ZARZĄDZENIE NR III/01/2013 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 02 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania


ZARZĄDZENIE NR III/01/2013

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 02 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz. 1458/ zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin Wynagradzania Pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA

NR III/01/2013

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 02 stycznia 2013r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY STARE CZARNOWO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej ,, regulaminem”, ustala:

 1. Wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo na podstawie umowy o pracę.

 2. Szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 3. Szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

 4. Szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

 5. Szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

 6. Szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż jubileuszowa pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

 7. Szczegółowe warunki i sposób przyznawania innych dodatków ( za znajomość języka, za pracę w porze nocnej, za opiekę nad osobą w służbie przygotowawczej) pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

 8. Szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia i dodatków za pracę poza rozkładem czasu pracy przyjętym dla danego pracownika.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

§ 2.

 1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne ( wykształcenie oraz umiejętności zawodowe, staż pracy w latach) dotyczące pracowników samorządowych zatrudnianych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo na podstawie umowy o pracę określa wykaz stanowisk ( kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, doradców i asystentów, pomocniczych i obsługi) stanowiący Załącznik nr 1, tabela 1 do Regulaminu.

 2. Dopuszcza się zatrudnianie na stanowisku, o którym mowa w ust. 1, osoby nie spełniającej wymagań kwalifikacyjnych na to stanowisko, określonych niniejszym Regulaminem, pod warunkiem spełniania co najmniej minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18. 03. 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

§ 3.

 1. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18. 03. 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych

 2. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa Załącznik nr 1, Tabela 1 i 2 do Regulaminu

 3. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje wypłatą wynagrodzenia zasadniczego w wysokości odpowiedniej do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy,

DODATEK FUNKCYJNY

§ 4.

 1. Dodatek funkcyjny jest przyznawany na następujących stanowiskach:

a) doradca

b) sekretarz gminy

c) kierownik referatu

 1. Dodatek funkcyjny, z zastrzeżeniem ust. 4, nie może być niższy niż 600 zł i wyższy niż 2. 500 zł

 2. Dodatek funkcyjny przyznaje i jego wartość kwotową ustala w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Wójt Gminy

 3. Pracownicy otrzymujący dodatek funkcyjny w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu otrzymują go w kwocie dotychczasowej, chyba że złożą wniosek o przyznanie im dodatku na nowych zasadach, albo dodatek ten zostanie im wypowiedziany.

DODATEK SPECJALNY

§ 5.

 1. Dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

 2. Dodatek, o którym mowa w ust.1 w formie pisemnej przyznaje Wójt Gminy bądź osoba przez niego upoważniona. Przyznając dodatek specjalny określa się maksymalny czas, na który dodatek zostaje przyznany, bądź wskazuje się dodatkowe czynności przekazane pracownikowi do wykonywania po ustaniu, których dodatek wygasa.

 3. Dodatek przyznaje się w kwocie wynoszącej co najmniej 10 % i nie więcej niż 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego osoby, której dodatek przyznano

PREMIE

§ 6. Przeznacza się na fundusz premiowy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi, środki w kwocie nie większej niż 20 % wynagrodzenia zasadniczego pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

 1. Pracownikom na stanowiskach pomocniczych i obsługi może zostać przyznana indywidualna premia miesięczną w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika.

 2. Premia o której mowa w ust. 1przyznawana jest pracownikowi za:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 07-02-2013 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2013 13:57