ZARZĄDZENIE Nr II/37/2009 WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: wyznaczenia osoby do wykonywania wobec Wójta Gminy Stare Czarnowo czynności z zakresu prawa pracy

ZARZĄDZENIE Nr II/37/2009
WÓJTA GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 29 czerwca 2009 roku


w sprawie: wyznaczenia osoby do wykonywania wobec Wójta Gminy Stare Czarnowo czynności z zakresu prawa pracy

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1753; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz. 1458 /, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Danutę Tomecką – zatrudnioną w Sekretariacie Urzędu Gminy Stare Czarnowo na stanowisku Inspektora jako drugą osobę upoważnioną do wykonywania wobec Wójta Gminy Stare Czarnowo wszystkich czynności z zakresu prawa pracy, za wyjątkiem czynności przypisanych Radzie Gminy Stare Czarnowo oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Stare Czarnowo zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz. 1458/.

§ 2. Upoważnienie ważne jest w okresie nieobecności w pracy Pana Arkadiusza Łysik-Sekretarza Gminy Stare Czarnowo, który Zarządzeniem Nr II/36/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku wyznaczony został jako osoba upoważniona do wykonywania wobec Wójta Gminy Stare Czarnowo czynności z zakresu prawa pracy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-07-2009 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2009 09:43