herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR X/60/07 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu.

UCHWAŁA NR X/60/07
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 lipca 2007 r.


w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Określa się szczegółowy tryb i zakres prac nad projektem uchwały budżetowej na następny rok budżetowy, zwany rokiem planowanym.
 2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska pracy, w odniesieniu do nadzorowanych i wykonywanych zadań opracowują  plany rzeczowe oraz projekty planów finansowych i przedkładają je Skarbnikowi Gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok planowany.

§ 2. Projekty planów , o których mowa w § 1 ust. 2 opracowywane są na podstawie:

 1. założeń polityki budżetowej określonych przez Radę Gminy do  opracowania projektu budżetu,
 2. aktualnego poziomu cen ( stawek , taryf , opłat i podatków ) z  uwzględnieniem    wiadomych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,
 3. przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok  planowany,
 4. poziomu wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok   planowany.

§ 3. Radni Gminy oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy (sołectwa), reprezentanci społecznych komitetów oraz osoby prawne, mogą składać Skarbnikowi Gminy wnioski do projektu budżetu Gminy w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok planowany.

§ 4. Skarbnik Gminy na podstawie przedłożonych materiałów i wniosków, a także prognozy kwot dochodów własnych Gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa, sporządza wstępne zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu w terminie do 10 listopada poprzedzającego rok planowany.

§ 5.

 1. Wójt Gminy opracowuje:
  1. projekt uchwały budżetowej na podstawie materiałów sporządzonych przez   Skarbnika Gminy,
  2. informację o stanie mienia komunalnego,
 2. Projekt uchwały budżetowej oraz informację o stanie mienia Gminy Wójt przedkłada w terminie nie późniejszym niż 15 listopada roku poprzedzającego planowany rok:
  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
  2. Radzie Gminy.

§ 6. 

 1. Projekt uchwały budżetowej obejmuje:
  1. prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na  dochody: bieżące i majątkowe;
  2. planowane wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji  wydatków, z wyszczególnieniem grup wydatków obejmujących w  szczególności:
   1. wydatki bieżące,  w tym w szczególności:
    • wynagrodzenia,
    • pochodne od wynagrodzeń,
    • dotacje,
    • wydatki na obsługę długu,
   2. wydatki majątkowe nieinwestycyjne,
   3. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi , z  wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych  programów;
  3. źródła pokrycia deficytu bądź kierunki przeznaczenia nadwyżki  budżetowej;
  4. plany przychodów i wydatków gminnych funduszy celowych, dochody  i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu  terytorialnego.
 2. Uchwała budżetowa może zawierać: 
  1. upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz   emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku    budżetowego deficytu, 
  2. upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania innych , niż ustawowo  określonych zmian w planie wydatków , w wyłączeniem przeniesień   wydatków między działami,
  3. inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu.

§ 7. Do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy dołącza:

 1. objaśnienia do budżetu,
 2. informację o stanie mienia komunalnego.

§ 8. Objaśnienia, o których mowa w § 7 pkt. 1 obejmują:

 1. opis prognozowanych kwot dochodów ze wskazaniem sposobu ich  ustalenia i podstawy prawnej do ich ustalenia,
 2. opis planowanych kwot wydatków z podaniem podstawy prawnej ich   finansowania oraz zasad ich kalkulowania w poszczególnych działach,  rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej,
 3. informację o źródłach przychodów oraz kierunkach wydatków funduszy    celowych , omówienie kwot przychodów przeznaczonych na pokrycie  deficytu  budżetowego bądź kierunków rozdysponowania nadwyżki budżetowej.

§ 9. Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje dane dotyczące:

 1. gruntów zestawionych według tytułów władania i rodzajów użytkowania z   wyszczególnieniem ich wartości,
 2. budynków i budowli zestawionych według tytułów i rodzajów użytkowania  wraz z ich szacunkową wyceną,
 3. innych składników mienia nie wymienionych w pkt. 1 i 2,
 4. dane o zmianach w stanie mienia gminnego w zakresie określonym w  pkt. 1, 2 i 3 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 5. dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności  i  innych praw majątkowych,
 6. inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminnego.

§ 10.

 1. Przewodniczący Rady Gminy otrzymany projekt  uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi przekazuje niezwłocznie do zaopiniowania stałym komisjom Rady.
 2. Komisje Rady w terminie do 21 dni odbywają posiedzenia, na których opiniują projekt uchwały budżetowej.
 3. Wprowadzenie zgłaszanych przez komisje propozycji zmian do projektu budżetu polegających na zwiększeniu wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych kwotach dochodów lub zwiększenia planowanych dochodów może nastąpić jedynie za zgodą Wójta Gminy po wskazaniu przez komisje dodatkowych źródeł dochodów.
 4. Opinie poszczególnych komisji merytorycznych stanowią podstawę do sformułowania przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego ostatecznej opinii o projekcie budżetu.

§ 11.

 1. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Rady  Gminy przekazuje niezwłocznie Wójtowi Gminy pisemna opinię o projekcie uchwały budżetowej.
 2. Wójt Gminy w terminie 7 dni od otrzymania opinii, o której mowa w  ust. 1 dokonuje ewentualnych zmian w projekcie uchwały budżetowej.
 3. Wnioski komisji nie uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej  wymagają pisemnego uzasadnienia Wójta Gminy.

§ 12.

 1. Wójt Gminy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia  Radzie  Gminy projektu uchwały budżetowej przekazuje podległym jednostkom niezbędne informacje do opracowania ich planów finansowych.
 2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz samodzielne  stanowiska pracy w terminie 30 dni od przekazania informacji, o których  mowa w ust. 1  opracowują projekty planów finansowych, nie później niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok planowany.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-08-2007 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2007
Ostatnia aktualizacja: redaktor 24-09-2007 10:35