Zarządzenie Nr I/24/2004 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr I/18/2004

Zarządzenie Nr I/24/2004
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia  30 sierpnia 2004 r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie § 11 Uchwały Nr XV/102/04 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2004 zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr 1 .

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

 

Załącznik Nr  1
do Zarządzenia Wójta Nr I/24/2004
z dnia  30 .08. 2004r.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenia

Zmniejszenia

010    

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2.000

2.000

01008

  

Melioracje wodne

2.000

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

 

01095

  

Pozostała działalność

 

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

 

2.000

 
710    

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

8.674

8.674

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

8.000

4300

Zakup usług pozostałych

 

8.000

71035

 

Cmentarze

8.674

674

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

674

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

674

 

4260

Zakup energii

8.000

 
 

750

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

15.790

15.790

75023

 

Urzędy gmin

15.790

15.790

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

15.790

4300

Zakup usług pozostałych

11.289

 

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

3.605

 

4610

Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego

896

 
 

751

   

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

427

427

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

427

427

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

85

 

4120

Składki na fundusz pracy

12

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

117

4300

Zakup usług pozostałych

 

310

4410

Podróże służbowe krajowe

330

 
 

754

   

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3.000

3.000

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

3.000

3.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

 
 

801

   

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5.581

5.851

80101

 

Szkoły podstawowe

3.268

3.268

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

3.268

4300

Zakup usług pozostałych

3.268

 

80104

 

Przedszkola

1.935

281

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

281

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.935

 

80110

 

Gimnazja

 

1.654

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

1.654

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

648

648

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

648

4120

Składki na fundusz pracy

648

 
 

851

   

OCHRONA ZDROWIA

6.020

6.020

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

6.020

6.020

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

6.020

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.020

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

 
 

852

   

POMOC SPOŁECZNA

1.690

1.690

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe z ubezpieczenia społecznego

500

500

4120

Składki na fundusz pracy

200

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

500

4410

Podróże służbowe krajowe

300

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

1.000

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

 

85228

 

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

190

190

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

190

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100

 

4120

Składki na fundusz pracy

90

 
 

854

   

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.500

1.500

85401

 

Świetlice szkolne

1.500

1.500

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1.500

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.000

 

4120

Składki na fundusz pracy

500

 
 

926

   

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

8.012

8.012

92695

 

Pozostała działalność

8.012

8.012

4010

Wynagrodzenia osobowe4 pracowników

 

3.012

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.000

 

4120

Składki na fundusz pracy

300

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.712

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

5.000

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 30-09-2004 18:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-09-2004 18:52