Zarządzenie Nr I/4/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Wójta Gminy

Zarządzenie Nr I/4/05

Zarządzenie Nr I/4/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 16 lutego 2005r.

w sprawie ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 70 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1998r. Nr 106 poz. 668 z późn. zm. ) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, województw, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. Nr 46 poz. 430 ) zarządzam co następuje:

§ 1 Ustala się na rok 2005 maksymalną kwotę 400 złotych dofinansowania do czesnego.

§ 2. Przyjmuje się priorytetowe dziedziny dokształcania w roku 2005. Wykaz priorytetowych dziedzin dokształcania nauczycieli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Załącznik nr 1

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005 w Zespole Szkół w Kołbaczu

Uwzględniając:

 1. Program Rozwoju Zespołu Szkół w Kołbaczu
 2. Program Naprawczy w Zakresie Efektywności Kształcenia
 3. Rozwój zawodowy nauczycieli 
 4. Potrzeby kadrowe

ustalono priorytety szkoły:

 • uzupełnić kwalifikacje nauczycieli języka angielskiego 
 • doskonalić kompetencje nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z trudnościami w nauce i zachowaniu oraz nauczaniu indywidualnym z uczniami z upośledzeniem umysłowym 
 • doskonalić umiejętności w zakresie pomiaru dydaktycznego
 • doskonalić warsztat pracy nauczyciela przedmiotowca w celu podnoszenia jakości kształcenia ucznia
 • pozyskać umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem dyslektycznym

Formy kształcenia:

 • studia uzupełniające kwalifikacje zawodowe i podyplomowe
 • szkolenia Rady Pedagogicznej - warsztaty i wykłady
 • krótsze formy doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły (szkolenia, kursy, konferencje metodyczne, warsztaty itp.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 23-03-2005 19:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2005 19:53