Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot.: Przebudowy drogi rolniczej w miejscowości Żelisławiec

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.stareczarnowo.pl.

 

Stare Czarnowo: Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Żelisławiec
Numer ogłoszenia: 141510 - 2012; data zamieszczenia: 04.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo , ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3124131, faks 91 3124131.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Żelisławiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Żelisławiec Droga 1. Przebudowa nawierzchni drogi na dz. Nr 54 - ul. Krótka - wykorzystując teren zawarty w liniach rozgraniczających. Jezdnia o szerokości 5,0 m, odcinek prosty bez łuków poziomych. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni: - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 4 cm, - wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną gr. 2 cm, - podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr.18 cm, - podsypka piaskowa, gr. 30 cm. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy odsączającej należy wykonać korytowanie podłoża. Droga 2. Przebudowa nawierzchni drogi na dz. Nr 105 - wykorzystując teren zawarty w liniach rozgraniczających. Jezdnia o szerokości 4,0 m, z poszerzeniem na łuku R=30 m do 4,10 m. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni: - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 4 cm, - wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, średnia grubość 2 cm, - podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr.18 cm, - podsypka piaskowa, gr. 30 cm. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy odsączającej należy wykonać korytowanie podłoża. Odprowadzenie wód opadowych Wody opadowe z projektowanej nawierzchni odprowadzone będą poprzez zastosowanie systemu spadków i pochyleń nawierzchni jezdni w teren zielony w liniach rozgraniczających projektowanych dróg. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.000 zł Wadium musi być wniesione najpóźniej 1 dzień przed terminem składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Stare Czarnowo BS Chojna O/Stare Czarnowo nr 4793701059 0500 0390 2005 0005 z zaznaczeniem tytułu wpłaty Wadium wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy, a potwierdzenie jego wniesienia należy dołączyć do oferty. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli: - upłynął termin związania ofertą, - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, - postępowanie zostało unieważnione i upłynął termin do wnoszenia protestów. Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, - który został wykluczony z postępowania, - którego oferta została odrzucona. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych - załącznik nr 4, a)Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 robotę w zakresie budowy drogi, o wartości minimum 400 000,00 zł brutto. Dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane z należytą starannością.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Wskazanie kierownika budowy, którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca - załącznik nr 5,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Wykonawca posiada ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą jak 500 tyś zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane z należytą starannością.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stareczarnowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10, 74 - 106 Stare Czarnowo lub www.stareczarnowo.pl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10, 74 - 106 Stare Czarnowo- sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_-_Przebudowa_drogi_rolniczej_wA_elisA_awcu.doc 2012-05-04 11:51:41 59,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_PrzebudowA__drogi_w_A_elisA_awcu.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-05-04 11:42:30 247,5KB 161 razy
2 Przedmiar_robA_t_A_elisA_awiec.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-04 11:51:11 76,5KB 256 razy
3 STWiOR_A_elisA_awiec.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-04 11:52:16 708,9KB 115 razy
4 opis_przedmiar_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-04 11:52:38 80,8KB 116 razy
5 Plan_orientacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-04 11:52:57 416,2KB 134 razy
6 Opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-04 11:54:39 28,4KB 143 razy
7 strona_tytuA_owa_przedmiar_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-04 11:55:21 159,6KB 88 razy
8 Profil_podA_uA_ny_-_dz._nr_105.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-08 11:41:39 216,9KB 41 razy
9 Profil_podA_uA_ny_-_ul._KrA_tka_dz._nr_54.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-08 11:41:55 150,4KB 32 razy
10 Projekt_zagospodarowania_terenu_-_dz.nr_105.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-08 11:42:20 878,3KB 30 razy
11 Projekt_zagospodarowania_terenu_-_ul._KrA_tka,_dz.nr54.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-08 11:42:48 937,1KB 26 razy
12 PrzekrA_j_normalny_A-A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-08 11:43:06 210,2KB 34 razy
13 PrzekrA_j_normalny_B-B.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-08 11:43:24 187,6KB 24 razy
14 PrzekrA_j_normalny_C-C.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-08 11:43:49 195,1KB 35 razy
15 Strona_tytuA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-08 11:44:01 140,6KB 34 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedAo_na_zapytania_-_droga_do_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-05-17 07:32:10 25KB
2 odp__na_zestaw_pyt__dot_przet__na_droge_w_A_elisA_awcu2012r_.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-05-17 11:01:52 40KB
3 odp__na_zestaw_pyt__dot_przet__na_droge_w_A_elisA_awcu2012r_.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-05-17 11:06:42 40KB
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_najkorzystn._oferty_-_drogaA_elisA_awiec.doc 2012-05-21 13:50:51 26,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 04-05-2012 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 21-05-2012 13:50