herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół z obrad

Protokół Nr I/06
z I Sesji V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 24 listopada 2006 r. - sala Urzędu Gminy
w godz. od 1430 1530

 

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy Stare Czarnowo IV kadencji Kazimierz Mendak poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( Dz. U z 2001 r. Nr 142. poz. 16 z późn. zm.) zwołał I sesję Rady Gminy Stare Czarnowo V kadencji. Poprosił najstarszą wiekiem radną V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo o otwarcie obrad I sesji i dalsze jej prowadzenie.

1. Otwarcie I Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo i stwierdzenie quorum.

Obrady I Sesji V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzyła i prowadziła do czasu wyboru przewodniczącego Rady Gminy radna Danuta Cymerman.
Podziękowała za powierzenie jej tak zaszczytnej funkcji jak prowadzenie obrad I sesji. Postara się, by obrady sesji przebiegły sprawnie. Powitała nowo – wybranych radnych, Wójta Gminy P. Woś Marka, sołtysów, oraz pozostałe osoby. Stwierdziła ( na podstawie listy obecności), że w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, natomiast lista obecności osób spoza Rady Gmina stanowi załącznik nr 2.
Szczegółowy porządek obrad sesji ustalony przez przewodniczącego Rady Gminy IV kadencji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu .

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnych.

Przewodnicząca obrad poprosiła Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego /ą/ Gminy Stare Czarnowo.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej P.Barbara Nidzińska wręczyła nowo – wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na radnego - po wcześniejszym odczytaniu treści zawartej w zaświadczeniu.

Zaświadczenia otrzymały następujące osoby:
Cioch Bogumiła, Cymerman Danuta, Dobrzański Władysław, Dudziński Mieczysław, Drwal Marcin, Froncala Bożena, Grzywiński Wiesław, Kałucki Władysław, Marczewska Renata, Mendak Kazimierz, Pączka Wiesław, Piatkowski Mieczysław, Rusinek Joanna, Róg Zenon, Żerebecki Andrzej.

3. Ślubowanie radnych.

Przed złożeniem ślubowania przez radnych minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłych górników w Rudzie Ślaskiej w kopalni Halemba.

Następnie rotę ślubowania odczytała przewodnicząca obrad o treści:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców„

Wywołani kolejno radni (wg listy obecności ), stojąc wypowiadali słowo „ślubuję” a niektórzy radni dodawali zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”
Rota ślubowania wraz z listą radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ślubowanie złożyło 15 radnych tj. Cioch Bogumiła, Cymerman Danuta, Dobrzański Władysław, Dudziński Mieczysław, Drwal Marcin, Froncala Bożena, Grzywiński Wiesław, Kałucki Władysław, Marczewska Renata, Mendak Kazimierz, Pączka Wiesław, Piątkowski Mieczysław, Rusinek Joanna, Róg Zenon, Żerebecki Andrzej.

Po złożeniu ślubowania przewodnicząca obrad przedstawiła dalszy porządek I sesji wg następujących punktów;

4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

 1. powołanie komisji skrutacyjnej,
 2. zgłaszanie kandydatów,
 3. przeprowadzenie głosowania tajnego /bezwzględna większość głosów/,
 4. podjęcie uchwały.

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

 1. powołanie komisji skrutacyjnej,
 2. zgłaszanie kandydatów,
 3. przeprowadzenie głosowania tajnego /bezwzględna większość głosów/,
 4. podjęcie uchwały.

6. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Nie wniesiono do dalszego porządku obrad żadnych uwag, innych propozycji. W związku z tym kontynuowano obrady sesji w/g porządku ustalonego przez przewodniczącego Rady IV kadencji .

Ad 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

Została powołana komisja skrutacyjna do przeprowadzenia tajnego głosowania dot. wyboru przewodniczącego Rady w następującym składzie:

 1. Cioch Bogumiła
 2. Rusinek Joanna
 3. Róg Zenon

/ w/w osoby wcześniej wyraziły zgodę na kandydowanie do komisji. Został przegłosowany skład komisji –przyjęty jednogłośnie /.

Następnie zgłoszono 2 kandydatów na przewodniczącego Rady tj;

 • radnego Grzywińskiego Wiesława ( zgłosił radny Dudziński),
 • radnego Mendaka Kazimierza ( zgłosiła radna Cioch, która w uzasadnieniu

podała, iż radny Mendak pracował przez najbliższe 4 lata w Radzie pełniąc funkcje przewodniczącego Rady. Ci radni, którzy z nim pracowali wiedzą, że jest to osoba na którą zawsze można liczyć. Jest to osoba dyspozycyjna, potrafi się zachować w każdym momencie, jest podporą dla radnych i wszystkich komisji. Jest osobą reprezentatywną, łagodną, wprowadza dużo spokoju w Radzie).

W/w kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady.

Z uwagi na brak dalszych propozycji przewodnicząca obrad poprosiła powołaną komisję skrutacyjną do ukonstytuowania się, przygotowania kart do głosowania i przeprowadzenia głosowania tajnego dot. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.
Po ogłoszonej przerwie radna Bogumiła Cioch poinformowała, że została wybrana na przewodniczącą komisji skrutacyjnej ( spośród członków komisji), natomiast pozostałe dwie osoby tj. Rusinek Joanna i Róg Zenon są członkami komisji.
Przedstawiła sposób głosowania na przygotowanych kartach do głosowania (stawiamy znak X przy jednym nazwisku, natomiast dwa zaznaczone znaki X przy dwóch kandydatach jest to głos nieważny, nie postawienie żadnego znaku X stanowi, że głos jest ważny – lecz bez dokonania wyboru).
Radni pozytywnie przyjęli proponowany sposób głosowania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo wybrano radnego Kazimierza Mendaka, który uzyskał 8 głosów, natomiast kandydat radny Grzywiński Wiesław uzyskał 7 głosów.

Przewodnicząca obrad odczytała uchwałę stwierdzającą wybór Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.
Jest to uchwała Nr I /1 / 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo i stanowi ona wraz z protokołem komisji skrutacyjnej załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca obrad Danuta Cymerman pogratulowała nowo-wybranemu przewodniczącemu Rady , dziękując wszystkim za zdyscyplinowanie i pomoc podczas jej wystąpienia. Następnie poprosiła przewodniczącego Rady o dalsze prowadzenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak podziękował za wybór, jednocześnie stwierdzając, że od dnia wczorajszego sytuacja była nieprzyjemna, lecz mądrość zwyciężyła. Chce jednak przyrzec, udowodnić, że nadaje się na to stanowisko, nie zawiedzie przede wszystkim mieszkańców gminy. Jesteśmy tutaj z nadania wyborców i będziemy pracować tak, by się za nas nie wstydzili. Będzie godnie reprezentował naszą gminę, Radę, tak jak to robił przez ostatnie 4 lata.
Następnie przystąpił do kolejnego punktu porządku sesji.

Ad 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

Została powołana komisja skrutacyjna do przeprowadzenia tajnego głosowania dot. wyboru wiceprzewodniczącego Rady w następującym składzie:

 1. Cioch Bogumiła
 2. Rusinek Joanna
 3. Róg Zenon

/ w/w osoby wcześniej wyraziły zgodę na kandydowanie do komisji. Został przegłosowany skład komisji – przyjęty jednogłośnie /.

Następnie zgłoszono 2 kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady tj;

 • radnego Kałuckiego Władysława ( zgłosił radny Mendak. W uzasadnieniu podał, że pracował z tym radnym przez 3 lata. Jest to bardzo porządny i uczciwy człowiek, godny reprezentant mieszkańców Kołbacza a także całej gminy. Jest ugodowy , nie lubi się kłócić i wie kiedy może cokolwiek powiedzieć, podnieść głos, kiedy nacisnąć, kiedy odpuścić – co jest bardzo ważne w pracy Rady),
 • radnego Pączka Wiesława ( zgłosił radny Róg. W uzasadnieniu podał, że  radny Pączka jest to porządny człowiek, czysty, wie jak się zachować i wie kiedy nacisnąć. Z wykształcenia jest technikiem rolnikiem a gmina jest rolnicza. Uważa , że jest to dobra kandydatura na wiceprzewodniczącego Rady. Tym bardziej, że weszło do Rady 10 nowych radnych, którzy powinni mieć swojego przedstawiciela, są grupą dominującą na dzień dzisiejszy).

W/w kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na wiceprzewodniczącego Rady.

Z uwagi na brak dalszych propozycji przewodniczący Rady poprosił powołaną komisję skrutacyjną do ukonstytuowania się, przygotowania kart do głosowania i przeprowadzenia głosowania tajnego dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

Po ogłoszonej przerwie radna Bogumiła Cioch poinformowała, że została wybrana na przewodniczącą komisji skrutacyjnej ( spośród członków komisji), natomiast pozostałe dwie osoby tj. Rusinek Joanna i Róg Zenon są członkami komisji.
Przedstawiła sposób głosowania na przygotowanych kartach do głosowania (stawiamy znak X przy jednym nazwisku, natomiast dwa zaznaczone znaki X przy dwóch kandydatach jest to głos nieważny, nie postawienie żadnego znaku X stanowi, że głos jest ważny – lecz bez dokonania wyboru).
Radni pozytywnie przyjęli proponowany sposób głosowania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo wybrano radnego Władysława Kałuckiego, który uzyskał 9 głosów, natomiast kandydat radny Pączka Wiesław uzyskał 6 głosów.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę stwierdzającą wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.
Jest to uchwała Nr I /2 / 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo i stanowi ona wraz z protokołem komisji skrutacyjnej załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Nowo - wybrany Wiceprzewodniczący Rady Kałucki Władysław podziękował za wybór.

Ad 6. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady P. Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad I Sesji V kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo.
Sesja zakończyła się o godzinie 1530.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała
Urszula Świerkosz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-12-2006 18:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: redaktor 07-12-2006 18:21