herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXIV/195/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania

UCHWAŁA NR XXIV/195/05

UCHWAŁA NR XXIV/195/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 kwietnia 2005 r.


w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego  Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz.1203 ) oraz art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości uchwały:

  1. Nr XI/76/95 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo,
  2. Nr XVII/103/96 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 października 1996 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Czarnowo,
  3. Nr XVII/109/96 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 października 1996 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo
  4. Nr XXV/149/97 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo,
  5. Nr IV/23/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo,
  6. Nr IV/24/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo,
  7. Nr IV/25/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo,
  8. Nr IV/26/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo,
  9. Nr IV/28/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo,
  10. Nr IV/29/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXIV/195/05
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

Procedura wprowadzenia zmian do planu na podstawie uchwał  Nr XI/76/95, Nr XVII/103/96, Nr XVII/109/96, Nr XXV/149/97, Nr IV/23/2002, Nr IV/24/2002, Nr IV/25/2002, Nr IV/26/2002, Nr IV/28/2002 i Nr IV/29/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, dla określonych w powyższych uchwałach obszarów nie została dotychczas rozpoczęta.
Również dot. to uchwał o numerach: IV/27/2002 i Nr IV/30/2002, które straciły moc podczas podejmowania uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo i Kołowo z dnia 31.01.2005 r. - Nr XXII/180/0  i 181/05 W związku z powyższym po wejściu w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) i mając na uwadze brzmienie art. 14 ust. 3 ustawy, kontynuowanie prac planistycznych dla przedmiotowych obszarów na podstawie powyższych uchwał nie jest możliwe.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 12-05-2005 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2005 11:40