Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej na odcinku Debina - Komorówko o długości 2180 m

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowę drogi gminnej na odcinku
Debina - Komorówko o długości 2180 m
o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach art.11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655) – zwanej dalej „ustawą”

CPV: 45.23.00.00-8

Zamawiający: Wójt Gminy Stare Czarnowo

 1. 74 – 106 Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10
 2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 4. Przedmiot zamówienia :
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na odcinku Dębina – Komorówko o długości 2180 m i szerokości jezdni – 4 m
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
   Przebudowę drogi gminnej na odcinku Dębina - Komorówko:
   • roboty pomiarowe, obsługa geodezyjna,
   • karczowanie krzaków i poszycia,
   • mechaniczne usunięcie humusu śr. gr. 15 cm do zastosowania ponownego po uzdatnieniu,
   • rozbiórka drogi z płyt żelbetowych pełnych,
   • rozbiórka drogi z płyt żelbetowych wielootworowych,
   • udrożnienie przepustu,
   • odtworzenie przepustu,
   • oczyszczenie warstwy konstrukcyjnej – bruk w miejscowości Komorówko,
   • mechaniczne korytowanie na całej szerokości jezdni poza istniejącymi płytami JOMBA głębokości w g. kat. II – IV gł. 10 cm plus pod zjazdy i zatoczki ,
   • wykonanie i profilowanie rowów drogowych,
   • podbudowa i zagęszczenie w-wy gr. 8 cm z piasku płukanego po zagęszczeniu pod płyty JOMBA na poboczach,
   • ułożenie płyt JOMBA z wypełnieniem i spoinowaniem,
   • podbudowa z destruktu betonowego gr. 10 cm,
   • warstwa nawierzchni z masy mineralno-emulsyjnej, grubość warstwy po zwałowanie i zagęszczeniu 6 cm,
   • wykonanie zagęszczenia w-wy z piasku na poszerzeniach, mechanicznie gr.10cm,
   • humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy gr. warstwy 10 cm ziemi urodzajnej z dowozem odległości 5,0km
 5. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.10.2008 r.
 6. Wykonawca będzie związany ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 7. SIWZ do pobrania w złączniku na stronie www.stareczarnowo.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 25 do dnia 23.09.2008 r., pocztą, po przesłaniu wniosku o jej przekazanie.
 8. Warunki udziału
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. złożą ważną ofertę
  2. spełniają warunki określone w SIWZ.
  3. spełniają przesłanki art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Prawo zamówień publicznych
 9. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami :
  Kazimierz Nowicki tel.(091) 3124 131 wew. 49 E-mail: www.gpdnk@interia.pl
  Justyna Just tel. 0504234455 E-mail: justproject@o2.pl
 10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Św. Floriana 10,  Stare Czarnowo pok. nr 13 w terminie do dnia 24.09.2008 r. godz. 1000.
 11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.09.2008 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń w siedzibie Zamawiającego.

  Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie:
  Cena ryczałtowa – 100 %
   
 12. Informacja na temat wadium

  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000 PLN
   
 13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
   
 14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
   
 15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem  aukcji elektronicznej.
   
 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej www.stareczarnowo.pl. i ukazało się w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych z numerem 206116 – 2008.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_droga_Debina_Komorowko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-02 14:04:39 360,3KB 60 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 projekt_droga_Debina-komorowko.zip Po terminie otwarcia ofert 2008-09-02 14:04:39 1,2MB
2 kosztorys_droga_Debina-Komorowko.pdf Po terminie otwarcia ofert 2008-09-02 14:06:04 174,0KB
Wynik postępowania
1 Uniewaznienie_przetargu_Debina_Komorowko.pdf 2008-09-26 15:24:42 156,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-09-2008 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2008
Ostatnia aktualizacja: redaktor 26-09-2008 15:24