UCHWAŁA NR XX/153/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagro­dzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Kołbaczu prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR  XX/153/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2008 r.
 

w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagro­dzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Kołbaczu prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 2 pkt 2  i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samo­rzą­dowych za­trudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222; Dz. U. Nr 160, poz. 1343; z 2006 r. Nr 38, poz. 261 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 430)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczy­cielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Kołbaczu prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo w wysokości 800,00 zł ,stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. W porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Kołbaczu ustala się wartość jednego punktu dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Kołbaczu w wysokości  5,00 zł stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kołbaczu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/161/04 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagradzania zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych jako podstawy wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008 roku.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XX/153/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 września 2008 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn.zm.) miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych.
Aktualna tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego oparta była o najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 600 zł i wartość jednego punktu 4 zł. Obecnie proponuje się podwyższenie najniższego wynagrodzenia do kwoty 800 zł i wartość jednego punktu 5 zł. Powyższa zmiana umożliwi wprowadzenie podwyżki płac dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Kołbaczu.

 

Załącznik do uchwały
Nr XX/153/08
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia  10 września 2008 r.

 

Tabela punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania oraz ustalona wysokość wynagrodzenia zasadniczego przyjmując:

  • wysokość najniższego wynagrodzenia w kwocie – 800 zł
  • wartość jednego punktu – 5 zł.
L.p. Kategoria zaszeregowania Liczba punktów Kwota wynagrodzenia zasadniczego
1. I

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze

 - 20

800 - 900

2. II 21 – 35 905 – 975
3. III 36 – 50 980 – 1050
4. IV 51 – 65 1055 – 1125
5. V 66 – 80 1130 – 1200
6. VI 81 – 95 1205 – 1275
7. VII 96 – 110 1280 – 1350
8. VIII 111 – 125 1355 – 1425
9. IX 126 – 140 1430 – 1500
10. X 141 – 160 1505 – 1600
11. XI 161 – 180 1605 – 1700
12. XII 181 – 200 1705 – 1800
13. XIII 201 – 220 1805 – 1900
14. XIV 221 – 240 1905 – 2000
15. XV 241 – 260 2005 – 2100
16. XVI 261 – 280 2105 – 2200
17. XVII 281 – 300 2205 – 2300
18. XVIII 301 – 320 2305 – 2400
19. XIX 321 – 340 2405 – 2500
20. XX 341 – 365 2505 – 2625
21. XXI 366 - 390 2630 - 2750

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-09-2008 17:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-09-2008 17:48