UCHWAŁA NR XXVII/210/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych

UCHWAŁA NR XXVII/210/05

UCHWAŁA NR XXVII/210/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 września 2005 r.


w sprawie nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit." a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; z 2005 r. Nr 281, poz. 2782 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Stare Czarnowo w drodze  darowizny od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości niezabudowanych niżej wymienionych działek położonych na terenie gminy

  • nr 53, 265 z obrębu ewidencyjnego Żelisławiec,
  • nr 1 z obrębu ewidencyjnego Kartno,
  • nr 62, 273, 274,308, 313 z obrębu ewidencyjnego Glinna,
  • nr 580 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo
  • nr 8,38,39 z obrębu ewidencyjnego Kołbacz,
  • nr 253 z obrębu ewidencyjnego Śmierdnica Las,

§ 2. Wyraża się zgodę na poniesienie kosztów notarialnych zawarcia umowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVII/210/05
 Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 września 2005 r.

Gmina Stare Czarnowo nabyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A. aktem notarialnym Repertorium A nr 2222/2005 działek po byłych torowiskach o nr 53 o pow. 2,64 ha , 265 o pow. 0,77 ha z obrębu ewidencyjnego Żelisławiec, nr 1 o pow. 1,72 ha z obrębu Kartno, nr 62 o pow. 2,66 ha, nr 273 o pow. 0,51 ha, nr 274 o pow. 1,58 ha, nr 308 o pow. 0,19 ha , nr 312 o pow. 0,76 ha z obrębu Glinna, nr 580 o pow. 1,32 ha z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo, nr 8 o pow. 1,33 ha, nr 38 o pow. 1,25 ha, nr 39 o pow. 2,27 ha z obrębu ewidencyjnego Kołbacz, nr 253 o pow. 4,70 ha z obrębu ewidencyjnego Śmierdnica Las.
Obecnie przejęte nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa a Gmina Stare Czarnowo jest wieczystym użytkownikiem i planuje je przeznaczyć pod budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej oraz ścieżek rowerowych .
W związku z powyższym należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie z wnioskiem o darowanie wyżej wymienionych nieruchomości za zgodą wojewody z przeznaczeniem ich na cele publiczne. ( w trybie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ).
Ze względu na planowane inwestycje zachodzi potrzeba uregulowania stanu posiadania, to jest uzyskania prawa własności działek z przeznaczeniem na budowę infrastruktury na terenie Gminy Stare Czarnowo i w związku z tym podjęcie niniejszej uchwały.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 25-09-2005 16:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2005 16:42