Protokół z obrad

Protokół Nr XIX/08
z XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 30 Lipca 2008 r. w godz. od 1400- 1500
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Obrady XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1400 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak.
Powitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów, przedstawicieli prasy, pozostałe osoby.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych (nieobecni radni; Dudziński Mieczysław i Grzywiński Wiesław), co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji (porządek taki radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie sesji nadzwyczajnej i projektem uchwały - stanowi to załącznik nr 3);

Porządek przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie obrad XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo i stwierdzenie quorum
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad XIX Nadzwyczajne Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Przewodniczący Rady przypomniał, że do tego porządku można wnieść zmiany jedynie za zgodą wnioskodawcy czyli Wójta, który złożył wniosek o zwołanie sesji – zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Wniosek wraz z proponowanym porządkiem oraz projektem uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Do w/w porządku nie zgłoszono żadnych uwag ani zmian.

Ad. 2 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.

Skarbnik Gminy A.Baran omówiła proponowaną uchwałę w sprawie zmiany budżetu na 2008 r., m.in. stwierdziła, że proponuje się zwiększyć   wydatki budżetu o kwotę 140.000 zł w dz. 926 - Kultura Fizyczna i Sport na wydatki inwestycyjne związane z budową boiska w Starym Czarnowie w ramach programu „Orlik 2012” i zmniejszyć o taką samą kwotę wydatki w dz. 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Wpłynęły trzy oferty na budowę tego boiska a najkorzystniejsza oferta przekracza zaplanowany w budżecie wkład własny na tę inwestycję. Dlatego musimy zwiększyć wydatki w dz. 926. Część kwoty zostanie sfinansowana na tę inwestycję ze środków zewnętrznych na ten projekt (Warszawa- 333.000 zł i Wojewoda – 333.000 zł) a pozostała kwota to nasz wkład własny. Jeśli tej uchwały nie podejmiemy, wówczas będziemy musieli zrezygnować z tego projektu.

Wójt P. M. Woś dodatkowo wyjaśnił, że był zmuszony wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji w tej sprawie, gdyż stwierdzono, że najkorzystniejsza oferta, która wpłynęła do przetargu przekracza zaplanowaną kwotę na wykonanie boiska w St. Czarnowie w budżecie nato zadanie – jako wkład własny. Dlatego musimy zadać sobie pytanie czy przystępujemy do programu Orlik 2012. Chce powiedzieć, że dzień wcześniej niż u nas w Stargardzie Szczecińskim do przetargu na wykonanie budowy boisk nie wpłynęła żadna oferta. Po prostu jest przesycenie inwestorów. Sygnalizuje, że przy wykonawstwie tego boiska kwota może się trochę zmienić. Będzie informował na bieżąco o wydatkach w tym zakresie.
Skąd weźmiemy pieniądze? – ma już gotowy projekt dokumentacji kanalizacji dla miejscowości Stare Czarnowo. Po sesji można się z tym zapoznać. Dokumentacja jest już złożona w Starostwie w Gryfinie. Jednak Urząd Marszałkowski nie ogłosił jeszcze naboru wniosków odnośnie rozwoju obszarów wiejskich, także nie możemy składać wniosków na dofinansowanie tej kanalizacji - ale jesteśmy już na to przygotowani. Z chwilą ogłoszenia naboru wniosków zaraz przystąpimy do kanalizacji miejscowości Stare Czarnowo. Bez zgody Rady nie mógł sam zdecydować o zmianie wydatków w budżecie na boisko, dlatego prosi o zaakceptowanie proponowanych zmian w budźcie.

Dyskusja;

Radny Dobrzański zapytał, czy coś jest robione w miejscowości Kołowo w zakresie kanalizacji. Miały już być tam wykonywane prace (przewodniczący Rady zwrócił uwagę radnemu, by zadawał pytania odnośnie tego projektu). Radny popiera takie programy i jest za programem Orlik.
Wójt wyjaśnił radnemu, że dzięki m.in. p. radnemu dokumentacja odnośnie kanalizacji w Kołowie nie może być złożona, bo nie był uchwalony miejscowy Dodatkowo możemy z tego tytułu stracić 240.000 zł dotacji, nie mając pozwolenia na budowę ”nie powiem z jakiego funduszu…”. To jest dzięki nieprzemyślanym decyzjom niektórych radnych.

Z-ca Wójta P.A.Łysik poinformował o ogólnych kwotach budowy boisk w innych gminach(m.in. Łobez - 1.251.000 zł, Golczewo - 1.372.000 zł itp.).

Radna Froncala zapytała, jaka jest kwota dot. naszej gminy z tego programu?

Z-ca Wójta poinformował, że ma wynieść to u nas 1.218.789 zł

Radny Róg poinformował, że słuchał wypowiedzi Premiera , który powiedział, że jest to jedno z pierwszych takich boisk.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest dużo takich boisk już w trakcie budowy. Odbyły się już tam przetargi. Stwierdził, że ogólna opinia jest taka w Polsce, że wykonawcy tych boisk spotykają się ok. dwóch miesięcy a pierwsze oferty miały opiewać w granicach 600.000 – 800.000 zł.
Również chce powiedzieć, że w Kołowie takie boisko nie mogłoby powstać, bo nie ma planu.
Z uwagi na brak dalszych dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2008 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu)i poddał do przegłosowana i tak:

 • za podjęcie uchwały głosowało - 13 radnych (na stan obecnych na sesji 13 radnych).

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XIX/145/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 3 Wolne wnioski.

Radna Cioch zapytała;

 • czy Wójt rozpoczął już jakieś negocjacje w sprawie bankomatu w Kołbaczu,
 • kiedy planowana jest dalsza wymiana okien w szkole,
 • na czyje zlecenie jest robiona naprawa chodnika przed szkołą (część jest tam zrobiona i już powstały szpary a część jeszcze nie),
 • czy ścieżka pomiędzy szkołą a Domem Opata będzie poszerzana,
 • żeby zwałować i nawieźć piachu na boisko, które powstało przy szkole. Znajdują się tam wystające szkła, kamienie, jest niebezpiecznie, jest duży kurz,

Radny Dobrzański złożył formalny wniosek o przegłosowanie przeznaczenia kwoty 2.000 zł na remont domu pogrzebowego w Dębinie.
Dodał, iż będzie chciał, by mieszkańcy Dębiny dodatkowo dofinansowali (by składali w kopertach pieniądze, tyle ile będą mogli).

Przewodniczący Rady poinformował radnego, że w tej chwili odbywa się sesja nadzwyczajna i nie może tego wniosku poddać pod głosowanie. Prosił, by radny zwrócił się na piśmie a Rada zdecyduje.

Ad. 4 Zakończenie obrad XIX Nadzwyczajne Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
Sesja zakończyła się o godzinie 1500.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Protokołowała:
Agnieszka Przybylska

Sporządziła:
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-10-2008 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2008 10:00