herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR X/59/07 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Starym Czarnowie

UCHWAŁA NR X/59/07
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 26 lipca 2007 r.


w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Starym Czarnowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; z 2003 r. Nr 52, poz. 452; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836; z 2006 r. Nr 191, poz. 1410) oraz art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832) oraz uchwały Nr X/58/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stare Czarnowo podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych. Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji dla OSP w Starym Czarnowie w kwocie 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) na dopłatę do karosacji samochodu Star 244.

§ 2. Podstawę przekazania dotacji stanowi umowa zawarta pomiędzy  Wójtem Gminy Stare Czarnowo a OSP w Starym Czarnowie w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX / 52/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Starym Czarnowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-08-2007 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 24-09-2007 10:35