do strony internetowej i korzystają z tego wypisując różne rzeczy. Wyczuwa pewną nagonkę na siebie z powodu zdobycia funduszy na kościół w Żelewie - jest to kwota 319 tyś. zł. Też są komentarze na ten temat ( dlaczego dla Żelewa itp.), lecz była taka okazja i możliwość. Oświadczył, że krócej niż w ciągu 3 lat się tej sali nie wybuduje, nie ma szans, tak są przyznawane pieniądze. Jeśli uda nam się wejść w tym roku z budową, to najwcześniej w połowie 2008r. może być zamknięta budowa sali łącznie z wyposażeniem. Jego ambicją jest, żeby w tym roku rozpocząć, jeśli nie, to na wiosnę 2006 r. po to, żeby w ciągu roku wyciągnąć stan zerowy. Wójt przypomniał , że wcześniej była koncepcja rozbudowy szkoły i gdyby można było to zrobić, to do tej chwili sala byłaby gotowa.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że na wspólnej komisji radny Chudak walczył o to, żeby w planie ochrony parku zmienić zapis - na "zakaz połowu ryb sprzętem prądotwórczym" - jest to pierwszy zapis w Polsce. Później był napastowany w Kołbaczu przez mieszkańców zainteresowanych tą sprawą ( że tak wnioskował). Podobna sytuacja była z uchwałą dot. zakazu polowań, gdzie był wielki szum. Okazuje się, że koła łowieckie nie padły, mają takie same zyski i normalnie polują.
  Radny Grzywiński poinformował, że w programie rządowym jest zagwarantowane , że do 2012 r. wszystkie gminy na terenie Polski mają mieć sale gimnastyczne. Jeśli jest taki program, to na pewno za tym programem pójdą pieniądze. Także trzeba być ostrożnym w tym kierunku, gdyż później tych środków swoich nie odzyskamy. Uważał, że należy na spokojnie szukać środków. 
  Radny Róg poinformował, że Stara Dąbrowa ma środki na halę i buduje ją już szósty rok.
 • droga Kołbacz - Nieznań (zgłaszał radny Kałucki).
  Wejdzie w kontakt w tej sprawie z zarządem dróg wojewódzkich, żeby ten odcinek drogi uzupełnili. 
 •  wykoszenie terenu pod salę gimnastyczną, drogi ( zgłaszał radny; Smykla ) Teren pod salę był koszony i rzeczywiści pozostała część jest nie wykoszona ( obok kiosku). Będzie trzeba to zrobić. Jeśli chodzi o koszenie poboczy przy drogach, to już pobocza są koszone przez drogowców i na pewno wkrótce zrobią na drodze do Dębiny. Jest w ścisłym kontakcie z zarządem dróg wojewódzkich i powiatowych.
 • ul. okrężna ( zgłaszała sołtys Karbowska) Przy okazji innej większej robocie postara się tę ulicę wyremontować.
 • akcja posesja, szamba, pomost ( zgłaszała sołtys Zaremba) Gmina nie jest administratorem tych budynków w Glinnej więc nie będzie tam kosić trawy. Z tym należy zwrócić się do Instytutu Zootechniki w Kołbaczu. Jeżeli chodzi o szamba ekologiczne - to zgodnie z nowelizowaną ustawą o ochronie środowiska po wybudowaniu systemu kanalizacji na terenie gminy mieszkańcy są zobowiązani przyłączyć się do sieci. Sprawa pomostu nie dotyczy gminy . Ośrodek jest własnością prywatną (głos szczeciński), natomiast pomost jest własnością zarządcy wód jeśli znajduje się w wodzie
 • wykoszenie drogi, kosz, pomost (zgłaszała sołtys Hoduń) Podobnie jak na innych droga również zostanie wykoszone pobocza drogi do Żelewa. Sprawę pojemnika na plastyki zleci do sprawdzenia nowo przyjętemu pracownikowi w urzędzie. 
  Jezioro w Zelewie nie jest własnością gminy i gmina nie jest uprawniona do wydania pozwolenia na postawienie pomostu. Jest tam prywatny zarządca jeziora i on ma prawo je wydać. W/g Wójta ani mieszkańcy, ani rada sołecka nie otrzyma takiego zezwolenia chyba że wystąpi o to jedna osoba. Poinformuje do kogo z tym wystąpić.
 • droga do Komorówki (dołek), do Czarnego Bawoła, wycinka krzaków ( zgłaszał sołtys Żygadło) Na drogę do Komorówki i na ten "dołek" było włożonej bardzo dużo pracy i pieniędzy i okazuje się, że to dalej nie funkcjonuję. Nie wiedział, że tam przelewa się woda ( sołtys wyjaśnił, że ta woda przelewa się po ostatnich deszczach i porobiły się dziury. Ten odcinek powinien być bardziej utwardzony). Jeśli chodzi o drogę do Czarnego Bawoła to korzysta z niej Instytut i to oni powinni ją naprawić. Spróbuje dotrzeć do prezesa Malinowskiego, by wspólnie z SKR to zrobili.
 • boisko, studzienki , zamek ( zgłaszała sołtys Baryła) Boisko było wyrównane, wałowane, nawieziono ziemi i posiano trawę. W/g Wójta - jak może piłka wpaść na pole P.Niewiadomskiej skoro bramki znajdują się na środku boiska. Uważał, że jeśli jest coś prywatnego i gmina by w to weszła, to musi się wycofać i odwrotnie. Wysyłał tam komisję celem zbadania i złagodzenia sytuacji. Nie będzie się zajmował nie swoim terenem. Widzi, że teren boiska jest wykoszony lecz nie wiedział, że jest to robione prywatnym sprzętem (radny Mielnicki poinformował, że w Dobropolu sami koszą boisko własnym sprzętem).Wójt zwrócił uwagę, że jest tutaj firma która posiada odpowiedni sprzęt i mogła by raz w miesiącu wykosić boisko (gmina umorzyła im podatek). Jeśli chodzi o studzienki, to zostaną one wyczyszczone. Sprawa zamku - został on kupiony w komplecie razem z drzwiami i okazało się , że wyleciał jeden ząbek i należy wymienić go na inny. Zobowiązała się do tego osoba wynajmująca salę na wesele, lecz tego nie zrobiono. Będzie musiał sam to załatwić.

Ad. 14 Wolne wnioski.

Radny Gorczyca 

 • poruszył sprawę zbliżającego się turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Stare Czarnowo. Są ciągłe pretensje drużyn z poszczególnych miejscowości, że Kołbacz zawsze wystawia do tego pucharu trzy drużyny w tym; dwie drużyny zrzeszone z Fagusa i jedną oldbojów. Uważał, że tak nie powinno być, powinni uczestniczyć drużyny nie zrzeszone. Dlatego też chciałby, żeby w regulaminie ustalić te rzeczy i poinformować drużyny. Jest to typowa rekreacyjna impreza dla mieszkańców całej gminy (Wójt poparł propozycję radnego stwierdzając, że turniej jest rozgrywany o jego puchar i on go finansuje z prywatnych funduszy).

Radny Mielnicki wnioskował, żeby regulamin dot. pucharu Wójta rozpropagować poprzez sołtysów i radnych.

Wspólnie ustalono, że radny Róg i Chudak wejdą w kontakt z prezesem Fagusa w sprawie ustalenia regulaminu i jego rozpropagowania. 

Radny Kotylak zaproponował do składu komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych radnego Kowalczyka. Jest on nowym radnym i nie jest członkiem żadnej z komisji rady. 

Ad. 15 Zakończenie obrad XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie XXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo jednocześnie informując, że w miesiącu czerwcu br. odbędzie się kolejna sesja w związku z koniecznością podjęcia uchwały dot. sieci kanalizacyjnej. 

Sesja zakończyła się o godzinie 1530.

 

Przewodniczący rady gminy

Kazimierz Mendak

 

P r o t o k o ł o w a ł a
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 02-07-2005 19:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-07-2005 19:08