Gmina Stare Czarnowo ogłasza przetarg:" Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Stare Czarnowo"


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.stareczarnowo.pl

 

Stare Czarnowo: Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Stare Czarnowo
Numer ogłoszenia: 177949 - 2012; data zamieszczenia: 17.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo , ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3124131, faks 91 3124131.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Stare Czarnowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Stare Czarnowo. Zakres robót budowlanych planowanych do wykonania: 1) wykonanie pomiarów geodezyjnych, 2) zdjęcie warstwy ziemi odłożonej na byłym torowisku, 3) oczyszczenie podbudowy , 4) wyrównanie istniejącej podbudowy, 5) zagęszczenie podbudowy, 6) lokalne wyrównanie istniejącej podbudowy grysem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie, 7) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, 2.Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia ustala dokumentacja techniczna załącznik nr 7 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ 3.Szczegółowa dokumentacja realizowanego przez Gminę Stare Czarnowo w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stare Czarnowo w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow, Carmzow - Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kolbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój w ramach Programu operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie Branderburgia i Rzeczypospolitej Polskiej Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 - INTERREG IVA znajduje się na stronie www.stareczarnowo.pl.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Informacje zawiera Rozdział VIII SIWZ - wadium w wysokości dwadzieścia tysięcy złotych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Rozdział XII SIWZ i załącznik nr 6 - wzór umowy zawiera klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stareczarnowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINA STARE CZARNOWO ul. Św. Floriana 10 74-106 Stare Czarnowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2012 godzina 10:00, miejsce: GMINA STARE CZARNOWO ul. Św. Floriana 10 74-106 Stare Czarnowo sekretariat - pok 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W ramach Programu operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie Branderburgia i Rzeczypospolitej Polskiej Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 - INTERREG IVA.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_-budowaA_cieA_ki_rowerowej_2012.doc 2012-08-17 12:57:38
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Kopia_SIWZ_A_cieA_ka_Gmina_Stare_Czarnowo_2012.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 12:57:38 576 razy
2 5000_rys._nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 12:59:38 282 razy
3 Miejsce_obsA_ugi_podrA_A_nych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 13:00:14 221 razy
4 5000_rys._nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 13:00:43 210 razy
5 5000_rys._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 13:01:04 166 razy
6 5000_rys._nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 13:01:21 170 razy
7 5000__rys._nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 13:01:36 168 razy
8 1000_rys.nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 13:15:15 221 razy
9 Kosz_na_A_mieci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 13:15:52 264 razy
10 Opis+PZT.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 13:16:01 390 razy
11 Projekt_zagospodarowania_terenu_-_MOP_rys._nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 13:17:48 407 razy
12 Projekt_zagospodarowania_terenu_MOP_rys.nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 13:18:23 275 razy
13 Przedmiar_robA_t_A_cieA_ka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 13:18:37 336 razy
14 PrzekrA_j_normalny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 13:18:49 272 razy
15 STWiOR+A_cieA_ka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 13:19:19 328 razy
16 UkA_ad_arkuszy_planu_sytuacyjnego_-_skala_1_25000.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 13:19:37 301 razy
17 Wiata_drewniana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-17 13:19:52 243 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedzi_na_zapytania_oferentA_w_-_A_ciezka.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-08-28 15:16:31
2 odp._na_pyt._dot_przetaru_na_A_cieA_ke_29.08.2012.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-08-29 15:04:24
Wynik postępowania
1 uniewaA_nienie_A_cieA_ka.doc 2012-09-04 08:56:30