herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/24/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych.

UCHWAŁA NR IV/24/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 stycznia 2007 r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 7 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do rozpoczęcia czynności administracyjnych mających na celu nieodpłatne przejęcie z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, na rzecz Gminy Stare Czarnowo niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

 • działka nr 183/1 o pow. 6,73 ha obręb ewidencyjny Żelewo,
 • działka nr 211 o pow. 0,84 ha obręb ewidencyjny Binowo,
 • działka nr 212 o pow. 0,91 ha obręb ewidencyjny Binowo,
 • działka nr 213/2 o pow. 1,1470 ha obręb ewidencyjny Binowo,
 • działka nr 22/31 o pow. 0,60 ha obręb ewidencyjny Dębina,
 • działka nr 22/32 o pow. 2,78 ha obręb ewidencyjny Dębina,
 • działka nr 273 o pow. 0,69 ha obręb ewidencyjny Żelisławiec,
 • działka nr 309 o pow. 1,14 ha obręb ewidencyjny Żelisławiec,
 • działka nr 48/3 o pow. 0,63 ha obręb ewidencyjny Żelisławiec,
 • działka nr 255/1 o pow. 21,37 ha obręb ewidencyjny Żelisławiec,
 • działka nr 4/10 o pow. 0,79 ha obręb ewidencyjny Dobropole,
 • działka nr 359/2 o pow. 1,09 ha obręb ewidencyjny Stare Czarnowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E

Mając na uwadze konieczność realizacji zadań wynikających z art. 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, należy podjąć niezbędne działania mające na celu nieodpłatne przejęcie z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych wymienionych w uchwale.
Umowa o współpracy w zakresie racjonalizacji procesu rozdysponowania mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie Gminy Stare Czarnowo zawarta dnia 25 maja 2001 roku pomiędzy Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa, a Gminą Stare Czarnowo, dopuszcza taką możliwość, przy spełnieniu określonych w umowie warunków.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-01-2007 17:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 01-02-2007 07:34