ZARZĄDZENIE NR I/30/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 22.09.2005r. w sprawie powołania komisji.

ARZĄDZENIE NR I/30/05

ZARZĄDZENIE NR I/30/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 22.09.2005r.


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz. 1203) oraz § 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Czarnowo/zarządzenie Nr I/8/03 z dnia 2 kwietnia 2003r./ zarządzam co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie Akcji "Przejrzysta Polska", zwanej dalej Akcją, powołuję zespoły zadaniowe:

 1. Zespół ds. realizacji zasady przejrzystości w składzie:
  1. Tomecka Danuta
  2. Arkadiusz Łysik
 2. Zespół ds. realizacji zasady braku tolerancji dla korupcji w składzie:
  1. Agata Baran
  2. Arkadiusz Łysik
  3. Piotr Modzelewski
 3. Zespół ds. realizacji zasady partycypacji społecznej w składzie:
  1. Agnieszka Przybylska
  2. Bogdan Adrabiński
 4. Zespół ds. realizacji zasady przewidywalności w składzie:
  1. Agnieszka Przybylska
  2. Bogdan Adrabiński
 5. Zespół ds. realizacji zasady fachowości w składzie:
  1. Agata Baran
  2. Marzena Grzywińska
  3. Arkadiusz Łysik
 6. Zespól ds. realizacji zasady rozliczalności w składzie:
  1. Referat księgowości

§ 2. Na koordynatora Akcji wyznaczam Arkadiusza Łysik.

§ 3. Zadania objęte zasadami określają materiały Akcji publikowane na stronie internetowej: www.gazeta.pl/przejrzystapolska.

§ 4. Pracownicy poszczególnych samodzielnych stanowisk pracy są zobowiązani do ścisłej współpracy z koordynatorem i zespołami oraz udzielania im wszelkiej pomocy w realizacji zadań.

§ 5. Zespoły ulegają rozwiązaniu po zakończeniu Akcji.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy wójta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE:

Gmina Stare Czarnowo przystąpiła do Akcji społecznej "Przejrzysta Polska", której organizatorem jest "Gazeta Wyborcza". Celem akcji jest między innymi wzrost przejrzystości, fachowości, partycypacji społeczeństwa w działaniach administracji publicznej.
Akcja oparta jest na Programie zadaniowym, który winni realizować jej uczestnicy. W tym też celu należy powołać zespoły zadaniowe.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-09-2005 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2005 12:14