Porządek obrad

Porządek obrad IV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 25 stycznia 2011r. godz. 1330
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10.

 1. Otwarcie obrad IV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy z dnia 20.12.2010r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
  • posiedzenia komisji,
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Czarnowo – druk nr 1/IV;
  1. zapoznanie z uchwałą Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały dot. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Czarnowo.
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011 – druk nr 2/IV;
  1. zapoznanie z uchwałami Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawach wydania opinii;
   • o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na 2011r.,
   • o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Stare Czarnowo w 2011r.,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – druk nr 8/IV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych SP. z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo – druk nr 10/IV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kołowo w gminie Stare Czarnowo – druk nr 12/IV.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego - druk nr 11/IV.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2011 r. – druk nr 3/IV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r. – druk nr 4/IV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2011 r. – druk nr 5/IV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2011 r. – druk nr 6/IV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2011 r.– druk nr 7/IV,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2011 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – druk nr 9/IV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 20. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów;
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 13-01-2011 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 24-01-2011 12:51