ZARZĄDZENIE NR I/42/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 grudnia 2004r. W sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2004 roku.

Zarządzenie Nr I/42/04

ZARZĄDZENIE NR I/42/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 grudnia 2004 r.
 

W sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2004 roku.

Na podstawie art. 116 ust. 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku /Dz.U.  z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65,poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr  93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135/ zarządzam co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  56.000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 56.000 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 56.000 zł
§ 4810 Rezerwy 56.000 zł

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  56.000 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.000 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.000 zł
 
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.000 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.000 zł
4430 Różne opłaty i składki 1.000 zł
 
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.000 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 11.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 11.000 zł
 
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 43.000 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 41.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów wyposażenia 20.000 zł
§ 4260 Zakup energii 1.000 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 20.000 zł
Rozdział 92116 Biblioteki 2.000 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000 zł

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 12-01-2005 17:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2005 17:54