ZARZĄDZENIE NR II/70/09 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR II/70/09
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218,Nr 187, poz. 1381,  Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 1.940 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 1.940 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.940 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.940 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1.940 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 1.940 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.940 zł
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.639 zł
  § 4110 Składki na ubezpieczenia  społeczne   261 zł
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy    40 zł

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 10.827 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 10.827 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 485 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 485 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.342 zł
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 10.342 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 10.827 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

10.752 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 485 zł
  § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 485 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.342 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne 10.342 zł

§ 5. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 18-12-2009 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2009 13:40