herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr II/42/2009


Zarządzenie Nr II/42/2009

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 20 lipca 2009r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz. 145/ zarządzam, co następuje: 

§1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia.

§ 2. Treść ogłoszenia o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Marek Woś

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr II/42/2009

Wójta Gminy Stare Czarnowo

Z dnia 20 lipca 2009r.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

PODINSPEKTOR

(oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia )

 1. Wymagania niezbędne:

  1. WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE

  2. PRAWO JAZDY KAT. ”B”

  3. BIEGŁA ZNAJOMOSĆ OBSŁUGI KOMPUTERA

  4. ZNAJOMOSĆ PROGRAMÓW: WORD, EXEL, INTERNET EXPLORER.

  5. OBYWATELSTWO POLSKIE

  6. ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW: KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM, USTAWY O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH, USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY, USTAWY KARTA NAUCZYCIELA.

  7. NIEKARALNOŚĆ ZA PRZESTĘPSTWO POPEŁNIONE UMYŚLNIE

  8. DOBRY STAN ZDROWIA

  9. NIEPOSZLAKOWANA OPINIA

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE

  2. KOMUNIKATYWNOŚĆ

  3. KREATYWNOŚĆ

  4. UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH

  5. UMIEJĘTNOŚĆ SZYBKIEGO UCZENIA SIĘ

  6. ŻYCZLIWOŚĆ WOBEC INTERESANTÓW

  7. UMIEJĘTNOŚĆ RACJONALNEGO ANALIZOWANIA TEKSTU

  8. UMIEJĘTNOŚĆ PRAWIDŁOWEJ INTERPRETACJI OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW

  9. WYSOKA KULTURA OSOBISTA

  10. MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE W PRACY W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

  11. PUNKTUALNOŚĆ

  12. MILE WIDZIANE OSOBY ZAMIESZKUJĄCE GMINĘ STARE CZARNOWO

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

W zakresie Oświaty:

 • Przygotowywanie dokumentacji w zakresie zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych, utrzymania tych jednostek, kształtowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjum,

 • Zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego, zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,

 • Organizacji obsługi ekonomiczno - finansowej gminnych jednostek oświatowych,

 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk, oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych, zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników - nauczycieli.

W zakresie kultury:

 • Współpraca z samorządowymi instytucjami kultury, realizacja zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,

 • Inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu upowszechnienie kultury,

W zakresie Zdrowia:

 • Tworzenia i utrzymania oraz przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,

 • Zwalczania chorób zakaźnych.

 • Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej na terenie gminy

 

 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV);

  2. list motywacyjny;

  3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

  4. dokument poświadczający wymagany staż pracy (świadectwo pracy)

  5. kwestionariusz osobowy;

  6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

  8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, pokój nr 13 (Sekretariat) lub pocztą na adres Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul./ Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko PODINSPEKTORA”, w terminie do dnia

10.08.2009r do godziny 1500

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacje, które będą niekompletne lub niezgodne w wymaganiami rozpatrywane będą negatywnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Czarnowo (www.stareczarnowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.

„W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”.

* - niewłaściwe skreślić

Kontakt: Urząd Gminy Stare Czarnowo TELEFON: (091) 3124131

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 20-07-2009 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Stempiński 20-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Administrator Serwisu 20-07-2009 10:36