Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały VI/ 41/ 03

Załącznik Nr 2
do Uchwały VI/41/03
Rady Gminy w Starym Czarnowie
z dnia 17 marca 2003r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO
związane z realizacją zadań własnych w 2003 roku

według działów klasyfikacji

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Kwota w zł.

010

    

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

15.000

01095

  

Pozostała działalność

15.000

083

Wpływy z usług

12.000

097

Wpływy z różnych dochodów

3.000

 

700

   

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

304.000

70005

  

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

289.000

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych skarbu państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczonych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

7.000

084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

282.000

70095

  

Pozostała działalność

15.000

083

Wpływy z usług

15.000

 

710

    

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

5.000

71035

  

Cmentarze

5.000

083

Wpływy z usług

5.000

 

750

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

8.000

75023

 

Urzędy gmin

8.000

045

Wpływy z opłaty administracyjnej za 
czynności urzędowe

6.000

097

Wpływy z różnych dochodów

2.000

 

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej

2.802.834

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego 
od osób fizycznych

15.000

035

Podatek od działalności gospodarczej 
osób fizycznych, opłacanych w formie 
karty podatkowej

15.000

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

1.802.600

031

Podatek od nieruchomości

1.685.000

032

Podatek rolny

21.000

033

Podatek leśny

64.600

034

Podatek od środków transportowych

25.000

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

3.000

091

Odsetki od nieterminowych wpłat 
z podatków i opłat

4.000

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych

398.000

031

Podatek od nieruchomości

134.000

032

Podatek rolny

171.000

034

Podatek od środków transportowych

26.800

036

Podatek od spadków i darowizn

5.000

037

Podatek od posiadania psa

200

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

55.000

091

Odsetki od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat

6.000

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu terytorialnego
 na podstawie ustaw

49.000

041

Wpływy z opłaty skarbowej

3.000

048

Wpływy z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu

46.000

75619

 

Wpływy z różnych rozliczeń

1.000

046

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

1.000

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

537.234

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

537.234

 

758 

   

RÓŻNE ROZLICZENIA

1.765.907

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego

1.672.294

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.672.294

75802

 

Część podstawowa subwencji ogólnej dla
 gmin

3.169

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3.169

75805

 

Część rekompensująca subwencji ogólnej
dla gmin

90.444

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

90.444

 

801

   

OŚWIATA I WYCHOWANIE

9.700

80195

 

Pozostała działalność

9.700

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
 na realizację własnych zadań bieżących gmin

9.700

 

853

   

OPIEKA SPOŁECZNA

14.000

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
 na ubezpieczenia społeczne

14.000

270

Środki na dofinansowanie własnych zadań
 bieżących /związków gmin/, powiatów
 /związków powiatów/, samorządów
 województw, pozyskane z innych źródeł

14.000

 

854

 

 

   

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

60.400

85404

 

Przedszkola

60.000

083

Wpływy z usług

60.000

85495

 

Pozostała działalność

400

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

400

 

921

   

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

12.000

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

12.000

075

Dochody z najmu i dzierżawy

12.000

R  A  Z  E  M :

4.996.841

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 18:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 18:00