ZARZĄDZENIE Nr III/6/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/6/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2010

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami:

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
600     Transport i łączność 0,00
60016   Drogi publiczne gminne 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 285,00
4270 Zakup usług remontowych - 17 720,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 435,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 0,00
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 9 576,00
4270 Zakup usług remontowych - 9 576,00
70095   Pozostała działalność 9 576,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 886,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105,00
4260 Zakup energii 8 549,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36,00
710     Działalność usługowa 0,00
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 40,00
4300 Zakup usług pozostałych 40,00
71013   Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 40,00
4300 Zakup usług pozostałych - 40,00
750     Administracja publiczna 0,00
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12,00
4270 Zakup usług remontowych 13 400,00
4300 Zakup usług pozostałych - 13 400,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 12,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2 322,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 13 255,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 780,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 760,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 515,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 446,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. - 1 876,00
4410 Podróże służbowe krajowe 965,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 260,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 185,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 390,00
75045   Kwalifikacja wojskowa 216,00
4300 Zakup usług pozostałych 216,00
75056   Spis powszechny i inne 201,00
Zadania zlecone
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 342,50
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 101,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 12,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 227,92
4410 Podróże służbowe krajowe -0,67
Zadania własne
  4410 Podróże służbowe krajowe 201,00
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 905,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 905,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00
Zadania zlecone
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 12,67
4120 Składki na Fundusz Pracy - 19,33
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32,00
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00
Zadania zlecone
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79,59
4120 Składki na Fundusz Pracy 12,91
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 005,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 215,98
4260 Zakup energii 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 454,86
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 273,62
757     Obsługa długu publicznego 0,00
75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,00
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - 1 990,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 990,00
801     Oświata i wychowanie 0,00
80101   Szkoły podstawowe - 37 608,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 250,00
3240 Stypendia dla uczniów - 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 60 530,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 862,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3 990,00
4260 Zakup energii - 3 100,00
4270 Zakup usług remontowych 24 180,00
4280 Zakup usług zdrowotnych - 1 370,00
4300 Zakup usług pozostałych - 600,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 650,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. - 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 1 100,00
4430 Różne opłaty i składki 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 300,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 380,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 880,00
80104   Przedszkola 8 092,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 640,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 520,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 634,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 780,00
4260 Zakup energii 1 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 580,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 987,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 15 979,00
80110   Gimnazja 1 102,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 810,00
3240 Stypendia dla uczniów - 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 810,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 700,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2 950,00
4260 Zakup energii 900,00
4280 Zakup usług zdrowotnych - 550,00
4300 Zakup usług pozostałych - 230,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 270,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 782,00
80113   Dowożenie uczniów do szkół - 32,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 32,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 6 680,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 680,00
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 650,00
4300 Zakup usług pozostałych - 470,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 180,00
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 6 096,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 168,00
4220 Zakup środków żywności 6 048,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 120,00
80195   Pozostała działalność 23 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 000,00
852     Pomoc społeczna 0,00
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 652,00
Zadania zlecone
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -382,80
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 382,80
Zadania własne
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 396,80
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255,20
85219   Ośrodki pomocy społecznej - 652,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 590,64
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 118,22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 774,58
4300 Zakup usług pozostałych 1 137,96
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. - 99,09
4410 Podróże służbowe krajowe - 41,59
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 73,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 488,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 276,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00
85395   Pozostała działalność 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 891,36
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 192,69
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 204,27
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 10 426,19
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 613,81
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 920,14
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 32,18
4307 Zakup usług pozostałych - 7 544,66
4309 Zakup usług pozostałych - 396,34
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 755,57
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 44,43
4437 Różne opłaty i składki 34,94
4439 Różne opłaty i składki 2,06
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90095   Pozostała działalność 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 120,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 595,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 550,00
4270 Zakup usług remontowych - 1 288,00
926     Kultura fizyczna i sport 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 430,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 237,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 24,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 691,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-01-2011 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2011 12:49