ZARZĄDZENIE Nr III/71/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 listopada 2011 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/71/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 listopada 2011

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami:

Nazwa jednostki sprawozdawczej STARE CZARNOWO
Nr dokumentu Zarządzenie Nr III/71/2011
Data podjęcia 2011-11-17
Rodzaj Plan wydatków
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
600     Transport i łączność 0,00
60016   Drogi publiczne gminne 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 4 000,00
750     Administracja publiczna 0,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 660,00
4270 Zakup usług remontowych - 2 950,00
4280 Zakup usług zdrowotnych - 390,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 970,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00
4260 Zakup energii - 1 970,00
4300 Zakup usług pozostałych - 300,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00
90002   Gospodarka odpadami - 8 500,00
4300 Zakup usług pozostałych - 8 500,00
90095   Pozostała działalność 0,00
4260 Zakup energii - 403,00
4270 Zakup usług remontowych 403,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4270 Zakup usług remontowych - 300,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00
926     Kultura fizyczna 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 100,00
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2 000,00
92695   Pozostała działalność 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie
852     Pomoc społeczna 0,00
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00
3110 Świadczenia społeczne - 897,09
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 897,09
85219   Ośrodki pomocy społecznej 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2 768,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 968,00
Zespół Szkół w Kołbaczu
801     Oświata i wychowanie 0,00
80101   Szkoły podstawowe - 4 000,00
4260 Zakup energii - 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 1 000,00
80104   Przedszkola - 13 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4260 Zakup energii - 5 000,00
80195   Pozostała działalność 17 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 000,00
926     Kultura fizyczna 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3 000,00
4260 Zakup energii 3 000,00

Razem:

0,00

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-12-2011 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2011 11:16