UCHWAŁA  NR IX/59/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 maja 2003r. w sprawie: zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA  NR IX/59/03

UCHWAŁA  NR IX/59/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 maja 2003 r.

w sprawie:  zasad  wyłapywania  bezdomnych zwierząt na terenie Gminy  Stare Czarnowo.

Na podstawie ar.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001roku,Nr 142, poz. 1591;  z 2002r.Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806/, art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt /Dz.U.Nr 111 poz.  724 i z 1998   r. Nr  106  poz. 668/  oraz  § 2  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie  zasad  i  warunków   wyłapywania  bezdomnych  zwierząt  /Dz.U.  Nr 116 poz 753/,   Rada  Gminy  Stare Czarnowo  uchwala  co następuje :

§  1.  Na terenie  Gminy Stare Czarnowo wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały.

§ 2.  Za bezdomne uważa się zwierzęta  domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub  zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub  osoby, pod której opieką dotąd pozostawały.

§ 3.

 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może odbywać się akcyjne.
 2. O  przystąpieniu do  wyłapywania bezdomnych zwierząt  Urząd Gminy będzie informował społeczność gminy poprzez ogłoszenie na tablicach informacyjnych co najmniej  21 dni przed jego rozpoczęciem.
 3. W ogłoszeniach określony  zostanie:
  1. termin  wyłapywania,
  2. granice terenu wyłapywania bezdomnych zwierząt,
  3. podmiot  wykonujący wyłapywanie.
  4. adres  schroniska z którym  uzgodniono  umieszczanie  zwierząt po wyłapaniu.

§ 4.  Używane  przy  wyłapywaniu zwierząt bezdomnych  urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich  życia, ani zadawać im cierpienia.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy mogą prowadzić schroniska lub inne  uprawnione podmioty, po zawarciu umowy z Gminą Stare Czarnowo.

§ 5. Bezdomne  zwierzęta  po  wyłapaniu będą niezwłocznie umieszczone w schronisku  dla   zwierząt. Zwierzęta chore  lub okaleczone będą poddawane tam leczeniu.  Po  okresie 14 dni pobytu zwierzęcia   w schronisku w przypadku braku właściciela, zwierzę staje się własnością  schroniska.

§  6. W przypadku pogryzienia, podrapania przez bezdomne zwierzę człowieka ,  zostanie ono poddane obserwacji w lecznicy  dla zwierząt  w celu wykluczenia wścieklizny.

§ 7. Wykonanie uchwały   powierza się  Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:13