UCHWAŁA NR V/37/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z  dnia  17 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2003r.

U c h w a ł a Nr V / 37 / 03

UCHWAŁA NR  V/37/03
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z  dnia  17 lutego 2003 r.
 

 

w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Komisji Zdrowia, Oświaty  i  Spraw Społecznych na 2003 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1805/ Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych   na  2003 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Kazimierz Mendak

Załącznik do uchwały Nr V/37/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
 z dnia 17 lutego 2003r.

PLAN PRACY

Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych przy Radzie Gminy w Starym Czarnowie na rok 2003.

Kwartał T e m a t y k a
I
 • Analiza działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Omówienie sytuacji szkolnictwa.
 • Analiza i ocena działalności klubów i stowarzyszeń sportowych.
 • Analiza informacji na temat stanu przygotowania przeciwpożarowego
  na terenie gminy.
 • Opiniowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2003.
 • Uchwalenie planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych.
 • Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.
II
 • Problem narkomani i alkoholizmu w szkole - bezpieczna szkoła.
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Starym Czarnowie.
 • Opiniowanie programu walki z narkomanią i alkoholizmem
  na terenie gminy.
 • Analiza stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego
  na terenie gminy za I półrocze 2003 r.
 • Ocena działalności gminnych bibliotek.
 • Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.
III
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, 
  Oświaty i Spraw Społecznych za I półrocze 2003 r.
 • Ocena realizacji zadań z zakresu kultury za I półrocze 2003 r.
 • Analiza przygotowania szkół do roku szkolnego 2003/2004.
 • Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.
IV
 • Analiza staniu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego
  na terenie gminy za II półrocze 2003 r.
 • Analiza stanu przygotowania przeciwpożarowego na terenie gminy.
 • Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2004.

Komisja w składzie :

 1. Kotylak Bartosz      - przewodniczący komisji
 2. Łoś Maria               - członek komisji
 3. Małecka Grażyna    - członek komisji
 4. Smykla Piotr           - członek komisji

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 17:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 17:41