Materiały na sesję - projekty uchwał


Druk nr 1 /XX PROJEKT

 

UCHWAŁA NR ....../.........../12

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia ............................2012r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/136/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 listopada 2012r.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz.887, z 2012r. poz.567) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XIX/136/12 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. załącznik nr 1 do powyższej uchwały otrzymuje brzmienie o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

  2. załącznik nr 2 do powyższej uchwały otrzymuje brzmienie o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały ......../.........../12

Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia .........................2012r.

 

 

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

/w tonach/

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna/osie jezdne/ z zawieszeniem pneumatycznym

lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

 

Inne

systemy zawieszenia

osi

jezdnych

Dwie osie

12

13

546,00

686,00

13

14

613,00

752,00

14

15

686,00

817,00

15

 

778,00

1.780,00

Trzy osie

12

17

613,00

752,00

17

19

686,00

817,00

19

21

752,00

957,00

21

23

957,00

1.497,00

23

25

1.497,00

2.176,00

25

 

1.497,00

2.176,00

Cztery osie i więcej

12

25

957,00

1.022,00

25

27

957,00

1.497,00

27

29

1.497,00

2.307,00

29

31

2.307,00

2.399,00

31

 

2.307,00

2.399,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ......../........./11

Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia............................2011r.

 

 

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

równej lub wyższej niż 12 ton

 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy + naczepa,

Ciągnik balastowy + przyczepa

/w tonach/

 

 

Stawka podatku /w złotych/

Nie mniej

Mniej niż

Oś jezdna /osie jezdne/

z zawieszeniem pneumatycznym

lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

 

Inne systemy zawieszenia

Dwie osie

12

18

458,00

511,00

18

25

572,00

626,00

25

31

680,00

1.077,00

31

 

1.647,00

1.895,00

Trzy osie

12

40

1.483,00

2.026,00

40

 

2.044,00

2.671,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

 

Rada Gminy Stare Czarnowo na sesji w dniu 12 listopada 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIX/136/12 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 r. Przy ustalaniu stawek podatku ujętych w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały dokonano technicznego przeliczenia stawek obowiązujących w roku 2012 zmniejszając je o wskaźnik 6,29%, powołując się na Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. Zgodnie z dyspozycją art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, stawki podatku od środków transportowych określone w załącznikach nr 1 - 3 do ustawy, obowiązujące w następnym roku podatkowym. Stawki przeliczane SA zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy - w przypadku, gdy wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 5%. Kur euro na pierwszy dzień października 2012 r. (01.10.2012 r. ) wyniósł 4,1057 zł, a zatem uległ zmniejszeniu o 6,29% w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego, który 03.10.2011 r. wynosił 4,3815 zł. W związku z tym dokonano przeliczenia stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2012.

Po dokonaniu przeliczenia stawek obowiązujących w Gminie Stare Czarnowo w roku 2012, zmniejszającego je o 6,29%, powstała sytuacja, gdzie w trzech przypadkach stawka ustalona przez Radę Gminy jest mniejsza od stawki minimalnej ogłoszonej przez Ministra Finansów. Dotyczy to stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, o czterech i więcej osiach i innych systemach zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej od 29 do 31 ton i ponad 31 ton (stawka uchwalona 2.394 zł - stawka minimalna 2.398,61 zł), oraz stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton o dwóch osiach, innych systemach zawieszenia i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 31 ton (stawka uchwalona 1.776,00 zł - stawka minimalna 1.894,94 zł).

 

 

Sporządziła;

Podinspektor Olga Stolarska

 

 

Druk nr 2/XX                                                                                                                            Projekt

UCHWAŁA  NR  ..…../…../12

RADY GMINY STARE CZARNOWO

z dnia …………………. 2012 r.

 w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2012.

    Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy                    z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 142 poz. 1591, oraz z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz.984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz.717; Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007r.  Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974;  Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz.420; Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146; Nr 40 poz.230 Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 48 ust.1 i ust.2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027; Nr 216 poz.1367; Nr 225 poz. 1486; Nr 234 poz. 1570; Nr 227 poz. 1505; Nr 237 poz.1654; z 2009r. Nr 6 poz.33; Nr 22 poz. 120; Nr 26 poz. 157; Nr 38 poz. 299; Nr 97 poz. 800; Nr 98 poz. 817; Nr 92 poz. 753; Nr 111 poz. 918; Nr 118 poz. 989; Nr 157 poz. 1241; Nr 161 poz.1278;  Nr 178 poz. 1374; z 2010r. Nr 50 poz. 301; Nr 107 poz.679; Nr 125 poz.842; Nr 127 poz. 857; Nr 182 poz.1228; Nr 165 poz. 1116; Nr 225 poz. 1465; 238 poz. 1578;  Nr 257 poz.1723 i poz.1725; z 2011r. Nr 45 poz.235; Nr 73 poz.390; Nr 81 poz. 440; Nr 106 poz.622; Nr 112 poz. 654; Nr 113 poz.657; Nr 122 poz.696; Nr 138 poz.808; Nr 149 poz.887 )

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

     § 1.  Przyjmuje się do realizacji na rok 2012 program zdrowotny pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia” stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

    § 2.  Środki na realizację programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2012  w Rozdziale 85149 § 4300 -profilaktyka zdrowotna w kwocie: do 2.900,00 zł.

   § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

   § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                        Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E

 

      Zadaniem własnym gminy, w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, jest opracowanie i realizacja programów zdrowotnych wynikających  z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Niniejsze obowiązki wynikają  w szczególności z art.7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

    Gmina Stare Czarnowo podejmuje działania zmierzające do polepszenia stanu zdrowia mieszkańców, za cel priorytetowy stawiając sobie zdrowie mieszkańców naszej gminy.

     W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje  się  za zasadne.

 

 

Opracowała:

Dorota Adamska

Inspektor ds. Rozwoju Regionalnego,

Promocji Gminy, Oświaty, Rekreacji i Zdrowia

 

 

 

 

 

                                   Załącznik

                                                           do Uchwały Nr …/…/2012

 

        

                                                  Rady Gminy Stare Czarnowo

                                                             z dnia …. listopada 2012r.

 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Realizowany w roku 2012 pod nazwą

„Szczepienia ochronne przeciw grypie”

dla mieszkańców Gminy Stare Czarnowo, którzy kończą

w bieżącym roku kalendarzowym 65 lat i powyżej.

 

 

• Szczepienia zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 1 grudnia 2012    do 21 grudnia 2012 na terenie Gminy Stare Czarnowo

 

• Realizatorami programu będzie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dariusz Jahns w Kołbaczu z siedzibą przy ul. Szarych Mnichów 1  oraz  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lidia Pięta w Starym Czarnowie z siedzibą przy ul. Szczecińska 29

 

1. Opis problemu zdrowotnego

 

a. Problem zdrowotny – grypa to zakaźna, wirusowa choroba powodująca ostre, uciążliwe objawy infekcyjne. Jednak to powikłania pogrypowe stanowią największe zagrożenie dla życia człowieka. Najczęstszą przyczyną zgonów są powikłania pogrypowe wywołane przez dwoinkę zapalenia płuc, czyli pneumokoki. Szczególnie zagrożone jest zdrowie osób z grup podwyższonego ryzyka powikłań grypowych dorosłych powyżej 60 roku życia oraz przewlekle chorych. Stąd tak ważna jest odpowiednia profilaktyka,  w tym przede wszystkim szczepienia.

 

b. Epidemiologia – powikłania jakie mogą wystąpić po grypie często są powikłaniami długich zmagań z wtórnymi zakażeniami bakteryjnymi, na które najbardziej narażone są osoby powyżej 60 roku życia. Powikłaniami

najczęściej występującymi są:

• zapalenie płuc i oskrzeli,

• zapalenie ucha środkowego,

• zapalenie zatok,

• zapalenie mięśnia serca i otaczającego je włóknistego woreczka, osierdzia,

• zapalenie mózgu czy opon mózgowo – rdzeniowych,

• zaburzenia żołądkowo – jelitowe.

 

c. Na realizację programu zabezpieczono środki finansowe w budżecie Gminy na rok 2012 w kwocie do 2.900 tys. zł.

 

2. Cele programu:

 

a. Najważniejszym celem programu jest ograniczenie zachorowalności  na grypę u osób starszych,

 

b. Cele szczegółowe:

• ograniczenie zachorowalności na grypę,

• zmniejszenie przypadków śmierci wśród osób starszych w wyniku powikłań pogrypowych,

• uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych,

• zmniejszenie ilości hospitalizowanych pacjentów.

 

c. Oczekiwane efekty:

 

• zwiększenie skuteczności zapobiegania przeziębieniom,

• powstrzymanie szerzenia się grypy.

d. Monitorowanie realizacji programu prowadzone przez realizatora szczepień.

 

3. Populacja:

 

Programem objęci będą mieszkańcy zameldowani na  terenie Gminy Stare Czarnowo, którzy kończą w bieżącym roku kalendarzowym 65 lat i powyżej, z grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

 

4. Kwalifikacje wymagane od personelu medycznego

 

a. lekarz POZ, który dokona badania pacjenta,

b. pielęgniarka,

 

5. Harmonogram realizacji programu szczepień

 

Program realizowany będzie w ramach posiadanych środków finansowychw terminie od 1 grudnia 2012r  do końca bieżącego roku kalendarzowego. Realizator programu, przedstawi szczegółową listę uprawnionych do profilaktycznego szczepienia przeciwko grypie wraz z numerem PESEL i adresem zamieszkania uprawnionego oraz oświadczeniem uczestnika programu wyrażającym zgodę na udostępnienie oraz przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji programu.

 

6. Tryb zapraszania do programu i kwalifikacja uczestników:

 

Tryb zapraszania do programu będzie obejmował rozwieszenie informacji o szczepieniach w przychodniach lekarskich, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Stare Czarnowo. Kwalifikacja uczestników programu do szczepienia zostanie dokonana na podstawie kolejności zgłoszeń do przychodni lekarskich realizujących program. Każda osoba, która ukończyła 65 lat i zgłosi się d przychodni lekarskiej realizującej Program zostanie przebadana w celu wykluczenia przeciwwskazań do podania szczepionki, a następnie zaszczepiona. Osoby, które   nie korzystają z usług lekarza POZ w przychodniach realizujących Program winne są zgłosić się z aktualnym zaświadczeniem o stanie zdrowia zawierającym informacje o wskazaniach bądź przeciwwskazaniach do szczepienia.

 

7. Sprawozdanie z przebiegu programu

 

Sprawozdanie po zakończeniu realizacji programu powinno zawierać opis realizacji programu oraz opracowanie statystyczne przedstawiające liczbę osób przebadanych ogółem w programie.

 

8. Koordynator programu – Urząd Gminy Stare Czarnowo - Inspektords. Rozwoju Regionalnego, Promocji Gminy, Oświaty, Rekreacji i Zdrowia

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 26-11-2012 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 26-11-2012 15:22