ZARZĄDZENIE Nr II/41/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2010 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/41/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 sierpnia 2010

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami:

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010       Rolnictwo i łowiectwo 0,00
01008    Melioracje wodne 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
01010     Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 656 530,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 656 530,00
01030     Izby rolnicze 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 73,00
4580 Pozostałe odsetki 73,00
700       Gospodarka mieszkaniowa 0,00
70095    Pozostała działalność 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 032,00
4580 Pozostałe odsetki 1 032,00
710       Działalność usługowa 0,00
71035    Cmentarze 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
4270 Zakup usług remontowych - 2 110,00
750       Administracja publiczna 0,00
75022    Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 50,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50,00
75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00
75075    Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
4300 Zakup usług pozostałych - 500,00
75095    Pozostała działalność 0,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 762,00
4430 Różne opłaty i składki 762,00
754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 2 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 10 650,00
4270 Zakup usług remontowych 12 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 650,00
75414    Obrona cywilna - 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2 000,00
756       Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00
75647    Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 1 180,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 180,00
801       Oświata i wychowanie 0,00
80104    Przedszkola 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
851       Ochrona zdrowia 0,00
85153    Zwalczanie narkomanii 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110,00
4300 Zakup usług pozostałych - 110,00
852      Pomoc społeczna 0,00
85212    Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 72,50
4300 Zakup usług pozostałych 72,50
853       Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00
85395    Pozostała działalność 0,00
4307 Zakup usług pozostałych - 116,17
4309 Zakup usług pozostałych - 6,83
4437 Różne opłaty i składki 116,17
4439 Różne opłaty i składki 6,83
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90002    Gospodarka odpadami - 5 550,00
4300 Zakup usług pozostałych - 5 550,00
90004    Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 5 000,00
90095    Pozostała działalność 10 550,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 50,00
921       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92109    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 300,00
926       Kultura fizyczna i sport 0,00
92601    Obiekty sportowe 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 450,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 6 050,00
92605    Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 200,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-10-2010 10:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-10-2010 10:57