Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


Zarządzenie Nr III/39/2013

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 16 lipca 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 17 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241
z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146 i Nr 40 poz. 230 oraz Nr 106 poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244 i Nr 232 poz. 1378)

zarządzam , co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego.

§ 2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 1. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Czarnowo

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Czarnowo

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. promocji, rozwoju regionalnego, oświaty, rekreacji i zdrowia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik NR 1

do Zarządzenia Nr III/39/2013

z dnia 16 lipca 2013r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego

§ 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty działające statutowo w obszarze Kultury, Sztuki, i Dziedzictwa Narodowego.

1 Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2 Podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ww. ustawy

§ 2. Cele, rodzaje i terminy realizacji zadań

1.Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów oraz wsparcie realizacji zadania publicznego zakresie Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie:

a) Wsparcia inicjatyw i twórczych przedsięwzięć w dziedzinach artystycznych i kulturalnych, w szczególności poprzez: organizowanie przeglądów, plenerów, warsztatów lub innych form edukacji,

2 Termin realizacji zadania październik 2013r.

§ 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nie przekroczy kwoty 9.000zł

§ 4. Zasady i warunki przyznania dotacji jako wsparcia realizacji zadania w zakresie kultury:

1.Oferenci ubiegający się o dotację na wsparcie realizacji zadań powinni:

   1. przedstawić ofertę spełniającą wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),

   2. złożyć w terminie, poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z wymaganymi załącznikami,

   3. zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.

 1. w przypadku, gdy suma wnioskowanej dotacji przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana przez Oferenta.

 2. przy ubieganiu się o dotację wymagany jest minimalny 10% wkład własny.

§ 5. Termin i sposób składania ofert:

1 Oferty w zamkniętych i odpowiednio opisanych kopertach: dane teleadresowe oferenta (nazwa, adres) oraz dopisek na kopercie: „Konkurs na dotację w zakresie kultury”, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2013 r. do godz. 9:00
w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Czarnowo lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10; 74-106 Stare Czarnowo we wskazanym terminie (liczy się data wpływu do urzędu - datownik urzędu).

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w 1 egzemplarzu na druku określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2

 2. Do oferty załączyć należy, poza załącznikami określonymi we wzorze oferty:

 1. pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej zadanie

 2. oświadczenie pisemne oferenta, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku do właściwego Urzędu Skarbowego

 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności

 1. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona); jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”; przy wypełnianiu oferty należy stosować się do wskazań wg oznaczeń 1) - 25) z ostatniej strony oferty.

 2. Załączniki do oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 3. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione oraz powinna posiadać wymagane pieczęcie

§ 6 Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Złożone oferty będą opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową

2. Oferty niespełniające poniższych wymogów formalnych zostaną odrzucone bez rozpatrzenia merytorycznego:

 1. oferta złożona na zadanie określone w niniejszym ogłoszeniu,

 2. statut oferenta przewiduje realizację zadania zbieżnego z zadaniem konkursowym,

 3. oferta złożona terminowo,

 4. ofertę złożył uprawniony oferent,

 5. oferta złożona na druku, według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z wymaganymi załącznikami,

 6. oferta podpisana przez osoby upoważnione.

3.Ocenie merytorycznej podlegają następujące kryteria:

 1. możliwości realizacji zadania,

 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie,

 4. finansowy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w realizacji zadania,

 5. planowany rzeczowy i osobowy wkład własny w realizację zadania, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

 6. analiza i ocena realizacji zleconych w latach poprzednich zadań, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4.Po złożeniu oferty nie ma możliwości uzupełniania w niej braków.

5.Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Stare Czarnowo

§ 7. Postanowienia końcowe:

1. Dotacji nie można wykorzystywać na prowadzenie działalności gospodarczej a także na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć.

 1. Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania.

 2. Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.bipstareczarnowo.pl ( zakładka organizacje pozarządowe)

 3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 16-07-2013 20:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 16-07-2013 20:32