ZARZĄDZENIE Nr II/11/2009 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 marca 2009 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr I/45/06 z dnia 30 października 2006r. Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

ZARZĄDZENIE Nr II/11/2009
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 marca 2009


w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr I/45/06 z dnia 30 października 2006r. Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Na podstawie art. 4 ust. 5 i art. 10 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami ), zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U. nr 142 poz. 1020 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1 W Załączniku Nr 5 – „Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej” do Zarządzenia Nr I/45/06 z dnia 30 października 2006 r. Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości:

 1. w części II – „Obowiązujący wykaz kont” w ust. A – „Konta bilansowe”
  - po koncie 136 – „Rachunek bankowy GFOŚiGW” dodaje się konto 137 w brzmieniu:
  „137- Rachunki środków funduszy pomocowych”
  - po koncie 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych” dodaje się konto 224 w brzmieniu:
  „224- Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych”
  - po koncie 226 – „Długoterminowe należności budżetowe” dodaje się konta 227 i 228 w brzmieniu:
  „227- Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych”
  „228- Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych”
  - po koncie 240 – „Pozostałe rozrachunki” dodaje się konta 257 i 268 w brzmieniu:
  „257- Należności z tytułu prefinansowania”
  „268- Zobowiązanie z tytułu prefinansowania”
  - po koncie 800 – „Fundusz jednostki” dodaje się konto 810 w brzmieniu:
  „810- Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje”
 2. w części II – „Obowiązujący wykaz kont” w ust. B – „Konta pozabilansowe”
  - usuwa się konta 091 – „Środki trwałe przekazane do innych jednostek, 291 – „Należności warunkowe” oraz 292 – „Zobowiązanie warunkowe”
  - przed kontem 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” dodaje się konta 980 i 981 w brzmieniu:
  „980- Plan finansowy wydatków budżetowych”
  „981- Plan finansowy niewygasających wydatków”
 3. w części V – „Zasady funkcjonowania kont” w ust. A – „Konta bilansowe”:
  - po opisie zasad funkcjonowania konta 136 – „Rachunek bankowy GFOŚiGW” dodaje się opis zasad funkcjonowania konta 137- „Rachunki środków funduszy pomocowych” w brzmieniu:

Konto 137 – RACHUNKI ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH

Konto 137 służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w walucie polskiej lub obcej na realizację wyodrębnionych zadań, projektów lub programów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wydzielonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych dla jednostki Urząd Miasta.
Na koncie 137 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych (wyciągi bankowe), w związku z czym zachodzi pełna zgodność zapisów konta 137 między jednostką, a księgowością banku.
Na stronie Wn konta 137 ujmuje się wpływy środków funduszy pomocowych, a na stronie Ma wypłaty tych środków.
Ewidencja szczegółowa do konta zapewnia podział według rachunków bankowych oraz sposobu ich wykorzystania (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych) z wyodrębnieniem na poszczególne programy i projekty.
Konto 137 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących z funduszy pomocowych na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

- po opisie zasad funkcjonowania konta 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych” dodaje się opis zasad funkcjonowania kont 227- „Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych” oraz 228- „Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych” w brzmieniu:

Konto 227 – ROZLICZENIE DOCHODÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH

Konto 227 służy do ewidencji rozliczania zrealizowanych przez jednostkę dochodów dotyczących funduszy pomocowych.
Na stronie Wn ujmuje się przelewy dochodów na odpowiednie rachunki środków pomocowych lub zaliczenie dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych. Na stronie Ma ujmuje się
w okresach kwartalnych zrealizowane przez jednostkę dochody dotyczące funduszy pomocowych w dacie ostatniego dnia kwartału.
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń dla poszczególnych programów pomocowych z tytułu zrealizowanych dochodów.
Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostkę. Likwidacja salda następuje poprzez przelew dochodów na rachunek środków funduszy pomocowych lub zaliczeniu dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych.

Konto 228 – ROZLICZENIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH

Konto 228 służy do ewidencji rozliczania wydatków dokonywanych przez jednostkę ze środków funduszy pomocowych lub środków własnych tytułem kredytowania podlegających refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Na stronie Wn konta ujmuje kwartalne przeksięgowanie wydatków dokonanych
w korespondencji z kontem 800 w dacie sporządzenia sprawozdania.
Na stronie Ma ujmuje się środki otrzymane na pokrycie wydatków dokonywanych przez jednostkę na realizację projektu.
Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń środków poszczególnych funduszy pomocowych.
Konto 228 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan otrzymanych środków z funduszy pomocowych, tytułem prefinansowania lub innych na wyodrębniony rachunek jednostki, lecz jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków.

- po opisie zasad funkcjonowania konta 240 – „Pozostałe rozrachunki” dodaje się opis zasad funkcjonowania kont 257- „Należności z tytułu prefinansowania ” oraz 268 – „Zobowiązanie z tytułu prefinansowania” w brzmieniu:

Konto 257 – NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PREFINANSOWANIA

Konto 257 służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Na stronie Wn konta 257 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności w ramach prefinansowania, a na stronie Ma - ich zmniejszenie.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 257 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności.
Konto 257 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu pożyczek udzielonych w ramach prefinansowania, a saldo Ma - stan nadpłat w należnościach z tytułu pożyczek dotyczących prefinansowania.

Konto 268 – ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PREFINANSOWANIA

Konto 268 służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek otrzymanych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Na stronie Wn konta 268 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań zaciągniętych tytułem pożyczek w ramach prefinansowania, a na stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w ramach prefinansowania.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 268 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.
Konto 268 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań z tytułu pożyczek zaciągniętych w ramach prefinansowania, a saldo Ma - stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na prefinansowanie.

- po opisie zasad funkcjonowania konta 800 – „Fundusz jednostki” dodaje się opis zasad funkcjonowania konta 810- „Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje” w brzmieniu:

Konto 810 – DOTACJE BUDŻETOWE I ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYCJE

Konto 810 służy do ewidencji:
- dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone,
- równowartości wydatków dokonanych ze środków budżetowych na finansowanie inwestycji.
- równowartości wydatków dokonanych ze środków pomocowych na finansowanie inwestycji
Na stronie Wn konta 810 ujmuje się dotacje przekazane w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone oraz równowartość środków budżetowych i środków pomocowych wykorzystanych na finansowanie inwestycji jednostki.
Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie w końcu roku obrotowego, salda konta 810 na konto 800 „Fundusz jednostki”.
Konto 810 na koniec roku nie wykazuje salda.

 1. w części V – „Zasady funkcjonowania kont” w ust. B – „Konta pozabilansowe” :
  - po opisem zasad funkcjonowania konta 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego ” dodaje się opis zasad funkcjonowania kont 980- „Plan finansowy wydatków budżetowych” oraz 981 – „Plan finansowy niewygasających wydatków” w brzmieniu:

Konto 980 – PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.

Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego korekty.

Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:
1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych;
2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych do realizacji w roku następnym;
3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych.
Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.

Konto 981 – PLAN FINANSOWY NIEWYGASAJĄCYCH WYDATKÓW

Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.

Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych.

Na stronie Ma konta 981 ujmuje się:
1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych;
2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub wygasłej.

Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych.
Konto 981 nie powinno wykazywać salda na koniec roku.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 27-03-2009 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-03-2009 13:12