Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza Przetarg nieograniczony na: Adaptację pomieszczeń po Gminnym Ośrodku Kultury na Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Starym Czarnowie.

Przetarg nieograniczony

 

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na: Adaptację pomieszczeń po Gminnym Ośrodku Kultury na Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Starym Czarnowie.

(Wartość zamówienia poniżej 60.000 euro)

Zamawiający: Wójt Gminy Stare Czarnowo

 1. 74 – 106 Stare Czarnowo ul. Szczecińska 23
 2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Adaptacja pomieszczeń po Gminnym Ośrodku Kultury na potrzeby utworzenia Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Stare Czarnowo.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 listopada 2006 r.
 3. Wykonawca będzie związany ofertą: 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
 4. SIWZ do pobrania w złączniku na stronie bip.stareczarnowo.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 17 do dnia 11.10.2006 r. lub pocztą, po przesłaniu wniosku o jej przekazanie.
 5. Warunki udziału

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. złożą ważną ofertę
  2. spełniają warunki określone w SIWZ.
  3. spełniają przesłanki art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Prawo zamówień publicznych
  5. w ciągu ostatnich dwóch lat wykonali minimum 2 zamówienia podobne zakresem do przedmiotu zamówienia.
 6. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców.
 7. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: p. Kazimierz Nowicki tel. – (091) 3124 131 wew.33
 8. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szczecińskiej 23, Stare Czarnowo pok. nr 2 w terminie do dnia 12.10.2006 r. godz. 1000.
 9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.10.2006 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń w siedzibie Zamawiającego.
 10. Wymagane wadium w wysokości 4.000 zł. (słownie :czterech tysięcy złotych)
 11. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:
  Cena – 100 %
  Najkorzystniejszą ofertą, będzie oferta z najniższą ceną.

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_adaptacja_GOK.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-04 14:02:23 87 razy