ZARZĄDZENIE Nr II/19/09 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych w Gminie Stare Czarnowo.

ZARZĄDZENIE Nr II/19/09
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 15 kwietnia 2009 r.


w sprawie ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych w Gminie Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, województw, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430 ) oraz regulaminu dofinansowania zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr II/18/09 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 kwietnia 2009 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan dofinansowania specjalności i form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się na każdy semestr w 2009 r. maksymalną kwotę 600 złotych dofinansowania do czesnego. Do pozostałych form doskonalenia zawodowego ustala się dofinansowanie w wysokości 600 złotych, jednak nie więcej niż 50% całkowitego kosztu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 21-04-2009 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2009 14:03